Participació Pública

Suspensió de terminis administratius en curs

D'acord al que estableix la Disposició Addicional Tercera del Reial decret 463/2020, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, se suspenen termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà al moment en què perdi vigència el present reial decret o, si escau, les pròrrogues del mateix.

La suspensió de termes i la interrupció de terminis s'aplicarà a tot el sector públic definit en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Per tant els tràmits de consulta pública prèvia i d'audiència i informació pública en el procés d'elaboració dels avantprojectes de llei, projectes de reial decret legislatiu i projectes de normes reglamentàries que s'impulsin pel Ministeri i els seus organismes públics dependents o vinculats, conforme al regulat en l'art. 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i en l'art. 26 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, es veuen interromputs.

Consultes públiques
Filtrar per:

13557 Totes les consultes públiques