Detalle Participación Pública

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Orde Ministerial
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Consulta pública previa

Antecedentes da norma

De conformidade co disposto no artigo 26.2 da Lei 50/1997, do 27 de novembro, do Goberno, procédese a realizar a consulta pública previa á elaboración do Proxecto de orde pola que se establecen as bases reguladoras para o impulso da mellora da produtividade en pequenas e medianas empresas industriais a través de proxectos piloto de redución da xornada laboral.

Segundo datos da Organización para a Cooperación e Desenvolvemento Económico (“OCDE”), máis horas de traballo non se traducen nunha maior produtividade. Este organismo mide a produtividade laboral de cada país mediante o indicador PIB por hora traballada, que se mide en dólares estadounidenses e que ten en conta o total de horas traballadas de todas as persoas que participan no proceso de produción. Estes datos reflicten que hai países que traballan menos horas e, con todo, son máis produtivos.

Por iso, considérase oportuno fomentar a realización dunha serie de proxectos piloto de redución da xornada laboral que supoñan un impulso á produtividade en pequenas e medianas empresas industriais españolas, tan importantes para o noso tecido produtivo. Estes proxectos piloto, deberían reflectir unha redución de xornada mínima para un número de traballadores determinado segundo o tamaño da empresa, sen redución de retribucións salariais. Á súa vez, incorporarían unha serie de medidas organizativas e de procesos produtivos, así como accións de formación, que xeren unha mellora da produtividade que compense nos maiores custos salariais.

Prevense axudas directas de maneira temporal polos custos asumidos pola empresa como consecuencia da redución da xornada, así como polos custos de implementación de novas fórmulas organizativas e a formación que, a medio prazo, xeren ese incremento da produtividade que faga o piloto viable máis aló da súa duración.

Os proxectos pilotos deberían incorporar medidas organizativas ou formativas para optimizar o tempo de traballo a implementar durante toda a duración do proxecto piloto e indicadores que midan a mellora da evolución da produtividade do traballo na empresa ou centro de traballo que serán avaliados periodicamente.

Poderán financiarse parcialmente os custos salariais do persoal afectado pola redución da xornada laboral, os custos de formación relativa á optimización do tempo de traballo dos traballadores afectados á implementación do proxecto piloto, e os custos de colaboracións externas ou custos de persoal interno necesarios para o deseño ou redeseño de procesos afectados polo proxecto piloto e directamente vinculados á produción dos bens e servizos da empresa.

 

Problemas que se pretenden resolver co novo estándar

Un dos principais problemas inherente ao modelo produtivo da economía española durante as últimas décadas foi o débil crecemento da produtividade. Existen múltiples causas, entre as cales está a xestión dos factores produtivos, e en concreto, a organización do traballo nas empresas.

Ademais, explorar reducións de xornada poderían solucionar outros problemas asociados a xornadas laborais excesivas como son os relacionados coa saúde física e mental dos traballadores, a conciliación laboral e familiar e a igualdade de oportunidades para as mulleres.

Necesidade e oportunidade para a aprobación

Desde hai tempo, vén reclamando a necesidade de transformar o sistema económico para obter melloras da produtividade, favorecer a conciliación e fomentar a paridade e igualdade de oportunidades. A emerxencia climática e a crise derivada da pandemia da COVID19, puxeron aínda máis de relevo a necesidade de introducir estes parámetros. E a posta en práctica masiva de novas formas de traballo (como o teletrabajo), xeraron un debate sobre como poden explorarse novas vías de organización empresarial e novas relacións no traballo.

Por outra banda, o Ministerio de Industria, Turismo e Comercio leva traballando desde hai varios anos en fomentar un modelo en que o crecemento e a demanda nacional se bases nun modelo de alta produtividade, alto emprego e alta cualificación. Esta mellora da competitividade e a produtividade tivo o seu reflexo en programas de apoio á dixitalización, á innovación de procesos e organizativa e na transformación verde. O presente proxecto de norma busca completar ese conxunto de variables coa exploración de medidas que interrelacionen produtividade e traballo.

Obxectivos da norma

Os obxectivos expostos pola norma son:

  • Conseguir unha mellora duradeira da produtividade nas empresas a través dunha xestión máis eficiente e sustentable dos factores produtivos.
  • Fortalecer os vínculos entre traballadores e empresas, propiciando o diálogo permanente, a colaboración, a innovación e a mellora conxunta das organizacións e as capacidades dos seus integrantes.
  • Favorecer a igualdade de oportunidades das mulleres, asegurando unha maior flexibilidade laboral e unha adecuada valorización dos traballos de coidados.

Posibles solucións alternativas, reguladoras e non reguladoras

Valóranse as seguintes posibles alternativas:

  1. Elaboración dunha orde de bases que fomente a realización de proxectos piloto en pequenas e medianas empresas industriais.
  2. Deixar que sexa o sector privado o que chegue mediante mecanismos de mercado á consecución destes fins.
  3. Realización de estudos para o deseño de pilotos dirixidos.

De alternativas citadas, neste momento considérase que a máis adecuada é a a).

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día luns, 13 de xuño de 2022 ata o día xoves, 30 de xuño de 2022

Presentación de alegacións

As alegacións pódense enviar ao enderezo de correo electrónico: participacion_publica_sgipyme@mincotur.es indicando no asunto: "PROYECTO DE ORDEN REDUCCIÓN DE JORNADA LABORAL"

Só serán consideradas as respostas nas que o remitente estea identificado.

Con carácter xeral, as contribucións recibidas consideraranse susceptibles de difusión pública. As partes da información remitida que, a xuízo do interesado deban ser tratadas con carácter confidencial e en consecuencia non proceda a súa libre difusión, deberán ser especificamente sinaladas no propio texto da contribución, non considerándose para estes efectos as mensaxes xenéricas de confidencialidade da información.