Estratexia de Impulso do Vehículo con Enerxías Alternativas

A Estratexia permitirá que a industria de automoción e equipamento industrial estea preparada nas novas tecnoloxías crave, mantendo a nosa posición privilexiada como produtores mundiais no futuro. Conta con 30 medidas para situar a España como país de referencia no sector das enerxías alternativas aplicadas ao transporte (eléctricos, Gas Licuado do Petróleo GLP, Gas Natural Comprimido GNC, Gas Natural Licuado GNL, biocombustibles e hidróxeno) favorecendo a industria vinculada ao sector de automoción, todo iso no marco dos desafíos enerxéticos e ambiental actuais.

A Estratexia é o resultado do Grupo de Traballo interministerial, creado para o efecto, coas achegas das Comunidades Autónomas, das entidades locais e das principais asociacións sectoriais.

A presente Estratexia enmárcase como unha actuación especifica definida na Axenda para o Fortalecemento do Sector Industrial en España. Na Estratexia analízanse as características tecnolóxicas de cada unha das tecnoloxías alternativas aos combustibles fósiles e proponse actuacións concretas estruturadas en 30 medidas que cobren 3 eixos de actuación, engarzados a través dun marco regulatorio estable que dea continuidade a todas as accións emprendidas, permitindo ofrecer garantías ao mercado, aos investidores en infraestrutura e aos impulsores da industrialización:

  1. Industrialización: Se impulsa la industrialización de vehículos con energías alternativas  y de los puntos de suministro asociados, con el objetivo de situar a España a la vanguardia del impulso de estas tecnologías. Se recogen medidas para la industrialización de vehículos, componentes e infraestructura de suministro, así como medidas de potenciación de la I+D+i.
  2. Mercado: Defínense accións de impulso da demanda para conseguir un mercado suficiente que impulse as economías de escala e a oferta, permitindo consolidar a infraestrutura e a industrialización en España. Recolle medidas de difusión e concienciación dos novos combustibles e tecnoloxías, e medidas de estímulo da adquisición de vehículos.
  3. Infraestrutura: Recolle medidas para favorecer unha rede de Infraestrutura que permita cubrir as necesidades de mobilidade dos usuarios e así permitir o desenvolvemento dun mercado de combustibles alternativos

Ademais, en liña co obxecto e ámbito de aplicación da Directiva 2014/94/EU, do 22 de outubro de 2014, relativa á implantación dunha infraestrutura para os combustibles alternativos, e o futuro Marco de Acción Nacional para a implantación das infraestruturas necesarias esixido pola mesma, esta Estratexia de Impulso aos Vehículos con Enerxías Alternativas realiza unha estimación inicial de desenvolvemento do parque destes vehículos, así como a infraestrutura necesaria asociada ao mesmo que, coa adopción de actuacións que se recollen neste documento, sería posible alcanzar no 2020.

O Consello de Ministros aprobou o 26 de xuño de 2015 o Acordo polo que se toma coñecemento da Estratexia de Impulso do Vehículo con Enerxías Alternativas (VEXA) en España 2014-2020.

Estratexia de Impulso do Vehículo con Enerxías Alternativas (VEXA) en España (2014-2020) [PDF] [1.86 MB]

Nota de Prensa [PDF] [155 KB] [PDF] [1.86 MB]