Estadístiques i publicacions sobre PIME

La Sotsdirecció General de Suport a la PIME publica amb periodicitat mensual i anual diverses estadístiques i informes, tant amb la finalitat de difondre les xifres i indicadors més rellevants de les PIME espanyoles, com per al seguiment i avaluació de les polítiques realitzades per la Direcció general d'Indústria i de la Pequeño i Mitja Empresa.

Amb periodicitat anual, es publica l'informe "Estructura i dinàmica empresarial a Espanya" a partir de l'explotació a mesura1 del Directori Central d'empreses (DIRCE) a 1 de gener de cada exercici, proporcionada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Aquest informe es venia publicant anteriorment sota el nom de "Estadístiques PIME: evolució i indicadors".

El “Informe sobre la PIME” forma part de la col·lecció Panorama PIME, que amb caràcter anual ha vingut publicant-se, amb l'objectiu d'efectuar una anàlisi de l'activitat empresarial a Espanya, prestant especial atenció al comportament PIME.

Així mateix, amb caràcter anual s'elabora el “Retrat de la PIME” en el qual es resumeix el sector de la PIME també sobre la base de la informació a mesura del DIRCE, sobre els següents paràmetres: 1. Empreses, 2. Sectors, 3. Volum d'ingressos, i 5. Tipologia d'empresa per la seva condició jurídica, 6. Empreses per CCAA

De forma mensual, es publica el document “Xifres PIME” elaborat a partir de dades mensuals publicades pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions sobre les empreses inscrites en la Seguretat Social.

Evolución del empleo por tamañoCifras PYME. Datos abril 2021PYME sin asalariados PYME con asalariados Grande may20jun20jul20ago20sep20oct20nov20dic20ene21feb21mar21abr2195100105Fuente: Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.
Fecha PYME sin asalariados PYME con asalariados Grande
may20 99,6 101,9 100,4
jun20 99,1 102,1 97,3
jul20 99,3 103,1 98,5
ago20 99,5 102,4 98,0
sep20 99,6 103,5 101,6
oct20 99,9 103,2 103,9
nov20 100,2 103,2 104,5
dic20 100,5 103,1 104,0
ene21 100,6 102,6 103,6
feb21 100,7 102,0 103,5
mar21 100,8 101,9 102,2
abr21 100,8 103,1 103,7
 

 

El nombre pimes amb assalariats a l'abril és d'1.280.225, la qual cosa suposa un increment pel que fa al mes anterior del 0,77% i de 9.804 empreses més; per la seva banda, el nombre de grans empreses és 4.829, la qual cosa implica un augment de l'1,58% (75 empreses més), donant com resultat un total d'1.285.054 empreses amb assalariats, amb una variació mensual del 0,77% i 9.879 empreses més.

D'altra banda, les pimes amb assalariats van donar ocupació a l'abril a 8.570.913 assalariats, això es tradueix en una variació de l'1,14%, i un increment de 96.332 empleats. El nombre d'assalariats de les grans empreses és 5.661.479, suposant aquesta xifra un augment de l'1,47% (82.068 empleats més). En total, les empreses amb assalariats van donar ocupació a 14.232.392 assalariats, amb una taxa de variació mensual de l'1,27%, i 178.400 empleats més.

Dins de les pimes amb assalariats, el tram de les mitjanes (50-249 assalariats) és el que experimenta major creixement en el nombre d'empreses (1,61%), i en termes d'ocupació (1,32%).

Les dades anteriors, referits a empreses amb assalariats, s'extreuen de les estadístiques mensuals de "Empreses inscrites en la Seguretat Social", actualitzades mensualment.


1 Dades que l'INE elabora específicament a petició de la DGIPYME, com el desglossament d'empreses fins a 249 assalariats per a l'homologació amb la definició Eurostat i la seva comparació amb la UE.

Informes