Marco estratègic en política de PIME

El Marc Estratègic de la PIME és un instrument al servei de la PIME, que defineix el marc polític d'actuació per a les Administracions públiques espanyoles en matèria de pequeño i mitja empresa a llarg termini, compost per un conjunt de recomanacions organitzades en set palanques o àmbits d'actuació que s'entenen estratègics en qualsevol política que tingui al centre a la PIME. Tot això, en coordinació amb els diferents plans i estratègies ben sectorials bé de caràcter més transversal tant de l'Administració General de l'Estat com de les Comunitats Autònomes i Ens Locals.

El document s'organitza en tres parts clarament diferenciades:

  • Descripció de la PIME a Espanya i a Europa, la seva contribució a l'economia espanyola i europea, així com les polítiques d'Espanya i de la Unió Europea en aquesta matèria.
  • Marco conceptual i diagnòstic de les set palanques identificades: emprenedoria, gestió empresarial i talent, marc regulatori, finançament, innovació i digitalització, sostenibilitat i internacionalització. Aquestes palanques es divideixen al seu torn en una sèrie de línies d'actuació, a manera de recomanacions, la característica fonamental de les quals és la seva horitzontalitat, de manera que incideixen sobre el desenvolupament de totes les pimes en el seu conjunt i no se centren en un sector específic.
  • Model de Governança, és a dir, l'estructura d'agents per a l'engegada i seguiment de les mesures contingudes en el Marc Estratègic, en la cúspide del qual es troba la Ministra d'Indústria i Turisme. L'arquitectura institucional descansa sobre el Consell Estatal de la PIME, òrgan consultiu del Govern en matèria de Pequeño i Mitja Empresa on participen les Administracions públiques i els agents socials.

Els annexos recullen les polítiques de PIME de les economies europees més desenvolupades, la distribució de PIME dins de la UE28, l'índex de les referències i fonts estadístiques utilitzades per a l'elaboració d'aquest document, el resultat dels grups de treball, així com la definició de PIME.

Catàleg de mesures

El Catàleg de mesures s'emmarca dins del Marc Estratègic de la PIME, i és una recopilació de les accions i programes que duen a terme els organismes que participen del disseny i implementació de les polítiques dirigides a les pimes a Espanya, de manera que s'obté un mapa complet de tot el territori nacional, amb els següents objectius:

  • Conèixer i difondre les mesures en favor de la PIME al mateix temps que serveix de document actualitzat periòdicament que pot ser reportat a la Comissió Europea per al seguiment de la Small Business Act.
  • Ser el punt de partida dels treballs del Consell Estatal de la PIME respecte del Marc Estratègic, de manera que s'identifiquin tant les accions i bones pràctiques que ja estan engegades com les llacunes que requereixin noves accions.

El Catàleg recull per tant les aportacions periòdiques dels Vocals del Consell Estatal de la PIME que representen als organismes responsables de les polítiques de PIME a nivell nacional i autonòmic.

Cercador de mesures