Detalle Participación Pública

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Real Decreto de Consello de Ministros
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Audiencia e información pública

Resumen

O presente real decreto ten por obxecto revisar o marco normativo relativo á protección contra incendios, para o que se aproba un novo Regulamento de seguridade contra incendios nos establecementos industriais (RSCIEI) que derroga e substitúe ao anterior, aprobado polo Real Decreto 2267/2004, do 3 de decembro.

O ata agora vixente Regulamento de seguridade contra incendios nos establecementos industriais do ano 2004 tiña por obxecto conseguir un grao suficiente de seguridade en caso de incendio nos establecementos e instalacións de uso industrial. Para iso, o regulamento establece os requisitos que deben cumprir estes establecementos, de forma que se preveña a aparición de incendios, ou se isto non fose posible, limítese a súa propagación e posibilítese a súa extinción, minimizando os danos que o incendio poida producir a persoas, bens e medio ambiente.

Dada a evolución habida tanto na técnica como no marco normativo nacional e europeo, faise conveniente revisar e actualizar os requisitos establecidos no citado regulamento para adaptalo ás necesidades e ás solucións construtivas actuais, e ao mesmo tempo, aliñalo co resto de normativa de produtos, instalacións e edificación.

En consecuencia, faise necesario aprobar un novo Regulamento de seguridade contra incendios nos establecementos industriais que regule as condicións para establecer un nivel adecuado de seguridade en caso de incendio nos establecementos industriais con carácter horizontal e de aplicación en calquera sector da actividade industrial.

Ademais, tamén se introducen modificacións nas seguintes disposicións:

  • o Real Decreto 513/2017, do 22 de maio, polo que se aproba o Regulamento de instalacións de protección contra incendios (RIPCI),
  • o Documento Básico DB-SE «Seguridade en caso de Incendio» do Código Técnico da Edificación, aprobado polo Real Decreto 314/2006, do 17 de marzo,
  • a Orde do 27 de xullo de 1999 pola que se determinan as condicións que deben reunir os extintores de incendios instalados en vehículos de transporte de persoas ou de mercadorías,
  • as Instrucións Técnicas Complementarias do Regulamento de seguridade para instalacións frigoríficas, aprobado polo Real Decreto 552/2019, do 27 de setembro,
  • o Real Decreto 2200/1995, do 28 de decembro, polo que se aproba o Regulamento da Infraestrutura para a Calidade e a Seguridade Industrial.

Estrutura do Real Decreto

O real decreto consta dun preámbulo, un artigo único, dúas disposicións adicionais, catro disposicións transitorias, unha disposición derrogatoria e dez disposicións finais.

Posteriormente insérese o Regulamento de seguridade contra incendios nos establecementos industriais (RSCIEI), que se compón de dezaoito artigos, agrupados en seis capítulos e finalmente, cinco anexos.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día xoves, 22 de setembro de 2022 ata o día sábado, 22 de outubro de 2022

Presentación de alegacións

As alegacións pódense enviar ao enderezo de correo electrónico: participacion_csegind@mincotur.es indicando no asunto: "Audiencia RSCIEI 2022"

Las alegaciones deben presentarse utilizando el modelo de documento adjunto, ordenando y separando claramente los diferentes comentarios que se realicen, e identificando el apartado y el texto del Real Decreto al que se refiere cada uno.

Sólo serán consideradas las respuestas en las que el remitente esté identificado, haciendo constar en ellas:

  • Nombre y apellidos/denominación o razón social del participante
  • Organización o asociación (si corresponde)
  • Contacto (correo electrónico).

Con carácter general, las contribuciones recibidas se considerarán susceptibles de difusión pública. Las partes de la información remitida que, a juicio del interesado deban ser tratadas con carácter confidencial y en consecuencia no proceda su libre difusión, deberán ser específicamente señaladas en el propio texto de la contribución, no considerándose a estos efectos los mensajes genéricos de confidencialidad de la información.

Anexos