Detalli Participació Pública

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Disposició d'altres autoritats
Caràcter de la consulta:
No Normatives
Tipus de participació
Projectes no normatius

Resumen

El present document pretén actualitzar el llistat de normes UNEIX que queden recollides en l'annex V del Reglament d'equips a pressió, aprovat pel Reial decret 809/2021, de 21 de setembre.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions des del dia dijous, 16 de juny de 2022 fins al dia dimarts, 5 de juliol de 2022

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions es poden enviar a l'adreça de correu: participacion_csegind@mincotur.es indicant a l'assumpte: "Nombre de la empresa/entidad – Resolución Anexo V REP"

Només seran considerades les respostes en els quals el remitent estigui degudament identificat.

Amb caràcter general les respostes es consideraran no confidencials i en conseqüència de lliure difusió. Les parts de la informació que es desitgi que siguin considerades confidencials hauran de ser específicament assenyalades i delimitades en el propi text, motivant les raons d'aquesta qualificació.

Annexos