Estadístiques i publicacions sobre PIME

La Sotsdirecció General de Suport a la PIME publica amb periodicitat mensual i anual diverses estadístiques i informes, tant amb la finalitat de difondre les xifres i indicadors més rellevants de les PIME espanyoles, com per al seguiment i avaluació de les polítiques realitzades per la Direcció general d'Indústria i de la Pequeño i Mitja Empresa.

Amb periodicitat anual, es publica l'informe "Estructura i dinàmica empresarial a Espanya" a partir de l'explotació a mesura1 del Directori Central d'empreses (DIRCE) a 1 de gener de cada exercici, proporcionada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Aquest informe es venia publicant anteriorment sota el nom de "Estadístiques PIME: evolució i indicadors".

El "Informe sobre la PIME" forma part de la col·lecció Panorama PIME, que amb caràcter anual ha vingut publicant-se, amb l'objectiu d'efectuar una anàlisi de l'activitat empresarial a Espanya, prestant especial atenció al comportament PIME.

Així mateix, amb caràcter anual s'elabora el "Retrat de la PIME" en el qual es resumeix el sector de la PIME també sobre la base de la informació a mesura del DIRCE, sobre els següents paràmetres:

  • Empreses
  • Sectors
  • Altes i baixes d'empreses
  • Volum d'ingressos
  • Tipologia d'empresa per la seva condició jurídica
  • Empreses per CCAA

De forma mensual, es publica el document "Xifres PIME" elaborat a partir de dades mensuals publicades pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions sobre les empreses inscrites en la Seguretat Social.

Evolución del empleo por tamañoCifras PYME. Datos marzo 2023PYME sin asalariados PYME con asalariados Grande abr22may22jun22jul22ago22sep22oct22nov22dic22ene23feb23mar2395100105Fuente: Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.
Fecha PYME sin asalariados PYME con asalariados Grande
abr22 100,2 102,3 102,0
may22 100,3 103,2 102,1
jun22 100,5 103,0 100,6
jul22 100,2 103,3 102,6
ago22 99,9 101,1 99,8
sep22 99,6 102,2 101,9
oct22 99,6 102,2 103,1
nov22 99,6 102,3 104,7
dic22 99,6 102,3 104,0
ene23 99,6 101,3 102,8
feb23 99,6 102,1 103,5
mar23 99,6 103,5 104,5
 

Nombre d'empreses a Espanya

Segons aquest informe, cal destacar que el nombre total d'empreses petites i mitjanes puja a 2.939.624 (0-249 assalariats) i la xifra de grans empreses (250 o més assalariats) és de 5.496 (el 0,19% del total), fet que suposa un total d'empreses a Espanya de 2.945.120.

Comparat amb el mes anterior, les pimes han crescut un 0,54% (15.800 empreses més) mentre que les grans han experimentat un creixement més gran arribant al 2,23% (120 empreses més).

Ocupació generada per les empreses espanyoles

Podem destacar que el nombre pimes amb assalariats a l'abril és de 1.333.158, que juntament amb les 5.496 grans empreses donen un resultat total de 1.338.654 empreses amb assalariats, amb una variació mensual de l'1,20% i 15.920 empreses més.

D'altra banda, les pimes amb assalariats van donar feina a l'abril a 9.506.732 assalariats, cosa que es tradueix en una variació de l'1,90% i en un augment de 177.439 empleats, i les grans empreses a 6.323.451, un augment del 2 ,00% el que suposen 124.164 empleats més. En total, les empreses amb assalariats van donar feina a 15.830.183 assalariats, amb una taxa de variació mensual de l'1,94%, i 301.603 empleats més.

Dins de les pimes amb assalariats, el tram de les petites (10-49 assalariats) és el que experimenta el creixement més gran, tant en el nombre d'empreses (2,66%) com en termes d'ocupació (2,49%).

Font de les dades:

Les dades anteriors, referides a empreses amb assalariats, s'extreuen de les estadístiques mensuals de "Empreses inscrites a la Seguretat Social" actualitzades a 30 d'abril de 2023.

Pel que fa a les pimes sense assalariats, les darreres dades disponibles a la data d'elaboració d'aquest informe sobre "Autònoms pròpiament dit" es refereixen al tercer trimestre de 2022 i reflecteixen una disminució de 14.363 unitats (-0,89%) respecte als dades del segon trimestre del 2022.

La Direcció General d'Indústria i de la PIME elabora els informes anomenats Xifres PIME com a resposta a la funció que té atorgada, segons el Reial Decret 998/2018, de 3 d'agost, BOE de 4 d'agost de 2018, a l'article 7, que esmenta expressament la realització destudis, estadístiques, bases de dades, informes i anàlisi de la indústria dàmbit sectorial, regional i agregat en matèria de petita i mitjana empresa.


1 Dades que l'INE elabora específicament a petició de la DGIPYME, com el desglossament d'empreses fins a 249 assalariats per a l'homologació amb la definició Eurostat i la seva comparació amb la UE.

Informes