Encuesta de Coyuntura Industrial e Inversiones Industriales

Descripción

El Ministeri d'Indústria i Turisme, a través de la Sotsdirecció General d'Estudis, Anàlisis i Planes d'Actuació, és la unitat responsable de la realització de l'Enquesta de Conjuntura Industrial (ECI) i de l'Enquesta d'Inversions Industrials (EII). Ambdues estadístiques estan incloses dins del Pla Estadístic Nacional.

Per realitzar ambdues enquestes, el Ministeri d'Indústria i Turisme col·labora amb la Comissió Europea al programa harmonitzat d'enquestes a empreses i consumidors. Això implica que aquestes enquestes es duen a terme sobre la base d'una metodologia i calendari comú.

La finalitat d'aquestes enquestes és obtenir informació sobre la situació actual de les empreses industrials i les seves expectatives per al futur pròxim para, posteriorment, construir els indicadors de confiança sectorials; en aquest cas, l'Indicador de Confiança Industrial (ICI). L'objectiu final és l'obtenció, amb freqüència mensual, d'un Índex de Sentiment Econòmic per a l'economia en el seu conjunt.

Gràcies a la rapidesa en la recollida i tractament de dades i la seva difusió, l'Enquesta de Conjuntura Industrial (ECI) proporciona indicadors òptims per al seguiment de la conjuntura industrial, i els seus resultats poden ser utilitzats com a indicadors avançats de determinades variables macroeconòmiques (com el PIB, l'EPA o l'IPI ), a causa del retard d'aquestes últimes entre la seva publicació i el període al que fan referència. També són una bona eina per anticipar els punts d'inflexió en el cicle econòmic.

Per la seva banda, l'Enquesta d'Inversions Industrials (EII) és una publicació semestral la finalitat de la qual és proporcionar informació sobre l'evolució del volum d'inversions industrials a Espanya, així com de les finalitats i factors que l'envolten.

Es mostra a continuació el calendari de realització d'aquestes enquestes:

Principals resultats de l'Enquesta de Conjuntura Industrial

Els següents fitxers inclouen l'Indicador de Confiança Industrial (ICI) dels últims mesos, els seus components i altres variables d'interès.

Al següent enllaç està disponible l'Informe Mensual de l'Enquesta de Conjuntura Industrial:

Principals resultats de l'Enquesta d'Inversions Industrials

Els següents fitxers inclouen els últims resultats disponibles relatius a l'evolució (taxes de variació) de la inversió industrial:

Metodologia

L'ECI és una enquesta dirigida a totes aquelles empreses l'activitat econòmica de les quals principal s'enquadra dins de les activitats industrials i extractives; és a dir inclou les seccions 05 a 33 (ambdues inclusivament) de la CNAE-09. L'EII , a més, està dirigida a les seccions 34 i 35 (subministrament d'energia, gas, vapor i aigua).

L'ECI té una periodicitat mensual, i el seu període de referència coincideix amb el mes de realització de l'enquesta. L'EII té periodicitat semestral, amb una realització en els mesos de març-abril i una altra en els mesos d'octubre-novembre.

Ambdues enquestes estan dirigides a una mostra representativa d'empreses de tot el territori espanyol.

Les principals variables analitzades per l'ECI es refereixen a la cartera de comandes (total i exterior), les existències de productes acabats (estocs), la producció, l'ocupació o els preus, referides tant al seu nivell actual com a les expectatives futures o la seva última tendència. Trimestralment s'envia un qüestionari ampliat per recollir una altra sèrie de variables, com a factors que poguessin limitar la inversió o el grau d'utilització de la capacitat productiva.

L'EII tracta d'obtenir diferents estimacions sobre les variacions d'inversió de les empreses tant l'any en curs com per a l'any proper.

És possible descarregar-se la metodologia i les fitxes tècniques d'ambdues enquestes als següents enllaços:

Peticions i consultes

Per a consultes, peticions de dades i temes relacionats amb l'Enquestes de Conjuntura Industrial i l'Enquesta d'Inversions Industrials, poden dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic:

encuesta.coyuntura@mincotur.es