DetalleParticipacionPublica

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Reial decret de Consell de Ministres
Caràcter de la consulta:
Normatives
Tipus de participació
Audiència i informació pública

Resumen

L'1 de juny de 2015, la Directiva 67/548/CEE del Consell, de 27 de juny de 1967, relativa a l'aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives en matèria de classificació, embalatge i etiquetatge de les substàncies perilloses, va ser derogada i substituïda pel Reglament (CE) nº 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i mescles, i pel qual es modifiquen i deroguen les Directives 67/548/CEE i 1999/45/CE i es modifica el Reglament (CE) nº 1907/2006.

L'adaptació de la Directiva 97/23/CE al Reglamento nº 1272/2008, així com al Nou Marco Legislatiu, s'ha realitzat a través, 2014/68/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relativa a l'harmonització de les legislacions dels Estats membres sobre la comercialització d'equips a pressió, i que ha estat traslladada al nostre ordenament jurídic a través del Reial decret 709/2015, de 24 de juliol, pel qual s'estableixen els requisits essencials de seguretat per a la comercialització dels equips a pressió.

En aquest sentit es fa necessari adequar l'actual Reglament d'Equips a Pressió al Reial decret 709/2018, de 24 de juliol.

Així mateix, i tenint en compte l'experiència en l'aplicació d'aquest Reglament es fa necessària la modificació de diferents punts del Reglament d'Equips a Pressió a fi de millorar l'aplicació reglamentària del mateix.

Finalment, i d'acord a l'indicat en el paràgraf anterior es fa necessari aprovar una nova instrucció tècnica complementària, no contemplada anteriorment, per abordar la instal·lació, posada en servei, inspeccions periòdiques, reparacions i modificacions dels equips a pressió, amb pressió màxima admissible superior a 0,5 bars, de les terminals de gas natural liquat.

D'acord amb el que es disposa en l'article 26.6 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, la present disposició se sotmet al tràmit d'audiència pública. 

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions des del dia dimecres, 16 d'octubre de 2019 fins al dia dilluns, 18 de novembre de 2019

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions podran remetre's a l'adreça de correu: participacion_csegind@mincotur.es

Només seran considerades les respostes en les quals el remitent estigui identificat, fent constar en elles:

  • Nom i cognoms/denominació o raó social del participant.
  • Organització o associació (si correspon).
  • Contacte (correu electrònic).

Amb caràcter general, les contribucions rebudes es consideraran susceptibles de difusió pública. Les parts de la informació remesa que, segons el parer de l'interessat hagin de ser tractades amb caràcter confidencial i en conseqüència no procedeixi la seva lliure difusió, hauran de ser específicament assenyalades en el propi text de la contribució, no considerant-se a aquests efectes els missatges genèrics de confidencialitat de la informació.

Annexos