Estadístiques i publicacions sobre PIME

La Sotsdirecció General de Suport a la PIME publica amb periodicitat mensual i anual diverses estadístiques i informes, tant amb la finalitat de difondre les xifres i indicadors més rellevants de les PIME espanyoles, com per al seguiment i avaluació de les polítiques realitzades per la Direcció general d'Indústria i de la Pequeño i Mitja Empresa.

Amb periodicitat anual, es publica l'informe "Estructura i dinàmica empresarial a Espanya" a partir de l'explotació a mesura1 del Directori Central d'empreses (DIRCE) a 1 de gener de cada exercici, proporcionada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Aquest informe es venia publicant anteriorment sota el nom de "Estadístiques PIME: evolució i indicadors".

El "Informe sobre la PIME" forma part de la col·lecció Panorama PIME, que amb caràcter anual ha vingut publicant-se, amb l'objectiu d'efectuar una anàlisi de l'activitat empresarial a Espanya, prestant especial atenció al comportament PIME.

Així mateix, amb caràcter anual s'elabora el "Retrat de la PIME" en el qual es resumeix el sector de la PIME també sobre la base de la informació a mesura del DIRCE, sobre els següents paràmetres:

  • Empreses
  • Sectors
  • Altes i baixes d'empreses
  • Volum d'ingressos
  • Tipologia d'empresa per la seva condició jurídica
  • Empreses per CCAA

De forma mensual, es publica el document "Xifres PIME" elaborat a partir de dades mensuals publicades pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions sobre les empreses inscrites en la Seguretat Social.

Evolución del empleo por tamañoCifras PYME. Datos diciembre 2022PYME sin asalariados PYME con asalariados Grande ene22feb22mar22abr22may22jun22jul22ago22sep22oct22nov22dic2295100105Fuente: Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.
Fecha PYME sin asalariados PYME con asalariados Grande
ene22 99,9 98,8 99,0
feb22 99,9 99,5 99,3
mar22 99,8 100,0 99,9
abr22 100,0 102,3 101,9
may22 100,1 103,2 102,0
jun22 100,3 103,0 100,5
jul22 100,0 103,2 102,5
ago22 99,7 101,0 99,7
sep22 99,4 102,1 101,8
oct22 99,4 102,2 103,0
nov22 99,4 102,3 104,7
dic22 99,4 102,2 103,9
 

El nombre pimes amb assalariats al desembre és de 1.324.642, fet que suposa un augment respecte al mes anterior del 0,58% i de 7.656 empreses més; per la seva banda, el nombre de grans empreses és 5.255, fet que implica una disminució del -1,31% (70 empreses menys), donant com a resultat un total de 1.329.897 empreses amb assalariats, amb una variació mensual del 0,57 % i 7.586 empreses més.

D'altra banda, les pimes amb assalariats van donar feina al desembre a 9.222.578 assalariats, fet que es tradueix en una variació del -0,05%, i una disminució de -4.927 empleats. El nombre d'assalariats de les grans empreses és de 6.164.253, i aquesta xifra suposa una destrucció d'ocupació del -0,75% (-46.276 empleats menys). En total, les empreses amb assalariats van donar feina a 15.386.831 assalariats, amb una taxa de variació mensual del -0,33%, i -51.203 empleats menys.

Dins de les pimes amb assalariats, el tram de les microempreses (1-9 assalariats) és l'únic que experimenta increment, tant pel que fa al nombre d'empreses (0,73%) com a termes d'ocupació (1,06%).

Les dades anteriors, referits a empreses amb assalariats, s'extreuen de les estadístiques mensuals de "Empreses inscrites en la Seguretat Social".


1 Dades que l'INE elabora específicament a petició de la DGIPYME, com el desglossament d'empreses fins a 249 assalariats per a l'homologació amb la definició Eurostat i la seva comparació amb la UE.

Informes