Estatísticas e publicacións sobre PEME

A Subdirección Xeral de Apoio á PEME publica con periodicidade mensual e anual diversas estatísticas e informes, tanto co fin de difundir as cifras e indicadores máis relevantes da PEME españolas, como para o seguimento e avaliación das políticas realizadas pola Dirección Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa.

Con periodicidade anual, publícase o informe "Estrutura e dinámica empresarial en España" a partir da explotación a medida1 do Directorio Central de Empresas (DIRCE) ao 1 de xaneiro de cada exercicio, proporcionada polo Instituto Nacional de Estatística (INE). Este informe viña publicando anteriormente baixo o nome de "Estatísticas PEME: evolución e indicadores".

O “Informe sobre a PEME” forma parte da colección Panorama PEME, que con carácter anual veu publicándose, co obxectivo de efectuar unha análise da actividade empresarial en España, prestando especial atención ao comportamento PEME.

Así mesmo, con carácter anual elabórase o "Retrato da PEME" no que se resume o sector da PEME tamén con base na información a medida do DIRCE, sobre os seguintes parámetros:

  • Empresas
  • Sectores
  • Altas e baixas de empresas
  • Volume de ingresos
  • Tipoloxía de empresa pola súa condición xurídica
  • Empresas por CCAA

De forma mensual, publícase o documento “Cifras PEME” elaborado a partir de datos mensuais publicados polo Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións sobre as empresas rexistradas na Seguridade Social.

Evolución del empleo por tamañoCifras PYME. Datos octubre 2022PYME sin asalariados PYME con asalariados Grande nov21dic21ene22feb22mar22abr22may22jun22jul22ago22sep22oct2295100105Fuente: Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.
Fecha PYME sin asalariados PYME con asalariados Grande
nov21 100,1 100,3 100,6
dic21 100,2 100,4 100,8
ene22 100,1 99,2 99,7
feb22 100,1 99,8 100,1
mar22 100,0 100,3 100,7
abr22 100,2 102,7 102,7
may22 100,3 103,5 102,8
jun22 100,5 103,3 101,3
jul22 100,2 103,6 103,3
ago22 99,9 101,4 100,4
sep22 99,6 102,5 102,5
oct22 99,6 102,5 103,8
 

O número de pemes con asalariados en outubro é de 1.313.504, o que supón un descenso do -0,09% con respecto ao mes anterior e 1.208 empresas menos; Pola súa banda, o número de grandes empresas é de 5.257, o que supón un incremento do 1,43 % (74 empresas máis), o que supón un total de 1.318.761 empresas con asalariados, cunha variación mensual do -0,09 % e 1.134 empresas menos.

Pola súa banda, as pemes con asalariados ocuparon en outubro a 9.217.380 asalariados, o que se traduce nunha variación do 0,02%, e nun incremento de 2.243 asalariados. O número de asalariados das grandes empresas é de 6.111.477, supoñendo esta cifra unha creación de emprego do 1,18% (71.069 asalariados máis). En total, as empresas con asalariados ocuparon 15.328.857 traballadores, cunha taxa de variación mensual do 0,48%, e 73.412 asalariados máis.

Dentro das pemes con asalariados, o segmento mediano (50-249 asalariados) é o que experimenta un maior incremento, tanto no número de empresas (0,12%) como no emprego (0,48%).

Os datos anteriores, referidos a empresas con asalariados, extráense das estatísticas mensuais de "Empresas rexistradas na Seguridade Social".


1 Datos que o INE elabora especificamente a petición da DGIPYME, como a desagregación de empresas ata 249 asalariados para a homologación coa definición Eurostat e a súa comparación coa UE.

Informes