Plan Estratéxico de Apoio Integral ao Sector da Automoción

O Plan Estratéxico contempla o impulso de:

 • a creación de postos de traballo de alta cualificación e calidade.
 • a mellora da calidade de vida, a saúde, a seguridade e a sustentabilidade.
 • a innovación industrial.
 • a creación de novo tecido industrial que nos sitúe entre as economías máis avanzadas.

Estímase que o impacto orzamentario que suporá o Plan será de 515 M€ para os dous primeiros anos (2019-2020) e 2.634 M€ para o conxunto do período 2019-2025.

Tendo en conta o efecto arrastre (materializado en maiores investimentos de fabricantes e industria auxiliar, menores custos derivados das melloras de produtividade, mellora da sustentabilidade de transporte, redución de importación de combustibles, incremento de consumo eléctrico, efectos sobre a saúde do sistema público e efectos fiscais, entre outros), calcúlase que o impacto total do Plan será de 2.283 M€ para 2019-2020 e 9.726 M€ para 2019-2025.

A ministra fixo fincapé en que este plan dispón de orzamento, “fronte ao plan aprobado en setembro de 2017 polo anterior Goberno, que contemplaba vinte medidas, pero tiña cero euros de dotación. Nós achegamos certeza e máis de 2.600 millóns para realizar un acompañamento ao sector, nesa responsabilidade que nos caracteriza como Goberno”.

O Plan está recollido na Estratexia de Transición Xusta rexistrada na Axenda do Cambio, que guía a acción do Goberno no marco da Axenda 2030 de Desenvolvemento Sustentable das Nacións Unidas.

Así mesmo está aliñado co Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima 2021-2030, que identifica os retos e oportunidades en materia de descarbonización, eficiencia e seguridade enerxética, mercado interior daenerxía e investigación, innovación e competitividade.

Eixos

Desenvólvese ao redor de cinco eixos:

 1. Constitución dunha Mesa de Mobilidade Sustentable, que reúna ao sector no seu conxunto, tendo en conta toda a cadea de valor. Na Mesa coordinaranse medidas a medio e longo prazo que favorezan un novo modelo de mobilidade compatible co compromiso do Goberno coa transformación dixital e a transición ecolóxica.
 2. Revisión da fiscalidade, para definir unha nova fiscalidade verde, máis orientada ao uso, que favoreza a reorientación a unha mobilidade con menores emisións contaminantes e profunde nunha maior armonización coa fiscalidade europea.
 3. Impulso de las inversiones, especialmente orientadas a la inversión en I+D+i y a la producción en España de modelos más sostenibles.
 4. Apoio a unha maior penetración de vehículos de cero e baixas emisións, través de medidas de estímulo da demanda, novos plans de achatarramiento e implantación de infraestruturas de recarga de vehículos eléctricos para garantir unha cobertura adecuada.
 5. Reforzo da Formación Profesional Dual e da vinculación da empresa coa Universidade:
  • Mellorando a difusión da información relativa ás demandas do sector industrial en xeral e da automoción en particular.
  • Impulsando a colaboración público-privada para o desenvolvemento de programas formativos en disciplinas STEM que axunten formación e prácticas ou traballo en empresas, concentrando especialmente os esforzos nas subdisciplinas relacionadas coa dixitalización e a transición ecolóxica.

Medidas que acompañen ao sector

O Plan prevé a posta en marcha, con carácter inmediato, de medidas que acompañen ao sector de en a súa transición cara a un novo modelo de mobilidade sustentable e conectada. Estas medidas son:

Actuacións de fomento da mobilidade sustentable e conectada, a través dos plans MOVES e MOVEA, plans de achatarramiento de vehículos e estímulo da demanda de vehículos de cero e baixas emisións.

Apoio ao rexuvenecemento dos persoais e á maior participación da muller:

 • Recuperación da modalidade de xubilación parcial con simultánea celebración do contrato de substitución.
 • Medidas encamiñadas a incrementar a presenza feminina en todos os postos de traballo e perfís profesionais.

Apoio á innovación, mediante liñas de axudas parcialmente reembolsables deseñadas para o financiamento de proxectos empresariais de I+D+i e modernización tecnolóxica, con especial atención a aqueles proxectos que exploten o potencial dos habilitadores dixitais, de singular relevancia no sector de automoción, como son:

 • a fabricación aditiva.
 • a Internet das cousas.
 • a Intelixencia artificial e analítica de datos.
 • os sensores e sistemas embebidos.
 • a ciberseguridade.
 • a economía circular e hipocarbónica.

Reforzo da FP Dual

Revisión do procedemento de acreditación de competencias profesionais a través da experiencia profesional a axilización do deseño das cualificacións.

Por último, o Plan prevé a creación de grupos de traballo formados por axentes públicos e privados. Ademais de varios Ministerios, participarán ANFAC, SERNAUTO, GANVAM, ANIACAM, FACONAUTO e os sindicatos CCOO e UXT.

Nota de prensa: "Reyes Maroto presenta o Plan Estratéxico de Apoio Integral ao Sector de Automoción"

Plan Estratéxico de Apoio Integral ao Sector da Automoción [PDF] [2.48 MB] [PDF] [0 kB]