DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Real Decreto de Consello de Ministros
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Audiencia e información pública

Resumen

O Real Decreto 1055/2014, do 12 de decembro, coa súa posterior modificación do Real Decreto 655/2017, do 23 de xuño, creou o mecanismo de compensación de custos indirectos de CO2, destinado a industrias de determinados sectores ou subsectores aos que se consideraba expostos a un risco significativo de fuga de carbono, cuxa vixencia finalizou o 31 de decembro 2020.

Adicionalmente, a Comunicación da Comisión Europea, COM (2020) 6400, sobre as Directrices relativas a determinadas medidas de axuda estatal no contexto do réxime de comercio de dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro a partir de 2021, en diante Novas Directrices, actualiza o mecanismo para o período 2021 a 2030 en termos de custos indirectos incorridos, e establece tanto modificacións sobre os sectores susceptibles de recepción do mecanismo, como novas obrigas requiridas aos beneficiarios.

Co fin de dar continuidade ao mecanismo de axudas conforme aos custos indirectos de CO2 ata o 31 de decembro de 2031, e, en liña co marco establecido polas Novas Directrices, ponse a disposición un instrumento similar que ofreza as mesmas posibilidades de acceso.

Así pois, mediante o presente real decreto, establécense as bases regulatorias necesarias para as futuras convocatorias anuais de axudas en sectores e subsectores susceptibles de risco de fuga de carbono.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día xoves, 1 de xullo de 2021 ata o día venres, 16 de xullo de 2021

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: uco2dgipyme@mincotur.es

Só serán consideradas as observacións nas que o remitente estea identificado.

Con carácter xeral as respostas consideraranse non confidenciais e en consecuencia de libre difusión. As partes da información que se desexe que sexan consideradas confidenciais deberán ser especificamente sinaladas e delimitadas no propio texto, motivando as razóns da este cualificación.

Anexos