Estatísticas e publicacións sobre PEME

A Subdirección Xeral de Apoio á PEME publica con periodicidade mensual e anual diversas estatísticas e informes, tanto co fin de difundir as cifras e indicadores máis relevantes da PEME españolas, como para o seguimento e avaliación das políticas realizadas pola Dirección Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa.

Con periodicidade anual, publícase o informe "Estrutura e dinámica empresarial en España" a partir da explotación a medida1 do Directorio Central de Empresas (DIRCE) ao 1 de xaneiro de cada exercicio, proporcionada polo Instituto Nacional de Estatística (INE). Este informe viña publicando anteriormente baixo o nome de "Estatísticas PEME: evolución e indicadores".

O "Informe sobre a PEME" forma parte da colección Panorama PEME, que con carácter anual veu publicándose, co obxectivo de efectuar unha análise da actividade empresarial en España, prestando especial atención ao comportamento PEME.

Así mesmo, con carácter anual elabórase o "Retrato da PEME" no que se resume o sector da PEME tamén con base na información a medida do DIRCE, sobre os seguintes parámetros:

  • Empresas
  • Sectores
  • Altas e baixas de empresas
  • Volume de ingresos
  • Tipoloxía de empresa pola súa condición xurídica
  • Empresas por CCAA

De forma mensual, publícase o documento "Cifras PEME" elaborado a partir de datos mensuais publicados polo Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións sobre as empresas rexistradas na Seguridade Social.

Evolución del empleo por tamañoCifras PYME. Datos enero 2023PYME sin asalariados PYME con asalariados Grande feb22mar22abr22may22jun22jul22ago22sep22oct22nov22dic22ene2395100105110Fuente: Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.
Fecha PYME sin asalariados PYME con asalariados Grande
feb22 99,9 100,7 100,4
mar22 99,9 101,2 101,0
abr22 100,0 103,5 103,0
may22 100,2 104,4 103,1
jun22 100,4 104,2 101,6
jul22 100,1 104,5 103,6
ago22 99,8 102,3 100,7
sep22 99,5 103,3 102,8
oct22 99,5 103,4 104,1
nov22 99,5 103,5 105,7
dic22 99,5 103,4 105,0
ene23 99,5 102,5 103,8
 

O número de pemes con asalariados en xaneiro foi de 1.307.860, o que supón un descenso con respecto ao mes anterior do -1,27% e -16.782 empresas menos; Pola súa banda, o número de grandes empresas é de 5.273, o que supón un incremento do 0,34% (18 empresas máis), o que supón un total de 1.313.133 empresas con asalariados, cunha variación mensual do -1,26% e -16.764 empresas menos.

Pola súa banda, as pemes con asalariados ocuparon en xaneiro a 9.143.223 asalariados, o que se traduce nunha variación do -0,05%, e nun descenso de 79.355 asalariados. O número de asalariados das grandes empresas 6.097.127, supoñendo esta cifra unha destrución de emprego do -1,09% -67.126 asalariados menos). En total, as empresas con asalariados ocuparon 15.240.350 asalariados, cunha taxa de variación mensual do -0,95%, e -146.481 asalariados menos.

Dentro das pemes con asalariados, o apartado de microempresas (1-9 asalariados) é o que experimenta unha maior destrución, tanto en número de empresas (-1,35%) como en termos de emprego (-1,73%).

Os datos anteriores, referidos a empresas con asalariados, extráense das estatísticas mensuais de "Empresas rexistradas na Seguridade Social".


1 Datos que o INE elabora especificamente a petición da DGIPYME, como a desagregación de empresas ata 249 asalariados para a homologación coa definición Eurostat e a súa comparación coa UE.

Informes