DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Real Decreto de Consello de Ministros
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Consulta pública previa

Antecedentes da norma

O actual Regulamento de seguridade contra incendios nos establecementos industriais, aprobado polo Real Decreto 2267/2004, de 3 de decembro, ten por obxecto conseguir un grao suficiente de seguridade en caso de incendio nos establecementos e instalacións de uso industrial.

Para conseguir este obxectivo, o regulamento vixente ata o momento, do ano 2004, establece os requisitos que deben cumprir estes establecementos, de forma que se preveña a aparición de incendios, ou se isto non fose posible, limítese a súa propagación e posibilítese a súa extinción, minimizando os danos que o incendio poida producir a persoas ou bens.

Con este regulamento, o entón Ministerio de Industria, Turismo e Comercio regulou as condicións de protección contra incendios nos establecementos industriais con carácter horizontal, é dicir, de aplicación en calquera sector da actividade industrial.

No entanto, dada a evolución habida tanto na técnica, así como os cambios no marco normativo nacional e europeo, faise conveniente revisar e actualizar os requisitos establecidos no Real Decreto 2267/2004.

Por iso, o presente proxecto de real decreto busca actualizar o marco normativo relativo á protección contra incendios, por medio da aprobación dun novo Regulamento de seguridade contra incendios nos establecementos industriais, que derrogue e substitúa ao anterior.

Problemas que se pretenden resolver co novo estándar

A principal causa que motiva a elaboración deste proxecto de real decreto é a evolución que houbo durante os últimos anos tanto na técnica como no marco normativo nacional e europeo.

En concreto, no relativo ao marco normativo europeo, cabe contemplar o disposto no Regulamento (UE) nº 305/2011 do Parlamento Europeo e do Consello, de 9 de marzo de 2011, polo que se establecen condicións harmonizadas para a comercialización de produtos de construción.

Así mesmo, tamén existen varios regulamentos nacionais que é conveniente contemplar e ter en conta, tales como o Regulamento de instalacións de protección contra incendios, aprobado polo Real Decreto 513/2017, de 22 de maio; así como o Código Técnico da Edificación (CTE), aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo e modificado en varias ocasións, entre elas polo Real Decreto 732/2019, de 20 de decembro.

Necesidade e oportunidade para a aprobación

As necesidades que pretende cubrir este proxecto real decreto, de acordo co citado anteriormente, son as de actualizar o marco normativo relativo á protección contra incendios, por medio da aprobación dun novo Regulamento de seguridade contra incendios nos establecementos industriais, que derrogue e substitúa ao anterior.

Obxectivos da norma

Adecuación da regulamentación nacional de protección contra incendios ao progreso técnico, así como ao resto do marco normativo nacional e europeo.

Posibles solucións alternativas, reguladoras e non reguladoras

Valóranse catro posibles alternativas:

  1. Elaboración dun novo regulamento que derrogue e substitúa ao anterior.
  2. Modificación parcial do regulamento actual de 2004.
  3. Non modificar o regulamento de 2004, e crear documentos de apoio (guías) coas aclaracións e orientacións que sexan precisas, apoiándose no regulamento xa existente.
  4. Non facer nada.

De alternativas citadas, neste momento considérase que a máis adecuada é a 1.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos ata o día luns, 20 de xullo de 2020

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: participacion_csegind@mincotur.es indicando en el asunto: "Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales "

Só serán consideradas as respostas nas que o remitente estea identificado.

Con carácter xeral, as contribucións recibidas consideraranse susceptibles de difusión pública. As partes da información remitida que, a xuízo do interesado deban ser tratadas con carácter confidencial e en consecuencia non proceda a súa libre difusión, deberán ser especificamente sinaladas no propio texto da contribución, non considerándose a estes efectos as mensaxes xenéricas de confidencialidade da información.

Anexos