Detalli Participació Pública

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Ordre Ministerial
Caràcter de la consulta:
Normatives
Tipus de participació
Consulta pública prèvia

Antecedents de la norma

De conformitat amb el que es disposa en l'article 26.2 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, es procedeix a realitzar la consulta pública prèvia a l'elaboració del Projecte d'ordre per la qual s'estableixen les bases reguladores per a l'impuls de la millora de la productivitat en pequeño i mitges empreses industrials a través de projectes pilot de reducció de la jornada laboral.

Segons dades de l'Organització per a la Cooperació i Desenvolupament Econòmic (“OCDE”), més hores de treball no es tradueixen en una major productivitat. Aquest organisme mesura la productivitat laboral de cada país mitjançant l'indicador PIB per hora treballada, que es mesura en dòlars nord-americans i que té en compte el total d'hores treballades de totes les persones que participen en el procés de producció. Aquestes dades reflecteixen que hi ha països que treballen menys hores i, no obstant això, són més productius.

Per això, es considera oportú fomentar la realització d'una sèrie de projectes pilot de reducció de la jornada laboral que suposin un impuls a la productivitat en pequeño i mitges empreses industrials espanyoles, tan importants per al nostre teixit productiu. Aquests projectes pilot, haurien de reflectir una reducció de jornada mínima per a un nombre de treballadors determinat segons la grandària de l'empresa, sense reducció de retribucions salarials. Al seu torn, incorporarien una sèrie de mesures organitzatives i de processos productius, així com accions de formació, que generin una millora de la productivitat que compensi en els majors costos salarials.

Es preveuen ajudes directes de manera temporal pels costos assumits per l'empresa com a conseqüència de la reducció de la jornada, així com pels costos d'implementació de noves fórmules organitzatives i la formació que, a mitjà termini, generin aquest increment de la productivitat que faci el pilot viable més enllà de la seva durada.

Els projectes pilots haurien d'incorporar mesures organitzatives o formatives per optimitzar el temps de treball a implementar durant tota la durada del projecte pilot i indicadors que mesurin la millora de l'evolució de la productivitat del treball en l'empresa o centre de treball que seran avaluats periòdicament.

Podran finançar-se parcialment els costos salarials del personal afectat per la reducció de la jornada laboral, els costos de formació relativa a l'optimització del temps de treball dels treballadors afectats a la implementació del projecte pilot, i els costos de col·laboracions externes o costos de personal intern necessaris per al disseny o redissenyo de processos afectats pel projecte pilot i directament vinculats a la producció dels béns i serveis de l'empresa.

 

Problemes que es pretenen solucionar amb la nova norma

Un dels principals problemes inherent al model productiu de l'economia espanyola durant les últimes dècades ha estat el feble creixement de la productivitat. Existeixen múltiples causes, entre les quals està la gestió dels factors productius, i en concret, l'organització del treball en les empreses.

A més, explorar reduccions de jornada podrien solucionar altres problemes associats a jornades laborals excessives com són els relacionats amb la salut física i mental dels treballadors, la conciliació laboral i familiar i la igualtat d'oportunitats per a les dones.

Necessitat i oportunitat de la seva aprovació

Des de fa temps, es ve reclamant la necessitat de transformar el sistema econòmic per obtenir millores de la productivitat, afavorir la conciliació i fomentar la paritat i igualtat d'oportunitats. L'emergència climàtica i la crisi derivada de la pandèmia de la COVID19, han posat encara més de relleu la necessitat d'introduir aquests paràmetres. I la posada en pràctica massiva de noves formes de treball (com el teletreball), han generat un debat sobre com poden explorar-se noves vies d'organització empresarial i noves relacions en el treball.

D'altra banda, el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç porta treballant des de fa diversos anys a fomentar un model en què el creixement i la demanda nacional es bases en un model d'alta productivitat, alta ocupació i alta qualificació. Aquesta millora de la competitivitat i la productivitat ha tingut el seu reflex en programes de suport a la digitalització, a la innovació de processos i organitzativa i en la transformació verda. El present projecte de norma cerca completar aquest conjunt de variables amb l'exploració de mesures que interrelacionin productivitat i treball.

Objectius de la norma

Els objectius plantejats per la norma són:

  • Aconseguir una millora duradora de la productivitat en les empreses a través d'una gestió més eficient i sostenible dels factors productius.
  • Enfortir els vincles entre treballadors i empreses, propiciant el diàleg permanent, la col·laboració, la innovació i la millora conjunta de les organitzacions i les capacitats dels seus integrants.
  • Afavorir la igualtat d'oportunitats de les dones, assegurant una major flexibilitat laboral i una adequada valorització dels treballs de cures.

Possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries

Es valoren les següents possibles alternatives:

  1. Elaboració d'una ordre de bases que fomenti la realització de projectes pilot en pequeño i mitges empreses industrials.
  2. Deixar que sigui el sector privat el que arribi mitjançant mecanismes de mercat a la consecució d'aquestes finalitats.
  3. Realització d'estudis per al disseny de pilots dirigits.

D'alternatives citades, en aquest moment es considera que la més adequada és l'a).

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions des del dia dilluns, 13 de juny de 2022 fins al dia dijous, 30 de juny de 2022

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions es poden enviar a l'adreça de correu: participacion_publica_sgipyme@mincotur.es indicant a l'assumpte: "PROYECTO DE ORDEN REDUCCIÓN DE JORNADA LABORAL"

Només seran considerades les respostes en les quals el remitent estigui identificat.

Amb caràcter general, les contribucions rebudes es consideraran susceptibles de difusió pública. Les parts de la informació remesa que, segons el parer de l'interessat hagin de ser tractades amb caràcter confidencial i en conseqüència no procedeixi la seva lliure difusió, hauran de ser específicament assenyalades en el propi text de la contribució, no considerant-se a aquests efectes els missatges genèrics de confidencialitat de la informació.