Detalle Participación Pública

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Real Decreto de Consello de Ministros
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Consulta pública previa

Resumen

De conformidade co disposto no artigo 26.2 da Lei 50/1997, do 27 de novembro, do Goberno, procédese a realizar a consulta pública previa á elaboración do proxecto de real decreto polo que se establecen disposicións relativas aos produtos de construción

Antecedentes da norma

O presente proxecto de real decreto ten por obxecto desenvolver certos aspectos necesarios para a implantación do futuro Regulamento Europeo de Produtos da Construción, que substituirá ao actual Regulamento (UE) n° 305/2011 do Parlamento Europeo e do Consello, do 9 de marzo de 2011, polo que se establecen condicións harmonizadas para a comercialización de produtos de construción e derrógase a Directiva 89/106/CEE do Consello.

A publicación do novo regulamento europeo no Diario Oficial da Unión Europea espérase que se realice nos próximos meses, unha vez complétese o proceso de tramitación, acordándose xa un texto de compromiso tras o proceso de negociacións interinstitucionales (trílogos) que se realizaron durante o segundo semestre de 2023, durante a Presidencia Española do Consello da UE (ver máis información na seguinte ligazón: Proposal for harmonised conditions for the mercadotecnia of construction products e sendo aprobado no mes de abril no Parlamento Europeo (ver ligazón: Resolución lexislativa do Parlamento Europeo, do 10 de abril de 2024).

Problemas que se pretenden resolver co novo estándar

Preténdese desenvolver certos aspectos do futuro Regulamento europeo de produtos de construción, de aprobación inminente na UE, e que substituirá ao actual Regulamento (UE) N.º 305/2011 do Parlamento Europeo e do Consello, do 9 de marzo de 2011, polo que se establecen as condicións harmonizadas para a comercialización de produtos de construción.

Entre os aspectos a desenvolver do regulamento europeo cabe citar o réxime sancionador, o proceso de notificación dos organismos de avaliación ou as regras a aplicar para os produtos de construción que non estean suxeitos ao regulamento europeo.

Ao mesmo tempo, preténdese modificar diversa regulamentación nacional relacionada cos produtos de construción cuxo contido se quedou parcialmente obsoleto e que, por tanto, debe ser revisada, actualizada, ou no seu caso, derrogada.

A seguir, se lista algunha da regulamentación que podería ser susceptible de ser modificada, nestes momentos pendente de estudo:

 • Real Decreto 1313/1988, do 28 de outubro, polo que se declara obrigatoria a homologación dos cementos para a fabricación de formigóns e morteiros para todo tipo de obras e produtos prefabricados.
 • Real Decreto 2702/1985, do 18 de decembro, polo que se homologan os arames trefilados lisos e corrugados empregados na fabricación de mallas electrosoldadas e viguetas semi-resistentes de formigón armado (viguetas en celosía), polo Ministerio de Industria e Enerxía.
 • Real Decreto 2365/1985, do 20 de novembro, polo que se homologan as armaduras activas de aceiro para formigón pretensado, polo Ministerio de Industria e Enerxía.
 • Real Decreto 2704/1985, do 27 de decembro, polo que se declaran de obrigada observancia as especificacións técnicas que figuran como anexo deste Real Decreto para os tubos de aceiro soldado con diámetros nominais comprendidos entre 8 milímetros e 220 milímetros e os seus perfís derivados correspondentes, destinados a condución de fluídos, aplicacións mecánicas, estruturais e outros usos, tanto en negro como galvanizado e a súa homologación polo Ministerio de Industria e Enerxía.
 • Real Decreto 2367/1985, do 20 de novembro, polo que se establece a suxeición a especificacións técnicas dos equipos detectores da concentración de monóxido de carbono.
 • Real Decreto 358/1985, do 23 de xaneiro, polo que se establece a suxeición a normas técnicas das griferías sanitarias para utilizar en locais de hixiene corporal, cociñas e lavadoiros e a súa homologación polo Ministerio de Industria e Energia.
 • Real Decreto 2351/1985, do 18 de decembro, polo que se declaran de obrigado cumprimento as especificacións técnicas dos recubrimentos galvanizados en quente sobre produtos, pezas e artigos diversos construídos ou fabricados con aceiro ou outros materiais férreos, e a súa homologación polo Ministerio de Industria e Enerxía.
 • Real Decreto 842/2013, do 31 de outubro, polo que se aproba a clasificación dos produtos de construción e dos elementos construtivos en función das súas propiedades de reacción e de resistencia fronte ao lume.
 • Real Decreto 605/2006, do 19 de maio, polo que se aproban os procedementos para a aplicación da norma UNE-EN 197-2:2000 aos cementos non suxeitos á marcado CE e aos centros de distribución de calquera tipo de cemento.

Necesidade e oportunidade para a aprobación

As necesidades que pretende cubrir este proxecto real decreto, de acordo con o indicado anteriormente, son as de desenvolver os aspectos que sexan necesarios do novo Regulamento europeo de produtos de construción e actualizar diversa regulamentación nacional relacionada cos produtos da construción.

Obxectivos da norma

Os obxectivos son a correcta implantación do novo Regulamento europeo de produtos de construción, así como adaptar a regulamentación nacional relacionada que se quedou parcialmente obsoleta.

Posibles solucións alternativas, reguladoras e non reguladoras

Valóranse principalmente as seguintes alternativas:

 1. Limitar o real decreto ao desenvolvemento do Regulamento europeo de produtos de construción.
 2. Ademais do indicado na letra a), incluír tamén no real decreto as modificacións que sexan necesarias na regulamentación nacional relacionada cos produtos da construción.
 3. Non facer nada.

Das alternativas citadas, neste momento considérase que a máis adecuada é a b).

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día martes, 30 de abril de 2024 ata o día luns, 20 de maio de 2024

Presentación de alegacións

As alegacións pódense enviar ao enderezo de correo electrónico: participacion_csegind@mintur.es indicando no asunto: "CONSULTA PREVIA PROXECTO DE RD PRODUTOS DE CONSTRUCCION"

Só serán consideradas as respostas nas que o remitente estea identificado.

Con carácter xeral, as contribucións recibidas consideraranse susceptibles de difusión pública. As partes da información remitida que, a xuízo do interesado deban ser tratadas con carácter confidencial e en consecuencia non proceda a súa libre difusión, deberán ser especificamente sinaladas no propio texto da contribución, non considerándose para estes efectos as mensaxes xenéricas de confidencialidade da información.