DetalleParticipacionPublica

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Disposició d'altres autoritats
Caràcter de la consulta:
No Normatives
Tipus de participació
Projectes no normatius

Resumen

El document que s'emet té per objecte orientar als operadors econòmics en l'aplicació del Reglament (UE) 584/2014 i el Reglament (UE) 2019/1783 d'ecodiseño de transformadors elèctrics. Aquests Reglaments estableixen nous requisits a partir de l'1 de Julio de 2021 que requereixen ser coneguts i aplicats correctament.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions des del dia dijous, 24 de juny de 2021 fins al dia dijous, 1 de juliol de 2021

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions podran remetre's a l'adreça de correu: participacion_csegind@mincotur.es

Només seran considerades les al·legacions en les quals el remitent estigui identificat.

Amb caràcter general, les al·legacions es consideraran no confidencials i en conseqüència de lliure difusió. Les parts de la informació que es desitgi siguin considerades confidencials hauran de ser específicament assenyalades i delimitades en el propi text, motivant les raons d'aquesta qualificació.

Annexos