DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Orde Ministerial
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Audiencia e información pública

Resumen

Este proxecto normativo pretende regular os requisitos e condicións que se deben esixir aos organismos ou entidades para actuar como verificadores de medidas eléctricas de acordo con o Real Decreto 1110/2007, do 24 de agosto polo que se aproba o Regulamento unificado de puntos de medida do sistema eléctrico.

No citado real decreto establécese a figura do verificador de medidas eléctricas pero non se regulan os requisitos e condicións que deben cumprir, polo que se fai necesaria esta regulación.

Foi sometido a trámite de audiencia e información pública entre o 17 de outubro e o 5 de novembro de 2019. Con todo, como consecuencia das alegacións recibidas produciuse unha modificación substancial do texto da orde, polo que se estimou oportuno ofrecer de novo á participación pública o texto modificado.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día mércores, 8 de setembro de 2021 ata o día venres, 24 de setembro de 2021

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: ordenverificadores@cem.es indicando en el asunto: "Regulación de los requisitos de los verificadores de medidas eléctricas"

Solo serán consideradas las respuestas en las que el remitente esté identificado, haciendo constar en ellas:

  • Nombre y apellidos/denominación o razón social del participante
  • Organización o asociación (si corresponde)
  • Contacto (correo electrónico)

Anexos