Estadístiques i publicacions sobre PIME

La Sotsdirecció General de Suport a la PIME publica amb periodicitat mensual i anual diverses estadístiques i informes, tant amb la finalitat de difondre les xifres i indicadors més rellevants de les PIME espanyoles, com per al seguiment i avaluació de les polítiques realitzades per la Direcció general d'Indústria i de la Pequeño i Mitja Empresa.

Amb periodicitat anual, es publica l'informe "Estructura i dinàmica empresarial a Espanya" a partir de l'explotació a mesura1 del Directori Central d'empreses (DIRCE) a 1 de gener de cada exercici, proporcionada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Aquest informe es venia publicant anteriorment sota el nom de "Estadístiques PIME: evolució i indicadors".

El “Informe sobre la PIME” forma part de la col·lecció Panorama PIME, que amb caràcter anual ha vingut publicant-se, amb l'objectiu d'efectuar una anàlisi de l'activitat empresarial a Espanya, prestant especial atenció al comportament PIME.

Així mateix, amb caràcter anual s'elabora el "Retrat de la PIME" en el qual es resumeix el sector de la PIME també sobre la base de la informació a mesura del DIRCE, sobre els següents paràmetres:

  • Empreses
  • Sectors
  • Altes i baixes d'empreses
  • Volum d'ingressos
  • Tipologia d'empresa per la seva condició jurídica
  • Empreses per CCAA

De forma mensual, es publica el document “Xifres PIME” elaborat a partir de dades mensuals publicades pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions sobre les empreses inscrites en la Seguretat Social.

Evolución del empleo por tamañoCifras PYME. Datos agosto 2022PYME sin asalariados PYME con asalariados Grande sep21oct21nov21dic21ene22feb22mar22abr22may22jun22jul22ago22100105110Fuente: Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.
Fecha PYME sin asalariados PYME con asalariados Grande
sep21 99,9 101,5 102,8
oct21 100,0 102,6 105,1
nov21 100,1 102,9 105,8
dic21 100,2 103,0 105,9
ene22 100,2 101,8 104,8
feb22 100,1 102,4 105,2
mar22 100,0 102,9 105,8
abr22 100,2 105,3 108,0
may22 100,4 106,3 108,0
jun22 100,5 106,0 103,5
jul22 100,5 106,3 108,5
ago22 100,5 104,0 105,6
 

El nombre de pimes amb assalariats a l'agost és de 1.305.655, fet que suposa un descens respecte al mes anterior del -1,26% i de 16.637 empreses menys; per la seva banda, el nombre de grans empreses és 5.044, fet que implica una disminució del -1,91% (98 empreses menys), donant com a resultat un total de 1.310.699 empreses amb assalariats, amb una variació mensual del -1, 26% i -16.735 empreses menys.

D'altra banda, les pimes amb assalariats van donar feina a l'agost a 9.128.877 assalariats, fet que es tradueix en una variació del -2,00%, i un descens de -186.195 empleats. El nombre d'assalariats de les grans empreses és 5.915.806, i aquesta xifra suposa una destrucció de l'ocupació del -2,73% (-166.218 empleats menys). En total, les empreses amb assalariats van donar feina a 15.044.683 assalariats, amb una taxa de variació mensual del -2,29%, i -352.413 empleats menys.

Dins de les pimes amb assalariats, el tram de les petites (10-49 assalariats) és el que experimenta més descens, tant en el nombre d'empreses (-2,49%) com en termes d'ocupació (-2,41%).

Les dades anteriors, referits a empreses amb assalariats, s'extreuen de les estadístiques mensuals de "Empreses inscrites en la Seguretat Social", actualitzades mensualment.


1 Dades que l'INE elabora específicament a petició de la DGIPYME, com el desglossament d'empreses fins a 249 assalariats per a l'homologació amb la definició Eurostat i la seva comparació amb la UE.

Informes