Ajudes directes a empreses gas intensives

El 29 de març de 2022 s'aprova en Consell de Ministres, dins del Pla Nacional de Resposta a les conseqüències de la guerra a Ucraïna, una sèrie d'actuacions destinades a ajudar a la indústria gran consumidora d'energia que sumen 488 milions d'euros.

Dins de l'àmbit d'aquestes ajudes es destinen 125 M€ en ajudes directes a empreses gas intensives amb previsió de beneficiar a més d'1.600 empreses. Els sectors que es van a beneficiar d'aquestes ajudes són el paper i el cartró, el vidre i la ceràmica.

Tal com s'estableix en l'article 3 del Reial decret-llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s'adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna:

  • Els beneficiaris d'aquestes ajudes seran les empreses, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, incloent comunitats de béns i entitats sense personalitat jurídica o autònoms, que tinguin domicili fiscal en territori espanyol, que hagin realitzat durant 2021 almenys una de les activitats previstes en els Codis CNAE descrits en aquest article i continuïn en el seu exercici al moment de la sol·licitud.
  • L'import de les ajudes per a cada beneficiari consistirà en una quantitat, depenent de la seva CNAE, multiplicada pel seu nombre d'empleats, amb una quantia màxima de 400.000 euros.

La sol·licitud, disponible fins al 3 de maig de 2022, es realitzarà a través de la seu electrònica de l'Agència Tributària

Nota informativa sobre les mesures de suport a la indústria gas intensiva [PDF] [257.47 kB]

SOL·LICITUD