Marco estratéxico en política de PEME

O Marco Estratéxico da PEME é un instrumento ao servizo da PEME, que define o marco político de actuación para as Administracións públicas españolas en materia de pequena e mediana empresa a longo prazo, composto por un conxunto de recomendacións organizadas en sete pancas ou ámbitos de actuación que se entenden estratéxicos en calquera política que teña no centro á PEME. Todo iso, en coordinación cos distintos plans e estratexias ben sectoriais ben de carácter máis transversal tanto da Administración Xeral do Estado como das Comunidades Autónomas e Entes Locais.

O documento organízase en tres partes claramente diferenciadas:

  • Descrición da PEME en España e en Europa, a súa contribución á economía española e europea, así como as políticas de España e da Unión Europea nesta materia.
  • Marco conceptual e diagnóstico do sete pancas identificadas: emprendimiento, xestión empresarial e talento, marco regulatorio, financiamento, innovación e dixitalización, sustentabilidade e internacionalización. Estas pancas divídense á súa vez nunha serie de liñas de actuación, a modo de recomendacións, cuxa característica fundamental é a súa horizontalidad, de forma que inciden sobre o desenvolvemento de todas as pemes no seu conxunto e non se centran nun sector específico.
  • Modelo de Gobernación, é dicir, a estrutura de axentes para a posta en marcha e seguimento das medidas contidas no Marco Estratéxico, en cuxa cúspide se atopa a Ministra de Industria e Turismo. A arquitectura institucional descansa sobre o Consello Estatal da PEME, órgano consultivo do Goberno en materia de Pequena e Mediana Empresa onde participan as Administracións públicas e os axentes sociais.

Os anexos recollen as políticas de PEME das economías europeas máis desenvolvidas, a distribución de PEME dentro da UE28, o índice das referencias e fontes estatísticas utilizadas para a elaboración deste documento, o resultado dos grupos de traballo, así como a definición de PEME.

Catálogo de medidas

O Catálogo de medidas enmárcase dentro do Marco Estratéxico da PEME, e é unha recompilación das accións e programas que levan a cabo os organismos que participan do deseño e implementación das políticas dirixidas ás pemes en España, de maneira que se obtén un mapa completo de todo o territorio nacional, cos seguintes obxectivos:

  • Coñecer e difundir as medidas en favor da PEME á vez que serve de documento actualizado periodicamente que pode ser reportado á Comisión Europea para o seguimento da Small Business Act.
  • Ser o punto de partida dos traballos do Consello Estatal da PEME respecto do Marco Estratéxico, de maneira que se identifiquen tanto as accións e boas prácticas que xa están postas en marcha como as lagoas que requiran novas accións.

O Catálogo recolle por tanto as achegas periódicas dos Vogais do Consello Estatal da PEME que representan aos organismos responsables das políticas de PEME a nivel nacional e autonómico.

Buscador de medidas