Encuesta de Coyuntura Industrial e Inversiones Industriales

Descripción

O Ministerio de Industria e Turismo, a través da Subdirección Xeral de Estudos, Análises e Plans de Actuación, é a unidade responsable da realización da Enquisa de Conxuntura Industrial (ECI) e da Enquisa de Investimentos Industriais (EII). Ambas as estatísticas están incluídas dentro do Plan Estatístico Nacional.

Para realizar ambas as enquisas, o Ministerio de Industria e Turismo colabora coa Comisión Europea no programa harmonizado de enquisas a empresas e consumidores. Iso implica que estas enquisas levan a cabo con base nunha metodoloxía e calendario común.

A finalidade destas enquisas é obter información acerca da situación actual das empresas industriais e as súas expectativas para o futuro próximo para, posteriormente, construír os indicadores de confianza sectoriais; neste caso, o Indicador de Confianza Industrial (ICI). O obxectivo final é a obtención, con frecuencia mensual, dun Índice de Sentimento Económico para a economía no seu conxunto.

Grazas á rapidez na recollida e tratamento de datos e a súa difusión, a Enquisa de Conxuntura Industrial (ECI) proporciona indicadores óptimos para o seguimento da conxuntura industrial, e os seus resultados poden ser utilizados como indicadores adiantados de determinadas variables macroeconómicas (como o PIB, a EPA ou o IPI), debido ao retardo destas últimas entre a súa publicación e o período ao que fan referencia. Tamén son unha boa ferramenta para anticipar os puntos de inflexión no ciclo económico.

Pola súa banda, a Enquisa de Investimentos Industriais (EII) é unha publicación semestral cuxa finalidade é proporcionar información sobre a evolución do volume de investimentos industriais en España, así como dos fins e factores que a rodean.

Móstrase a seguir o calendario de realización das este enquisas:

Principais resultados da Enquisa de Conxuntura Industrial

Os seguintes ficheiros inclúen o Indicador de Confianza Industrial (ICI) dos últimos meses, os seus compoñentes e outras variables de interese.

Na seguinte ligazón está dispoñible o Informe Mensual da Enquisa de Conxuntura Industrial:

Principais resultados da Enquisa de Investimentos Industriais

Os seguintes ficheiros inclúen os últimos resultados dispoñibles relativos á evolución (taxas de variación) do investimento industrial:

Metodoloxía

A ECI é unha enquisa dirixida a todas aquelas empresas cuxa actividade económica principal encádrase dentro das actividades industriais e extractivas; é dicir inclúe as seccións 05 a 33 (ambas inclusive) da CNAE-09. A EII, ademais, está dirixida ás seccións 34 e 35 (subministración de enerxía, gas, vapor e auga).

A ECI ten unha periodicidade mensual, e o seu período de referencia coincide co mes de realización da enquisa. A EII ten periodicidade semestral, cunha realización nos meses de marzo-abril e outra nos meses de outubro-novembro.

Ambas as enquisas están dirixidas a unha mostra representativa de empresas de todo o territorio español.

Las principales variables analizadas por la ECI se refieren a la cartera de pedidos (total y exterior), las existencias de productos terminados (stocks), la producción, el empleo o los precios, referidas tanto a su nivel actual como a las expectativas futuras o su última tendencia. Trimestralmente se envía un cuestionario ampliado para recoger otra serie de variables, como factores que pudieran limitar la inversión o el grado de utilización de la capacidad productiva.

A EII trata de obter distintas estimacións sobre as variacións de investimento das empresas tanto no ano en curso como para o ano próximo.

É posible descargarse a metodoloxía e as fichas técnicas de ambas as enquisas nas seguintes ligazóns:

Pedimentos e consultas

Para consultas, pedimentos de datos e temas relacionados coas Enquisas de Conxuntura Industrial e a Enquisa de Investimentos Industriais, poden dirixirse á seguinte dirección de correo electrónico:

encuesta.coyuntura@mincotur.es