Detalle da participación pública

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Real Decreto de Consello de Ministros
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Consulta pública previa

Problemas que se pretenden resolver co novo estándar

A creación e regulación da figura do consumidor electrointensivo dotou a este tipo de consumidores dun marco propio que axuda a mitigar os efectos dos seus altos custos de enerxía eléctrica para preservar a competitividade das súas empresas. Entre os consumidores electrointensivos destacan as empresas do sector industrial para as que se trata de evitar a súa deslocalización de conformidade coa normativa comunitaria.

O Real Decreto 1106/2020, do 15 de decembro, polo que se regula o Estatuto dos consumidores electrointensivos, no seu Título III, establece as bases reguladoras do “Mecanismo de compensación aos Consumidores Electrointensivos dos cargos polo financiamento da retribución específica a renovables e cogeneración de alta eficiencia e polo financiamento adicional nos territorios non peninsulares”, un programa de concesión de axudas para compensar parte dos cargos da factura eléctrica aos consumidores electrointensivos.

Este Mecanismo de compensación aséntase sobre a base da Comunicación da Comisión Europea 2014/C 200/01, sobre «Directrices sobre axudas estatais en materia de protección do medio ambiente e enerxía 2014-2020», polo que estas axudas foron notificadas e aprobadas pola Comisión Europea.

O 27 de xaneiro de 2022, a Comisión Europea aprobou as novas Directrices sobre axudas estatais en materia de clima, protección do medio ambiente e enerxía 2022, o que obriga a adaptar os criterios da regulación do mecanismo de compensación de cargos establecida no citado Real Decreto 1106/2020, do 15 de decembro, en liña coa este Comunicación.

Necesidade e oportunidade para a aprobación

As novas «Directrices sobre axudas estatais en materia de clima, protección do medio ambiente e enerxía 2022» aprobadas, como novidade, modifican a listaxe de sectores que poden acceder a estas axudas e, ademais, distinguen entre dous tipos de sectores: sectores «en risco significativo» de deslocalización e sectores «en risco» de deslocalización.

Con esta clasificación, distingue a intensidade de axuda máxima para os sectores «en risco significativo» de deslocalización que se mantén no 85 por cento dos custos subvencionables, mentres que para os sectores «en risco» é soamente do 75 por cento. No entanto, as novas Directrices comunitarias permiten aos beneficiarios que realizan actividades en sectores «en risco» obter unha axuda do 85 por cento dos custos subvencionables se cumpren determinadas obrigas.

Por outra banda, contemplan a posibilidade de conceder unha axuda adicional por encima do 85 por cento, ou do 75 por cento, a aquelas instalacións que deban soportar uns custos anuais por cargos do sistema eléctrico superiores ao 0,5 por cento do seu valor engadido bruto (VAB) no caso de sectores «en risco significativo» ou do 1 por cento no caso de sectores «en risco», respectivamente.

Neste contexto, é necesario adaptar a regulación do mecanismo de compensación de cargos establecida no citado Real Decreto 1106/2020, do 15 de decembro, ás novas Directrices.

Obxectivos da norma

Os obxectivos que se pretenden conseguir coa presente norma é poder manter a continuidade dos mecanismos de compensación aos consumidores electrointensivos polo financiamento de apoio para a electricidade procedente de fontes renovables, cogeneración de alta eficiencia ou compensación do extracoste nos territorios non peninsulares para os consumos efectuados a partir de xaneiro de 2022, adaptando ademais estes mecanismos de compensación ás novas «Directrices sobre axudas estatais en materia de clima, protección do medio ambiente e enerxía 2022».

Posibles solucións alternativas, reguladoras e non reguladoras

A finalidade que propugna a iniciativa ha de abordase necesariamente a través dunha alternativa regulatoria, mediante Real Decreto, conforme establece o apartado 3 da disposición final terceira do Real Decreto 1106/2020, do 15 de decembro, que establece «a partir da data de modificación das «Directrices sobre axudas estatais en materia de protección do medio ambiente e enerxía 2014-2020», aprobadas por Comunicación da Comisión Europea 2014/C 200/01, o Goberno, mediante real decreto, adaptaranse os mecanismos de compensación aos consumidores electrointensivos polo financiamento de apoio para a electricidade procedente de fontes renovables, cogeneración de alta eficiencia ou compensación do extracoste nos territorios non peninsulares, nos termos e para os sectores que estableza a normativa da Unión Europea».

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos ata o día martes, 15 de marzo de 2022

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: ModificacionEstatutoCEI@mincotur.es indicando en el asunto: "Real Decreto de modificación del Real Decreto 1106/2020 Estatuto de los consumidores electrointensivos"

Só serán consideradas as respostas nas que o remitente estea identificado.

Anexos