Estatísticas e publicacións sobre PEME

A Subdirección Xeral de Apoio á PEME publica con periodicidade mensual e anual diversas estatísticas e informes, tanto co fin de difundir as cifras e indicadores máis relevantes da PEME españolas, como para o seguimento e avaliación das políticas realizadas pola Dirección Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa.

Con periodicidade anual, publícase o informe "Estrutura e dinámica empresarial en España" a partir da explotación a medida1 do Directorio Central de Empresas (DIRCE) ao 1 de xaneiro de cada exercicio, proporcionada polo Instituto Nacional de Estatística (INE). Este informe viña publicando anteriormente baixo o nome de "Estatísticas PEME: evolución e indicadores".

O “Informe sobre a PEME” forma parte da colección Panorama PEME, que con carácter anual veu publicándose, co obxectivo de efectuar unha análise da actividade empresarial en España, prestando especial atención ao comportamento PEME.

Así mesmo, con carácter anual elabórase o "Retrato da PEME" no que se resume o sector da PEME tamén con base na información a medida do DIRCE, sobre os seguintes parámetros:

  • Empresas
  • Sectores
  • Altas e baixas de empresas
  • Volume de ingresos
  • Tipoloxía de empresa pola súa condición xurídica
  • Empresas por CCAA

De forma mensual, publícase o documento “Cifras PEME” elaborado a partir de datos mensuais publicados polo Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións sobre as empresas rexistradas na Seguridade Social.

Evolución del empleo por tamañoCifras PYME. Datos marzo 2022PYME sin asalariados PYME con asalariados Grande abr21may21jun21jul21ago21sep21oct21nov21dic21ene22feb22mar22100105110Fuente: Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.
Fecha PYME sin asalariados PYME con asalariados Grande
abr21 100,1 101,2 101,5
may21 100,3 103,4 102,5
jun21 100,4 104,4 101,0
jul21 100,3 105,5 103,1
ago21 100,3 103,6 100,4
sep21 100,2 105,2 103,3
oct21 100,3 106,3 105,6
nov21 100,4 106,7 106,2
dic21 100,5 106,7 106,4
ene22 100,5 105,4 105,3
feb22 100,5 106,1 105,7
mar22 100,5 106,7 106,3
 

O número de pemes con asalariados en abril é de 1.325.212, o que supón un incremento do 1,30% con respecto ao mes anterior e 17.004 empresas máis; Pola súa banda, o número de grandes empresas é de 5.211, o que supón un crecemento do 2,20% (112 empresas máis), o que supón un total de 1.330.423 empresas con asalariados, cunha variación mensual do 1,30% e 17.116 empresas máis.

Pola súa banda, as pemes con asalariados ocuparon en abril a 9.230.333 asalariados, o que se traduce nunha variación do 2,24%, e nun incremento de 202.473 asalariados. O número de asalariados das grandes empresas é de 6.049.950, o que supón un incremento do 2,02% (119.743 asalariados máis). En total, as empresas con asalariados ocuparon 15.280.283 traballadores, cunha taxa de variación mensual do 2,15%, e 322.216 asalariados máis.

Dentro das pemes con asalariados, o segmento mediano (50-249 asalariados) é o que experimenta un maior crecemento, tanto en número de empresas (2,94%) como en ocupación (2,89%).

Os datos anteriores, referidos a empresas con asalariados, extráense das estatísticas mensuais de "Empresas rexistradas na Seguridade Social", actualizadas mensualmente.


1 Datos que o INE elabora especificamente a petición da DGIPYME, como a desagregación de empresas ata 249 asalariados para a homologación coa definición Eurostat e a súa comparación coa UE.

Informes