Estatísticas e publicacións sobre PEME

A Subdirección Xeral de Apoio á PEME publica con periodicidade mensual e anual diversas estatísticas e informes, tanto co fin de difundir as cifras e indicadores máis relevantes das PEME españolas, como para o seguimento e avaliación das políticas realizadas pola Dirección Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa.

Con periodicidade anual, publícase o informe "Estrutura e dinámica empresarial en España" a partir da explotación a medida1 do Directorio Central de Empresas (DIRCE) a 1 de xaneiro de cada exercicio, proporcionada polo Instituto Nacional de Estatística (INE). Este informe víñase publicando anteriormente baixo o nome de "Estatísticas PEME: evolución e indicadores".

O "Informe sobre a PEME" forma parte da colección Panorama PEME, que con carácter anual veu publicándose, co obxectivo de efectuar unha análise da actividade empresarial en España, prestando especial atención ao comportamento PEME.

Así mesmo, con carácter anual elabórase o "Retrato da PEME" no que se resume o sector da PEME tamén con base na información a medida do DIRCE, sobre os seguintes parámetros:

  • Empresas
  • Sectores
  • Altas e baixas de empresas
  • Volume de ingresos
  • Tipoloxía de empresa pola súa condición xurídica
  • Empresas por CCAA

De forma mensual, publícase o documento "Cifras PEME" elaborado a partir de datos mensuais publicados polo Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións sobre as empresas rexistradas na Seguridade Social.

Evolución del empleo por tamañoCifras PYME. Datos agosto 2023PYME sin asalariados PYME con asalariados Grande sep22oct22nov22dic22ene23feb23mar23abr23may23jun23jul23ago2395100105110Fuente: Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.
Fecha PYME sin asalariados PYME con asalariados Grande
sep22 99,7 101,1 102,1
oct22 99,8 101,1 103,3
nov22 100,0 101,2 105,0
dic22 100,2 101,1 104,2
ene23 99,9 100,2 103,1
feb23 99,6 101,0 103,7
mar23 99,3 102,4 104,8
abr23 99,3 104,4 106,9
may23 99,3 104,7 107,2
jun23 99,3 104,3 105,4
jul23 99,3 104,0 107,1
ago23 99,3 102,7 105,2
 

NÚMERO DE EMPRESAS EN ESPAÑA

Segundo este informe, cómpre sinalar que o número total de pequenas e medianas empresas ascende a 2.926.955 (0-249 asalariados), sendo o número de grandes empresas (250 ou máis asalariados) 5.528 (o 0,19% do total), que representa un total de 2.932.483 empresas en España.

Con respecto ao mes anterior, as pemes disminuyeron un 0,05% (1.455 empresas máis) mentres que as grandes aumentaron un 0,22% (12 empresas máis).

EMPREGO XERADOS POR EMPRESAS ESPAÑOLAS

Podemos destacar que o número de pemes con asalariados en setembro é de 1.317.045, o que, xunto ás 5.528 grandes empresas, dan un resultado total de 1.322.573 empresas con asalariados, cunha variación mensual do 0,85% e 11.399 empresas menos.

Pola súa banda, as pemes con asalariados ocuparon en setembro 9.402.385 asalariados, o que se traduce nunha variación mensual do -1,08% e un aumento de 102.200 asalariados, e as grandes empresas 6.498.699, unha variación mensual do -0,25%, o que supón 16.545 asalariados menos. En total, as empresas con asalariados ocuparon 15.901.084 traballadores, cunha taxa de variación mensual do -0,74%, e 118.745 asalariados menos.

Dentro das pemes con asalariados, a clase media (50-249 asalariados) é a que experimenta un maior descenso no número de empresas (-1,81%) e en termos de emprego (-1,40%).

FONTE DE DATOS

Os datos anteriores, referidos a empresas con asalariados, están extraídos da estatística mensual de “Empresas dadas de alta na Seguridade Social”, actualizada a 31 de octubre de 2023.

No que se refire ás pemes sen asalariados, os últimos datos dispoñibles na data de elaboración deste informe sobre “Autónomos” refírese ao segundo trimestre de 2023.

A Dirección Xeral de Industria e Pemes elabora os informes denominados «Cifras das pemes» en atención á función que lle corresponde, segundo o Real decreto 998/2018, do 3 de agosto, BOE do 4 de agosto de 2018, no artigo 7, que expresamente menciona a realización de estudos, estatísticas, bases de datos, informes e análises da industria a nivel sectorial, rexional e agregado no ámbito das pequenas e medianas empresas.


1Datos que o INE elabora especificamente a petición da DGIPYME, como a desagregación de empresas ata 249 asalariados para a homologación coa definición Eurostat e a súa comparación coa UE.

Informes