Marco de Acción Nacional español de enerxías alternativas no transporte

A Directiva 2014/94/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 22 de outubro de 2014, relativa á implantación dunha infraestrutura para os combustibles alternativos establece no seu artigo 3 que cada Estado membro adoptará un marco de acción nacional para o desenvolvemento do mercado respecto dos combustibles alternativos no sector do transporte e a implantación da infraestrutura correspondente.

O Marco de Acción Nacional español de enerxías alternativas no transporte foi aprobado no Consello de Ministros do 09 de decembro de 2016.

A Directiva 2014/94/UE, do 22 de outubro de 2014, relativa á implantación dunha infraestrutura para os combustibles alternativos instaba a cada Estado Membro a remitir á Comisión Europea un informe sobre a aplicación do Marco de Acción Nacional de Enerxías Alternativas no Transporte antes do 18 de novembro de 2019. Para dar cumprimento a esta Directiva, desenvolveuse o informe de aplicación do MAN co fin de analizar a evolución do parque, as matriculacións, os proxectos de despregamento das infraestruturas e as medidas impulsadas por toda a Administración para fomentar o uso das enerxías alternativas no transporte.

Marco de Acción Nacional de enerxías alternativas no transporte [PDF] [4.45 MB]

Spanish National Action Framework for Alternative Energy in Transport  [PDF] [2910 KB] (*) 

Informe de aplicación do Marco de Acción Nacional de Enerxías Alternativas no Transporte [PDF] [3.53 MB]

(*) Versión en inglés (non oficial) realizada polos servizos de tradución da Comisión Europea.