DetalleParticipacionPublica

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Disposició d'altres autoritats
Caràcter de la consulta:
No Normatives
Tipus de participació
Projectes no normatius

Resumen

Este documento está destinado a aclarar dudas y facilitar el cumplimiento de la normativa aplicable para la puesta en práctica de la certificación de conformidad con el Real Decreto 163/2019, de 22 de marzo, por el que se aprueba la Instrucción Técnica para la realización del control de producción de los hormigones fabricados en central (ITCPH-19), así como su integración con el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions fins al dia dissabte, 29 de maig de 2021

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions podran remetre's a l'adreça de correu: participacion_csegind@mincotur.es

Només seran considerades les respostes en els quals el remitent estigui degudament identificat.

Amb caràcter general les respostes es consideraran no confidencials i en conseqüència de lliure difusió. Les parts de la informació que es desitgi que siguin considerades confidencials hauran de ser específicament assenyalades i delimitades en el propi text, motivant les raons d'aquesta qualificació.

Annexos