DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Real Decreto de Consello de Ministros
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Audiencia e información pública

Resumen

O 1 de xuño de 2015, a Directiva 67/548/CEE do Consello, de 27 de xuño de 1967, relativa á aproximación das disposicións legais, regulamentarias e administrativas en materia de clasificación, embalaxe e etiquetaxe das sustancias perigosas, foi derrogada e substituída polo Regulamento (CE) nº 1272/2008 do Parlamento Europeo e do Consello, de 16 de decembro de 2008, sobre clasificación, etiquetaxe e envasado de sustancias e mesturas, e polo que se modifican e derrogan as Directivas 67/548/CEE e 1999/45/CE e modifícase o Regulamento (CE) nº 1907/2006.

A adaptación da Directiva 97/23/CE ao Regulamento nº 1272/2008, así como ao Novo Marco Lexislativo, realizouse a través, 2014/68/UE do Parlamento Europeo e do Consello, de 15 de maio de 2014, relativa á armonización das lexislacións dos Estados membros sobre a comercialización de equipos a presión, e que foi trasposta ao noso ordenamento xurídico a través do Real Decreto 709/2015, de 24 de xullo, polo que se establecen os requisitos esenciais de seguridade para a comercialización dos equipos a presión.

Neste sentido faise necesario adecuar o actual Regulamento de Equipos a Presión ao Real Decreto 709/2018, de 24 de xullo.

Así mesmo, e tendo en conta a experiencia na aplicación deste Regulamento faise necesaria a modificación de distintos puntos do Regulamento de Equipos a Presión con obxecto de mellorar a aplicación regulamentaria do mesmo.

Finalmente, e de acordo ao indicado no parágrafo anterior faise necesario aprobar unha nova instrución técnica complementaria, non contemplada anteriormente, para abordar a instalación, posta en servizo, inspeccións periódicas, reparacións e modificacións dos equipos a presión, con presión máxima admisible superior a 0,5 bares, das terminais de gas natural licuado.

De acordo co disposto no artigo 26.6 da Lei 50/1997, de 27 de novembro, do Goberno, a presente disposición sométese ao trámite de audiencia pública. 

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día mércores, 16 de outubro de 2019 ata o día luns, 18 de novembro de 2019

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: participacion_csegind@mincotur.es

Só serán consideradas as respostas nas que o remitente estea identificado, facendo constar nelas:

  • Nome e apelidos/denominación ou razón social do participante.
  • Organización ou asociación (se corresponde).
  • Contacto (correo electrónico).

Con carácter xeral, as contribucións recibidas consideraranse susceptibles de difusión pública. As partes da información remitida que, a xuízo do interesado deban ser tratadas con carácter confidencial e en consecuencia non proceda a súa libre difusión, deberán ser especificamente sinaladas no propio texto da contribución, non considerándose a estes efectos as mensaxes xenéricas de confidencialidade da información.

Anexos