Estadístiques i publicacions sobre PIME

La Sotsdirecció General de Suport a la PIME pública amb periodicitat mensual i anual diverses estadístiques i informes, tant amb la finalitat de difondre les xifres i indicadors més rellevants de les PIME espanyoles, com per al seguiment i avaluació de les polítiques realitzades per la Direcció general d'Indústria i de la Pequeño i Mitja Empresa.

Amb periodicitat anual, es publica l'informe "Estructura i dinàmica empresarial a Espanya" a partir de l'explotació a mesura1 del Directori Central d'empreses (DIRCE) a 1 de gener de cada exercici, proporcionada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Aquest informe es venia publicant anteriorment sota el nom de "Estadístiques PIME: evolució i indicadors".

El "Informe sobre la PIME" forma part de la col·lecció Panorama PIME, que amb caràcter anual ha vingut publicant-se, amb l'objectiu d'efectuar una anàlisi de l'activitat empresarial a Espanya, prestant especial atenció al comportament PIME.

Així mateix, amb caràcter anual s'elabora el" Retrat de la PIME" en el qual es resumeix el sector de la PIME també sobre la base de la informació a mesura del DIRCE, sobre els següents paràmetres:

  • Empreses
  • Sectors
  • Altes i baixes d'empreses
  • Volum d'ingressos
  • Tipologia d'empresa per la seva condició jurídica
  • Empreses per CCAA

De forma mensual, es publica el document "Xifres PIME" elaborat a partir de dades mensuals publicades pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions sobre les empreses inscrites en la Seguretat Social.

Gráfico - Evolución del empleo por tamaño de empresa

Evolució de l'ocupació per grandària d'empresa. Xifres PIME

NOMBRE D'empreses A ESPANYA

Segons el present informe, cal destacar que el nombre total d'empreses petites i mitjanes ascendeix a 2.917.389 (0-249 assalariats) sent la xifra de grans empreses (250 o més assalariats) de 5.531, la qual cosa suposa un total d'empreses a Espanya de 2.922.920. Comparat amb el mes anterior, les pimes han disminuït un 0,64% i les grans han augmentat un 0,20%.

OCUPACIÓ GENERADA PER LES EMPRESES ESPANYOLES

Podem destacar que el nombre pimes amb assalariats al gener és d'1.313.796, que, juntament amb les 5.531 grans empreses donen un resultat total d'1.319.327 empreses amb assalariats.

D'altra banda, les pimes amb assalariats van donar ocupació al gener a 9.327.126 assalariats, això es tradueix en una variació mensual negativa de l'1,03%, i les grans empreses a 6.535.537, una variació negativa del 0,98%. En total, les empreses amb assalariats van donar ocupació a 15.862.663 assalariats.

Dins de les pimes amb assalariats, el tram de les mitjanes és el que experimenta la menor reducció, tant en el nombre d'empreses (-0,26%) com en termes d'ocupació (-0,08%).

FONT DE LES DADES

Les dades anteriors, referits a empreses amb assalariats, s'extreuen de les estadístiques mensuals de" Empreses inscrites en la Seguretat Social", actualitzades a 31 de gener de 2024.

Quant a les pimes sense assalariats, les últimes dades disponibles en la data d'elaboració d'aquest informe sobre "Autònoms pròpiament dit" es refereixen al quart trimestre de 2023.

La Direcció general d'Indústria i de la PIME elabora els informes anomenats "Xifres PIME" com a resposta a la funció que té atorgada, segons el Reial decret 998/2018, de 3 d'agost, BOE de 4 d'agost de 2018, en l'article 7, que esmenta expressament la realització d'estudis, estadístiques, bases de dades, informes i anàlisis de la indústria d'àmbit sectorial, regional i agregat en matèria de pequeño i mitja empresa.


1Dades que l'INE elabora específicament a petició de la DGIPYME, com el desglossament d'empreses fins a 249 assalariats per a l'homologació amb la definició Eurostat i la seva comparació amb la UE.

Informes