Estratègia d'Impuls del Vehicle amb Energies Alternatives

L'Estratègia permetrà que la indústria d'automoció i equipament industrial estigui preparada a les noves tecnologies clau, mantenint la nostra posició privilegiada com a productors mundials en el futur. Compta amb 30 mesures per situar a Espanya com a país de referència en el sector de les energies alternatives aplicades al transport (elèctrics, Gas Liquat del Petroli GLP, Gas Natural Comprimit GNC, Gas Natural Liquat GNL, biocombustibles i hidrogen) afavorint la indústria vinculada al sector d'automoció, tot això en el marc dels desafiaments energètics i mediambientals actuals.

L'Estratègia és el resultat del Grup de Treball interministerial, creat a aquest efecte, amb les aportacions de les Comunitats Autònomes, de les entitats locals i de les principals associacions sectorials.

La present Estratègia s'emmarca com una actuació especifica definida en l'Agenda per a l'Enfortiment del Sector Industrial a Espanya. En l'Estratègia s'analitzen les característiques tecnològiques de cadascuna de les tecnologies alternatives als combustibles fòssils i es proposen actuacions concretes estructurades en 30 mesures que cobreixen 3 eixos d'actuació, enfilats a través d'un marc regulatori estable que doni continuïtat a totes les accions empreses, permetent oferir garanties al mercat, als inversors en infraestructura i als impulsors de la industrialització:

  1. Industrialització: S'impulsa la industrialització de vehicles amb energies alternatives  i dels punts de subministrament associats, amb l'objectiu de situar a Espanya a l'avantguarda de l'impuls d'aquestes tecnologies. Es recullen mesures per a la industrialització de vehicles, components i infraestructura de subministrament, així com mesurades de potenciació de la R+D+i.
  2. Mercat: Es defineixen accions d'impuls de la demanda per aconseguir un mercat suficient que impulsi les economies d'escala i l'oferta, permetent consolidar la infraestructura i la industrialització a Espanya. Recull mesures de difusió i conscienciació dels nous combustibles i tecnologies, i mesures d'estímul de l'adquisició de vehicles.
  3. Infraestructura: Recull mesures per afavorir una xarxa d'Infraestructura que permeti cobrir les necessitats de mobilitat dels usuaris i així permetre el desenvolupament d'un mercat de combustibles alternatius

A més, en línia amb l'objecte i àmbit d'aplicació de la Directiva 2014/94/EU, de 22 d'octubre de 2014, relativa a la implantació d'una infraestructura per als combustibles alternatius, i el futur Marco d'Acció Nacional per a la implantació de les infraestructures necessàries exigit per la mateixa, aquesta Estratègia d'Impuls als Vehicles amb Energies Alternatives realitza una estimació inicial de desenvolupament del parc d'aquests vehicles, així com la infraestructura necessària associada al mateix que, amb l'adopció d'actuacions que es recullen en aquest document, seria possible aconseguir en el 2020.

El Consell de Ministres va aprovar el 26 de juny de 2015 l'Acord pel qual es pren coneixement de l'Estratègia d'Impuls del Vehicle amb Energies Alternatives (VEGI) a Espanya 2014-2020.

Estratègia d'Impuls del Vehicle amb Energies Alternatives (VEGI) a Espanya (2014-2020) [PDF] [1.86 MB]

Nota de Premsa [PDF] [155 KB] [PDF] [1.86 MB]