Detall de participació pública

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Reial decret de Consell de Ministres
Caràcter de la consulta:
Normatives
Tipus de participació
Consulta pública prèvia

Problemes que es pretenen solucionar amb la nova norma

La creació i regulació de la figura del consumidor electrointensivo va dotar a aquest tipus de consumidors d'un marc propi que ajuda a mitigar els efectes dels seus alts costos d'energia elèctrica per preservar la competitivitat de les seves empreses. Entre els consumidors electrointensivos destaquen les empreses del sector industrial per les quals es tracta d'evitar la seva deslocalització de conformitat amb la normativa comunitària.

El Reial decret 1106/2020, de 15 de desembre, pel qual es regula l'Estatut dels consumidors electrointensivos, en el seu Títol III, estableix les bases reguladores del “Mecanisme de compensació als Consumidors Electrointensivos dels càrrecs pel finançament de la retribució específica a renovables i cogeneració d'alta eficiència i pel finançament addicional als territoris no peninsulars”, un programa de concessió d'ajudes per compensar part dels càrrecs de la factura elèctrica als consumidors electrointensivos.

Aquest Mecanisme de compensació s'assenta sobre la base de la Comunicació de la Comissió Europea 2014/C 200/01, sobre «Directrius sobre ajudes estatals en matèria de protecció del medi ambient i energia 2014-2020», per la qual cosa aquestes ajudes van ser notificades i aprovades per la Comissió Europea.

El 27 de gener de 2022, la Comissió Europea va aprovar les noves Directrius sobre ajudes estatals en matèria de clima, protecció del medi ambient i energia 2022, la qual cosa obliga a adaptar els criteris de la regulació del mecanisme de compensació de càrrecs establerta en el citat Reial decret 1106/2020, de 15 de desembre, en línia amb aquesta Comunicació.

Necessitat i oportunitat de la seva aprovació

Les noves «Directrius sobre ajudes estatals en matèria de clima, protecció del medi ambient i energia 2022» aprovades, com a novetat, modifiquen el llistat de sectors que poden accedir a aquestes ajudes i, a més, distingeixen entre dos tipus de sectors: sectors «en risc significatiu» de deslocalització i sectors «en risc» de deslocalització.

Amb aquesta classificació, distingeix la intensitat d'ajuda màxima per als sectors «en risc significatiu» de deslocalització que es manté en el 85 per cent dels costos subvencionables, mentre que per als sectors «en risc» és solament del 75 per cent. No obstant això, les noves Directrius comunitàries permeten als beneficiaris que realitzen activitats en sectors «en risc» obtenir una ajuda del 85 per cent dels costos subvencionables si compleixen determinades obligacions.

D'altra banda, contemplen la possibilitat de concedir una ajuda addicional per sobre del 85 per cent, o del 75 per cent, a aquelles instal·lacions que hagin de suportar uns costos anuals per càrrecs del sistema elèctric superiors al 0,5 per cent del seu valor afegit brut (VAB) en el cas de sectors «en risc significatiu» o de l'1 per cent en el cas de sectors «en risc», respectivament.

En aquest context, és necessari adaptar la regulació del mecanisme de compensació de càrrecs establerta en el citat Reial decret 1106/2020, de 15 de desembre, a les noves Directrius.

Objectius de la norma

Els objectius que es pretenen aconseguir amb la present norma és poder mantenir la continuïtat dels mecanismes de compensació als consumidors electrointensivos pel finançament de suport per a l'electricitat procedent de fonts renovables, cogeneració d'alta eficiència o compensació de l'extracoste als territoris no peninsulars per als consums efectuats a partir de gener de 2022, adaptant a més aquests mecanismes de compensació a les noves «Directrius sobre ajudes estatals en matèria de clima, protecció del medi ambient i energia 2022».

Possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries

La finalitat que propugna la iniciativa ha d'abordés necessàriament a través d'una alternativa regulatòria, mitjançant Reial decret, conforme estableix l'apartat 3 de la disposició final tercera del Reial decret 1106/2020, de 15 de desembre, que estableix «a partir de la data de modificació de les «Directrius sobre ajudes estatals en matèria de protecció del medi ambient i energia 2014-2020», aprovades per Comunicació de la Comissió Europea 2014/C 200/01, el Govern, mitjançant reial decret, s'adaptaran els mecanismes de compensació als consumidors electrointensivos pel finançament de suport per a l'electricitat procedent de fonts renovables, cogeneració d'alta eficiència o compensació de l'extracoste als territoris no peninsulars, en els termes i per als sectors que estableixi la normativa de la Unió Europea».

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions fins al dia dimarts, 15 de març de 2022

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions podran remetre's a l'adreça de correu: ModificacionEstatutoCEI@mincotur.es

Només seran considerades les respostes en les quals el remitent estigui identificat.

Annexos