Estadístiques i publicacions sobre PIME

La Sotsdirecció General de Suport a la PIME publica amb periodicitat mensual i anual diverses estadístiques i informes, tant amb la finalitat de difondre les xifres i indicadors més rellevants de les PIME espanyoles, com per al seguiment i avaluació de les polítiques realitzades per la Direcció general d'Indústria i de la Pequeño i Mitja Empresa.

Amb periodicitat anual, es publica l'informe "Estructura i dinàmica empresarial a Espanya" a partir de l'explotació a mesura1 del Directori Central d'empreses (DIRCE) a 1 de gener de cada exercici, proporcionada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Aquest informe es venia publicant anteriorment sota el nom de "Estadístiques PIME: evolució i indicadors".

El “Informe sobre la PIME” forma part de la col·lecció Panorama PIME, que amb caràcter anual ha vingut publicant-se, amb l'objectiu d'efectuar una anàlisi de l'activitat empresarial a Espanya, prestant especial atenció al comportament PIME.

Així mateix, amb caràcter anual s'elabora el "Retrat de la PIME" en el qual es resumeix el sector de la PIME també sobre la base de la informació a mesura del DIRCE, sobre els següents paràmetres: 1. Empreses, 2. Sectors, 3. Altes i baixes d'empreses, 4. Volum d'ingressos, i 5. Tipologia d'empresa per la seva condició jurídica, 6. Empreses per CCAA.

De forma mensual, es publica el document “Xifres PIME” elaborat a partir de dades mensuals publicades pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions sobre les empreses inscrites en la Seguretat Social.

Evolución del empleo por tamañoCifras PYME. Datos septiembre 2021PYME sin asalariados PYME con asalariados Grande oct20nov20dic20ene21feb21mar21abr21may21jun21jul21ago21sep2195100105Fuente: Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.
Fecha PYME sin asalariados PYME con asalariados Grande
oct20 100,3 99,7 102,3
nov20 100,6 99,8 102,8
dic20 100,8 99,7 102,3
ene21 101,0 99,2 102,0
feb21 101,1 98,6 101,9
mar21 101,2 98,5 100,5
abr21 101,4 99,7 102,0
may21 101,5 101,8 103,1
jun21 101,7 102,8 101,5
jul21 101,7 103,9 103,7
ago21 101,7 102,0 101,0
sep21 101,7 103,6 103,8
 

El nombre pimes amb assalariats a l'octubre és de 1.313.765, fet que suposa un augment respecte al mes anterior del 0,70% i de 9.074 empreses més; per la seva banda, el nombre de grans empreses és 5.012, fet que implica un increment del 2,75% (134 empreses més), donant com a resultat un total de 1.318.777 empreses amb assalariats, amb una variació mensual del 0,70% i 9.208 empreses més.

D'altra banda, les pimes amb assalariats van donar feina a l'octubre a 9.002.315 assalariats, fet que es tradueix en una variació de l'1,06%, i un augment de 94.141 empleats. El nombre d'assalariats de les grans empreses és 5.890.326, i aquesta xifra suposa un increment del 2,21% (127.518 empleats més). En total, les empreses amb assalariats van donar feina a 14.892.641 assalariats, amb una taxa de variació mensual de l'1,51%, i 221.659 treballadors més.

Dins de les pimes amb assalariats, el tram de les petites (10-49 assalariats) és el que experimenta un increment més gran en el nombre d'empreses (1,03%) i el de les mitjanes (50-249 assalariats) el que més creix en termes de treball (2,41%).

Les dades anteriors, referits a empreses amb assalariats, s'extreuen de les estadístiques mensuals de "Empreses inscrites en la Seguretat Social", actualitzades mensualment.


1 Dades que l'INE elabora específicament a petició de la DGIPYME, com el desglossament d'empreses fins a 249 assalariats per a l'homologació amb la definició Eurostat i la seva comparació amb la UE.

Informes