Marco d'Acció Nacional espanyol d'energies alternatives en el transport

La Directiva 2014/94/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 22 d'octubre de 2014, relativa a la implantació d'una infraestructura per als combustibles alternatius estableix en el seu article 3 que cada Estat membre adoptarà un marc d'acció nacional per al desenvolupament del mercat respecte dels combustibles alternatius en el sector del transport i la implantació de la infraestructura corresponent.

El Marc d'Acció Nacional espanyol d'energies alternatives en el transport ha estat aprovat en el Consell de Ministres del 09 de desembre de 2016.

La Directiva 2014/94/UE, de 22 d'octubre de 2014, relativa a la implantació d'una infraestructura per als combustibles alternatius instava a cada Estat Membre a remetre a la Comissió Europea un informe sobre l'aplicació del Marc d'Acció Nacional d'Energies Alternatives en el Transport abans del 18 de novembre de 2019. Per donar compliment a aquesta Directiva, s'ha desenvolupat l'informe d'aplicació del MAN amb la finalitat d'analitzar l'evolució del parc, les matriculacions, els projectes de desplegament de les infraestructures i les mesures impulsades per tota l'Administració per fomentar l'ús de les energies alternatives en el transport.

Marco d'Acció Nacional d'energies alternatives en el transport [PDF] [4.45 MB]

Spanish National Action Framework for Alternative Energy in Transport  [PDF] [2910 KB] (*) 

Informe d'aplicació del Marc d'Acció Nacional d'Energies Alternatives en el Transport [PDF] [3.53 MB]

(*) Versió en anglès (no oficial) realitzada pels serveis de traducció de la Comissió Europea.