Estadístiques i publicacions sobre PIME

La Sotsdirecció General de Suport a la PIME publica amb periodicitat mensual i anual diverses estadístiques i informes, tant amb la finalitat de difondre les xifres i indicadors més rellevants de les PIME espanyoles, com per al seguiment i avaluació de les polítiques realitzades per la Direcció general d'Indústria i de la Pequeño i Mitja Empresa.

Amb periodicitat anual, es publica l'informe "Estructura i dinàmica empresarial a Espanya" a partir de l'explotació a mesura1 del Directori Central d'empreses (DIRCE) a 1 de gener de cada exercici, proporcionada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Aquest informe es venia publicant anteriorment sota el nom de "Estadístiques PIME: evolució i indicadors".

El “Informe sobre la PIME” forma part de la col·lecció Panorama PIME, que amb caràcter anual ha vingut publicant-se, amb l'objectiu d'efectuar una anàlisi de l'activitat empresarial a Espanya, prestant especial atenció al comportament PIME.

Així mateix, amb caràcter anual s'elabora el "Retrat de la PIME" en el qual es resumeix el sector de la PIME també sobre la base de la informació a mesura del DIRCE, sobre els següents paràmetres:

  • Empreses
  • Sectors
  • Altes i baixes d'empreses
  • Volum d'ingressos
  • Tipologia d'empresa per la seva condició jurídica
  • Empreses per CCAA

De forma mensual, es publica el document “Xifres PIME” elaborat a partir de dades mensuals publicades pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions sobre les empreses inscrites en la Seguretat Social.

Evolución del empleo por tamañoCifras PYME. Datos marzo 2022PYME sin asalariados PYME con asalariados Grande abr21may21jun21jul21ago21sep21oct21nov21dic21ene22feb22mar22100105110Fuente: Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.
Fecha PYME sin asalariados PYME con asalariados Grande
abr21 100,1 101,2 101,5
may21 100,3 103,4 102,5
jun21 100,4 104,4 101,0
jul21 100,3 105,5 103,1
ago21 100,3 103,6 100,4
sep21 100,2 105,2 103,3
oct21 100,3 106,3 105,6
nov21 100,4 106,7 106,2
dic21 100,5 106,7 106,4
ene22 100,5 105,4 105,3
feb22 100,5 106,1 105,7
mar22 100,5 106,7 106,3
 

El nombre pimes amb assalariats a l'abril és de 1.325.212, fet que suposa un increment respecte al mes anterior de l'1,30% i de 17.004 empreses més; per la seva banda, el nombre de grans empreses és 5.211, fet que implica un creixement del 2,20% (112 empreses més), donant com a resultat un total de 1.330.423 empreses amb assalariats, amb una variació mensual de l'1,30% i 17.116 empreses més.

D'altra banda, les pimes amb assalariats van donar feina a l'abril a 9.230.333 assalariats, fet que es tradueix en una variació del 2,24%, i un augment de 202.473 empleats. El nombre d'assalariats de les grans empreses és 6.049.950 i aquesta xifra suposa un increment del 2,02% (119.743 empleats més). En total, les empreses amb assalariats van donar feina a 15.280.283 assalariats, amb una taxa de variació mensual del 2,15%, i 322.216 empleats més.

Dins de les pimes amb assalariats, el tram de les mitjanes (50-249 assalariats) és el que experimenta un creixement més gran, tant en el nombre d'empreses (2,94%) com en termes d'ocupació (2,89%).

Les dades anteriors, referits a empreses amb assalariats, s'extreuen de les estadístiques mensuals de "Empreses inscrites en la Seguretat Social", actualitzades mensualment.


1 Dades que l'INE elabora específicament a petició de la DGIPYME, com el desglossament d'empreses fins a 249 assalariats per a l'homologació amb la definició Eurostat i la seva comparació amb la UE.

Informes