DetalleParticipacionPublica

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Reial decret de Consell de Ministres
Caràcter de la consulta:
Normatives
Tipus de participació
Audiència i informació pública

Resumen

El Reial decret 1055/2014, de 12 de desembre, amb la seva posterior modificació del Reial decret 655/2017, de 23 de juny, va crear el mecanisme de compensació de costos indirectes de CO2, destinat a indústries de determinats sectors o subsectors als quals es considerava exposats a un risc significatiu de fugida de carboni, la vigència del qual va finalitzar el 31 de desembre 2020.

Addicionalment, la Comunicació de la Comissió Europea, COM (2020) 6400, sobre les Directrius relatives a determinades mesures d'ajuda estatal en el context del règim de comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle a partir de 2021, d'ara endavant Noves Directrius, actualitza el mecanisme per al període 2021 a 2030 en termes de costos indirectes incorreguts, i estableix tant modificacions sobre els sectors susceptibles de recepció del mecanisme, com a noves obligacions requerides als beneficiaris.

Amb la finalitat de donar continuïtat al mecanisme d'ajudes conforme als costos indirectes de CO2 fins al 31 de desembre de 2031, i, en línia amb el marc establert per les Noves Directrius, es posa a disposició un instrument similar que ofereixi les mateixes possibilitats d'accés.

Així doncs, mitjançant el present reial decret, s'estableixen les bases regulatòries necessàries per a les futures convocatòries anuals d'ajudes en sectors i subsectors susceptibles de risc de fugida de carboni.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions des del dia dijous, 1 de juliol de 2021 fins al dia divendres, 16 de juliol de 2021

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions podran remetre's a l'adreça de correu: uco2dgipyme@mincotur.es

Només seran considerades les observacions en les quals el remitent estigui identificat.

Amb caràcter general les respostes es consideraran no confidencials i en conseqüència de lliure difusió. Les parts de la informació que es desitgi que siguin considerades confidencials hauran de ser específicament assenyalades i delimitades en el propi text, motivant les raons d'aquesta qualificació.

Annexos