Detall de participació pública

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Disposició d'altres autoritats
Caràcter de la consulta:
No Normatives
Tipus de participació
Projectes no normatius

Resumen

La present consulta pública té per objecte la segona versió de la Guia d'aplicació del Reial decret 706/2017, de 7 de juliol, pel qual s'aprova la instrucció tècnica complementària LA MEVA-IP 04 «Instal·lacions per a subministrament a vehicles» i es regulen determinats aspectes de la reglamentació d'instal·lacions petrolíferes.

En aquest Reial decret, en la seva Disposició addicional primera s'estableix el següent:

"Guia tècnica. El centre directiu competent en matèria de seguretat industrial del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat elaborarà, mantindrà actualitzada i publicarà al seu web una guia tècnica de caràcter no vinculant per a l'aplicació pràctica de la ITC, la qual podrà establir aclariments en conceptes de caràcter general"

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions fins al dia dilluns, 21 de desembre de 2020

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions podran remetre's a l'adreça de correu: participacion_csegind@mincotur.es

Amb caràcter general les al·legacions es consideren no confidencials i en conseqüència de lliure difusió. Les parts de la informació que es desitgi que siguin considerades confidencials hauran de ser específicament assenyalades i delimitades en el propi text, motivant les raons d'aquesta qualificació.

Annexos