Estadístiques i publicacions sobre PIME

La Sotsdirecció General de Suport a la PIME publica amb periodicitat mensual i anual diverses estadístiques i informes, tant amb la finalitat de difondre les xifres i indicadors més rellevants de les PIME espanyoles, com per al seguiment i avaluació de les polítiques realitzades per la Direcció general d'Indústria i de la Pequeño i Mitja Empresa.

Amb periodicitat anual, es publica l'informe "Estructura i dinàmica empresarial a Espanya" a partir de l'explotació a mesura1 del Directori Central d'empreses (DIRCE) a 1 de gener de cada exercici, proporcionada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Aquest informe es venia publicant anteriorment sota el nom de "Estadístiques PIME: evolució i indicadors".

El "Informe sobre la PIME" forma part de la col·lecció Panorama PIME, que amb caràcter anual ha vingut publicant-se, amb l'objectiu d'efectuar una anàlisi de l'activitat empresarial a Espanya, prestant especial atenció al comportament PIME.

Així mateix, amb caràcter anual s'elabora el "Retrat de la PIME" en el qual es resumeix el sector de la PIME també sobre la base de la informació a mesura del DIRCE, sobre els següents paràmetres:

  • Empreses
  • Sectors
  • Altes i baixes d'empreses
  • Volum d'ingressos
  • Tipologia d'empresa per la seva condició jurídica
  • Empreses per CCAA

De forma mensual, es publica el document "Xifres PIME" elaborat a partir de dades mensuals publicades pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions sobre les empreses inscrites en la Seguretat Social.

Evolución del empleo por tamañoCifras PYME. Datos septiembre 2023PYME sin asalariados PYME con asalariados Grande oct22nov22dic22ene23feb23mar23abr23may23jun23jul23ago23sep2395100105110Fuente: Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.
Fecha PYME sin asalariados PYME con asalariados Grande
oct22 100,2 100,0 101,2
nov22 100,3 100,1 102,8
dic22 100,5 100,1 102,0
ene23 100,2 99,2 100,9
feb23 99,9 100,0 101,6
mar23 99,6 101,3 102,6
abr23 99,6 103,3 104,7
may23 99,6 103,6 104,9
jun23 99,6 103,2 103,2
jul23 99,6 102,9 104,8
ago23 99,6 101,6 103,1
sep23 99,6 103,3 107,9
 

NOMBRE D'EMPRESES A ESPANYA

Segons aquest informe, cal destacar que el nombre total d'empreses petites i mitjanes puja a 2.926.955 (0-249 assalariats) i la xifra de grans empreses (250 o més assalariats) és de 5.528 (el 0,19% del total), fet que suposa un total d'empreses a Espanya de 2.932.483.

Comparat amb el mes anterior, les pimes han disminuït un 0,05% (1.455 empreses menys), mentre que les grans han augmentat un 0,22% (12 empreses més).

OCUPACIÓ GENERADA PER LES EMPRESES ESPANYOLES

Podem destacar que el nombre pimes amb assalariats a l'octubre és de 1.317.045, que juntament amb les 5.528 grans empreses donen un resultat total de 1.322.573 empreses amb assalariats, amb una variació mensual negativa del 0,85% i 11.399 empreses menys.

D'altra banda, les pimes amb assalariats van donar feina a l'octubre a 9.402.385 assalariats, fet que es tradueix en una variació del -1,08% i en una disminució de 102.200 empleats, i les grans empreses a 6.498.699, una variació mensual del -0,25%, fet que suposen 16.545 empleats menys. En total, les empreses amb assalariats van donar feina a 15.901.084 assalariats, amb una taxa de variació mensual del -0,74%, i 118,745 empleats menys.

Dins de les pimes amb assalariats, el tram de les mitjanes (50-249 assalariats) és el que experimenta el descens més important, tant en el nombre d'empreses (-1,81%) com en termes d'ocupació (-1,40%) ).

FONT DE LES DADES

Les dades anteriors, referides a empreses amb assalariats, s'extreuen de les estadístiques mensuals de "Empreses inscrites a la Seguretat Social", actualitzades a 31 d'octubre de 2023.

Pel que fa a les pimes sense assalariats, les últimes dades disponibles a la data d'elaboració d'aquest informe sobre "Autònoms pròpiament dit" es refereixen al segon trimestre del 2023.

La Direcció General d'Indústria i de la PIME elabora els informes anomenats "Xifres PIME" com a resposta a la funció que té atorgada, segons el Reial Decret 998/2018, de 3 d'agost, BOE de 4 d'agost de 2018, a l'article 7, que esmenta expressament la realització destudis, estadístiques, bases de dades, informes i anàlisi de la indústria dàmbit sectorial, regional i agregat en matèria de petita i mitjana empresa.


1 Dades que l'INE elabora específicament a petició de la DGIPYME, com el desglossament d'empreses fins a 249 assalariats per a l'homologació amb la definició Eurostat i la seva comparació amb la UE.

Informes