Agendes sectorials

El Marc Estratègic per a la Indústria Espanyola està compost per un conjunt d'Agendes Sectorials dels principals sectors industrials espanyols, que desenvolupen verticalment cadascun dels aspectes horitzontals prèviament identificats en el Marc. 

Les Agendes Sectorials es configuren com un full de ruta a mitjà i llarg termini per millorar la competitivitat de cadascun dels sectors analitzats de la indústria espanyola i marca, per tant, les línies d'actuació necessàries per potenciar-los.  

Aquestes línies d'actuació es concreten en un conjunt de mesures elaborades amb una visió unitària i integral, encara que el seu desenvolupament pràctic correspongui a òrgans administratius diferents. 

Així, les mesures s'han elaborat en un exercici de col·laboració públic-privada que reflecteix una visió compartida per tots els agents involucrats directa o indirectament en el sector.