Participación Pública

Suspensión de prazos administrativos en curso

De acordo ao que establece Disposición adicional terceira do Real Decreto 463/2020, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, suspéndense termos e interrómpense os prazos para a tramitación dos procedementos das entidades do sector público. O cómputo dos prazos renovarase no momento en que perda vixencia o presente real decreto ou, no seu caso, as prórrogas do mesmo.

A suspensión de termos e a interrupción de prazos aplicarase a todo o sector público definido na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Por tanto os trámites de consulta pública previa e de audiencia e información pública no proceso de elaboración dos anteproxectos de lei, proxectos de real decreto lexislativo e proxectos de normas regulamentarias que se impulsen polo Ministerio e os seus organismos públicos dependentes ou vinculados, conforme ao regulado no art. 133 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, e no art. 26 da Lei 50/1997, de 27 de novembro, do Goberno, ven interrompidos.

Consultas públicas
Filtrar por:

Todas as consultas públicas