Estadístiques i publicacions sobre PIME

La Sotsdirecció General de Suport a la PEME publica amb periodicitat mensual i anual diverses estadístiques i informes, tant amb la finalitat de difondre les xifres i indicadors més rellevants de les PEME espanyoles, com per al seguiment i avaluació de les polítiques realitzades per la Direcció general d'Indústria i de la Pequeño i Mitja Empresa.

Amb periodicitat anual, es publica l'informe "Estructura i dinàmica empresarial a Espanya" a partir de l'explotació a mesura1 del Directori Central d'empreses (DIRCE) a 1 de gener de cada exercici, proporcionada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Aquest informe es venia publicant anteriorment sota el nom de "Estadístiques PEME: evolució i indicadors".

El "Informe sobre la PEME" forma part de la col·lecció Panorama PEME, que amb caràcter anual ha vingut publicant-se, amb l'objectiu d'efectuar una anàlisi de l'activitat empresarial a Espanya, prestant especial atenció al comportament PEME.

Així mateix, amb caràcter anual s'elabora el "Retrat de la PEME" en el qual es resumeix el sector de la PEME també sobre la base de la informació a mesura del DIRCE, sobre els següents paràmetres: 1. Empreses, 2. Sectors, 3. Volum d'ingressos, i 5. Tipologia d'empresa per la seva condició jurídica, 5. Empreses per CCAA.

De forma mensual, es publica el document "Xifres PEME" elaborat a partir de dades mensuals publicades pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions sobre les empreses inscrites en la Seguretat Social.

Evolución del empleo por tamañoCifras PYME. Datos diciembre 2020PYME sin asalariados PYME con asalariados Grande dic19ene20feb20mar20abr20may20jun20jul20ago20sep20oct20nov20dic209095100105Fuente: Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.
Fecha PYME sin asalariados PYME con asalariados Grande
dic19 100,0 100,0 100,0
ene20 100,7 98,5 98,4
feb20 101,3 99,6 100,0
mar20 102,0 92,2 97,2
abr20 101,6 92,3 97,1
may20 101,1 94,0 97,5
jun20 100,7 94,2 94,5
jul20 100,8 95,1 95,7
ago20 101,0 94,5 95,2
sep20 101,2 95,5 98,7
oct20 101,2 95,2 101,0
nov20 101,2 95,2 101,5
dic20 101,2 95,2 101,0
 

 

El nombre pimes amb assalariats al desembre és de 1.290.900, el que suposa un increment respecte a el mes anterior de l'0,61% i de 7.888 empreses més; per la seva banda, el nombre de grans empreses és 4.756, el que implica un descens de l'-0,73% (35 empreses menys), donant com a resultat un total de 1.295.656 empreses amb assalariats, amb una variació mensual de l'0,61 % i 7.853 empreses més.

D'altra banda, les pimes amb assalariats van donar feina al setembre a 8.579.638 assalariats, això es tradueix en una variació de l'-0,07%, i una disminució de 5.991 empleats. El nombre d'assalariats de les grans empreses és 5.677.640, suposant aquesta xifra una disminució de l'-0,50% (28.691 empleats menys). En total, les empreses amb assalariats van donar feina a 14.257.278 assalariats, amb una taxa de variació mensual de l'-0,24%, i 34.682 empleats menys.

Dins de les pimes amb assalariats, el tram de les microempreses (1-9 assalariats) és l'únic que experimenta un increment tant en el nombre d'empreses (0,73%), com en termes d'ocupació (1,12%).

Les dades anteriors, referits a empreses amb assalariats, s'extreuen de les estadístiques mensuals de "Empreses inscrites en la Seguretat Social", actualitzades mensualment.


1 Dades que l'INE elabora específicament a petició de la DGIPYME, com el desglossament d'empreses fins a 249 assalariats per a l'homologació amb la definició Eurostat i la seva comparació amb la UE.

Informes