Estatísticas e publicacións sobre PEME

A Subdirección Xeral de Apoio á PEME pública con periodicidade mensual e anual diversas estatísticas e informes, tanto co fin de difundir as cifras e indicadores máis relevantes da PEME españolas, como para o seguimento e avaliación das políticas realizadas pola Dirección Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa.

Con periodicidade anual, publícase o informe "Estrutura e dinámica empresarial en España" a partir da explotación a medida1 do Directorio Central de Empresas (DIRCE) ao 1 de xaneiro de cada exercicio, proporcionada polo Instituto Nacional de Estatística (INE). Este informe viña publicando anteriormente baixo o nome de "Estatísticas PEME: evolución e indicadores".

O "Informe sobre a PEME" forma parte da colección Panorama PEME, que con carácter anual veu publicándose, co obxectivo de efectuar unha análise da actividade empresarial en España, prestando especial atención ao comportamento PEME.

Así mesmo, con carácter anual elabórase o "Retrato da PEME" no que se resume o sector da PEME tamén con base na información a medida do DIRCE, sobre os seguintes parámetros:

  • Empresas
  • Sectores
  • Altas e baixas de empresas
  • Volume de ingresos
  • Tipoloxía de empresa pola súa condición xurídica
  • Empresas por CCAA

De forma mensual, publícase o documento "Cifras PEME" elaborado a partir de datos mensuais publicados polo Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións sobre as empresas rexistradas na Seguridade Social.

Gráfico - Evolución del empleo por tamaño de empresa

Evolución do emprego por tamaño de empresa. Cifras PEME

NÚMERO DE EMPRESAS EN ESPAÑA

Segundo o presente informe, cabe destacar que o número total de empresas pequenas e medianas ascende a 2.921.277 (0-249 asalariados) sendo a cifra de grandes empresas (250 ou máis asalariados) de 5.684 , o que supón un total de empresas en España de 2.926.961 . Comparado co mes anterior, as pemes aumentaron un 0,13%% e as grandes aumentaron un 2,77%.

EMPREGO XERADO POLAS EMPRESAS ESPAÑOLAS

Podemos destacar que o número pemes con asalariados en febreiro é de 1.317.684, que, xunto coas 5.684 grandes empresas dan un resultado total de 1.323.368 empresas con asalariados.

Por outra banda, as pemes con asalariados deron emprego en febreiro a 9.421.102 asalariados, iso tradúcese nunha variación mensual positiva do 1,01%, e as grandes empresas a 6.684.892 , unha variación mensual positiva do 2,29%. En total, as empresas con asalariados deron emprego a 16.105.994 asalariados.

Dentro das pemes con asalariados, o tramo das medianas é o que experimenta o maior aumento tanto no número de empresas (2,16%) como en termos de emprego (2,11%).

FONTE DOS DATOS

Os datos anteriores, referidos a empresas con asalariados, extráense das estatísticas mensuais de "Empresas rexistradas na Seguridade Social", actualizadas ao 29 de febreiro de 2024.

Canto ás pemes sen asalariados, os últimos datos dispoñibles na data de elaboración deste informe sobre "Autónomos propiamente este" refírense ao cuarto trimestre de 2023.

A Dirección Xeral de Industria e da PEME elabora os informes chamados "Cifras PEME" como resposta á función que ten outorgada, segundo o Real Decreto 998/2018, do 3 de agosto, BOE do 4 de agosto de 2018, no artigo 7, que menciona expresamente a realización de estudos, estatísticas, bases de datos, informes e análises da industria de ámbito sectorial, rexional e agregado en materia de pequena e mediana empresa.


1Datos que o INE elabora especificamente a pedimento da DGIPYME, como a desagregación de empresas ata 249 asalariados para a homologación coa definición Eurostat e a súa comparación coa UE.

Informes