Detalle Participación Pública

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Real Decreto de Consello de Ministros
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Audiencia e información pública

Resumen

O proxecto de Real Decreto a adoptar, derroga o Real Decreto 1890/2008, do 14 de novembro, polo que se aprobou o Regulamento de eficiencia enerxética en instalacións de iluminación exterior e as súas instrucións técnicas complementarias EA-01 a EA-07, e actualiza, pola incorporación de novas tecnoloxías de iluminación non consideradas no Real Decreto 1890/2008, do 14 de Novembro, as condicións técnicas que deben cumprir as instalacións de iluminación exterior, con vistas a mellorar o seu aforro e eficiencia enerxéticos, por tanto reducindo as emisións de gases de efecto invernadoiro, así como reducir a contaminación lumínica que xeran as instalacións de iluminación exterior.

Desde a adopción do Real Decreto 1890/2008, do 14 de novembro, déronse avances nas tecnoloxías de iluminación que conduciron a incrementos notables na eficiencia enerxética das instalacións de iluminación exterior. Entre eses avances habería que citar as tecnoloxías baseadas en LEDs (Lixeiro Emitters Diode) así como os sistemas de regulación das fontes de luz que permiten adaptar o fluxo de luz ás condicións ambientais e de contorna existentes. Eses avances víronse así consinto reflectidos na recente adopción de regulamentación técnica relativa a fontes de iluminación a escala europea no marco da Directiva 2009/125/ CE sobre ecodiseño.

O Real Decreto 1890/2008, do 14 de novembro, faculta á Ministra de industria, Comercio e Turismo a introducir cantas modificacións de carácter técnico sexan precisas para para adaptar o Regulamento de eficiencia enerxética en instalacións alumado exterior ao progreso técnico e ao disposto na normativa comunitaria e internacional.

De conformidade co disposto no artigo 26.6 da Lei 50/1997, do 27 de novembro, do Goberno e tras o sometemento a trámite de información púbica realizado entre o 21 de outubro e 1 de decembro de 2019 sométese a un segundo trámite de información pública.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día mércores, 21 de xullo de 2021 ata o día xoves, 30 de setembro de 2021

Presentación de alegacións

As alegacións pódense enviar ao enderezo de correo electrónico: participacion_csegind@mincotur.es indicando no asunto: "Proyecto del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de ahorro y eficiencia energética y de reducción de contaminación lumínica de instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias"

Sólo serán consideradas las respuestas en las que el remitente esté identificado, haciendo constar en ellas:

  • Nombre y apellidos/denominación o razón social del participante
  • Organización o asociación (si corresponde)
  • Contacto (correo electrónico)

Con carácter general, las contribuciones recibidas se considerarán susceptibles de difusión pública. Las partes de la información remitida que, a juicio del interesado deban ser tratadas con carácter confidencial y en consecuencia no proceda su libre difusión, deberán ser específicamente señaladas en el propio texto de la contribución, no considerándose a estos efectos los mensajes genéricos de confidencialidad de la información.

Anexos