DetalleParticipacionPublica

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Ordre Ministerial
Caràcter de la consulta:
Normatives
Tipus de participació
Audiència i informació pública

Resumen

Aquest projecte normatiu pretén regular els requisits i condicions que s'han d'exigir als organismes o entitats per actuar com a verificadors de mesures elèctriques d'acord amb el Reial decret 1110/2007, de 24 d'agost pel qual s'aprova el Reglament unificat de punts de mesura del sistema elèctric.

En el citat reial decret s'estableix la figura del verificador de mesures elèctriques però no es regulen els requisits i condicions que han de complir, per la qual cosa es fa necessària aquesta regulació.

Va ser sotmès a tràmit d'audiència i informació pública entre el 17 d'octubre i el 5 de novembre de 2019. No obstant això, com a conseqüència de les al·legacions rebudes s'ha produït una modificació substancial del text de l'ordre, per la qual cosa s'ha estimat oportú oferir de nou a la participació pública el text modificat.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions des del dia dimecres, 8 de setembre de 2021 fins al dia divendres, 24 de setembre de 2021

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions podran remetre's a l'adreça de correu: ordenverificadores@cem.es

Solo serán consideradas las respuestas en las que el remitente esté identificado, haciendo constar en ellas:

  • Nombre y apellidos/denominación o razón social del participante
  • Organización o asociación (si corresponde)
  • Contacto (correo electrónico)

Annexos