DetalleParticipacionPublica

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Reial decret de Consell de Ministres
Caràcter de la consulta:
Normatives
Tipus de participació
Consulta pública prèvia

Antecedents de la norma

L'actual Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials, aprovat pel Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, té per objecte aconseguir un grau suficient de seguretat en cas d'incendi en els establiments i instal·lacions d'ús industrial.

Per aconseguir aquest objectiu, el reglament vigent fins al moment, de l'any 2004, estableix els requisits que han de complir aquests establiments, de manera que es previngui l'aparició d'incendis, o si això no fos possible, es limiti la seva propagació i es possibiliti la seva extinció, minimitzant els danys que l'incendi pugui produir a persones o béns.

Amb aquest reglament, el llavors Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç va regular les condicions de protecció contra incendis en els establiments industrials amb caràcter horitzontal, és a dir, d'aplicació en qualsevol sector de l'activitat industrial.

No obstant això, donada l'evolució habida tant en la tècnica, així com els canvis en el marc normatiu nacional i europeu, es fa convenient revisar i actualitzar els requisits establerts en el Reial decret 2267/2004.

Per això, el present projecte de reial decret cerca actualitzar el marc normatiu relatiu a la protecció contra incendis, per mitjà de l'aprovació d'un nou Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials, que derogui i substitueixi a l'anterior.

Problemes que es pretenen solucionar amb la nova norma

La principal causa que motiva l'elaboració d'aquest projecte de reial decret és l'evolució que hi ha hagut durant els últims anys tant en la tècnica com en el marc normatiu nacional i europeu.

En concret, quant al marc normatiu europeu, cal contemplar el que es disposa en el Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció.

Així mateix, també existeixen diversos reglaments nacionals que és convenient contemplar i tenir en compte, tals com el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, aprovat pel Reial decret 513/2017, de 22 de maig; així com el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), aprovat per Reial decret 314/2006, de 17 de març i modificat en diverses ocasions, entre elles pel Reial decret 732/2019, de 20 de desembre.

Necessitat i oportunitat de la seva aprovació

Les necessitats que pretén cobrir est projecto reial decret, d'acord amb el citat anteriorment, són les d'actualitzar el marc normatiu relatiu a la protecció contra incendis, per mitjà de l'aprovació d'un nou Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials, que derogui i substitueixi a l'anterior.

Objectius de la norma

Adequació de la reglamentació nacional de protecció contra incendis al progrés tècnic, així com a la resta del marc normatiu nacional i europeu.

Possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries

Es valoren quatre possibles alternatives:

  1. Elaboració d'un nou reglament que derogui i substitueixi a l'anterior.
  2. Modificació parcial del reglament actual de 2004.
  3. No modificar el reglament de 2004, i crear documents de suport (guies) amb els aclariments i orientacions que siguin precises, recolzant-se en el reglament ja existent.
  4. No fer gens.

D'alternatives citades, en aquest moment es considera que la més adequada és la 1.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions fins al dia dilluns, 20 de juliol de 2020

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions podran remetre's a l'adreça de correu: participacion_csegind@mincotur.es

Només seran considerades les respostes en les quals el remitent estigui identificat.

Amb caràcter general, les contribucions rebudes es consideraran susceptibles de difusió pública. Les parts de la informació remesa que, segons el parer de l'interessat hagin de ser tractades amb caràcter confidencial i en conseqüència no procedeixi la seva lliure difusió, hauran de ser específicament assenyalades en el propi text de la contribució, no considerant-se a aquests efectes els missatges genèrics de confidencialitat de la informació.

Annexos