DetalleParticipacionPublica

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Reial decret de Consell de Ministres
Caràcter de la consulta:
Normatives
Tipus de participació
Audiència i informació pública

Resumen

Vistos, la continuidad de la vigencia del Reglamento europeo y el fin del periodo de vigencia del Real Decreto 874/2017, de 29 de septiembre, y con el fin de mantener las mismas condiciones de contratación a los astilleros españoles respecto de sus homólogos en la U.E. se precisa extender el periodo de vigencia del Real Decreto 874/2017, de 29 de septiembre, e introducir ligeras modificaciones con el fin de mejorar su funcionamiento.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions des del dia dimarts, 24 de novembre de 2020 fins al dia dijous, 3 de desembre de 2020

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions podran remetre's a l'adreça de correu: naval_primas@mincotur.es

A causa que la tramitació es troba en la seva última fase, i que la fi de la vigència del reial decret objecto de modificació està proper, el termini serà de set dies hàbils, tal com permet l'article 26.6 de la Llei 50/1997 del Govern

Només seran considerades les observacions en les quals el remitent estigui identificat.

Amb caràcter general les respostes es consideraran no confidencials i en conseqüència de lliure difusió. Les parts de la informació que es desitgi que siguin considerades confidencials hauran de ser específicament assenyalades i delimitades en el propi text, motivant les raons d'aquesta qualificació.

Annexos