Estatísticas e publicacións sobre PEME

A Subdirección Xeral de Apoio á PEME publica con periodicidade mensual e anual diversas estatísticas e informes, tanto co fin de difundir as cifras e indicadores máis relevantes da PEME españolas, como para o seguimento e avaliación das políticas realizadas pola Dirección Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa.

Con periodicidade anual, publícase o informe "Estrutura e dinámica empresarial en España" a partir da explotación a medida1 do Directorio Central de Empresas (DIRCE) ao 1 de xaneiro de cada exercicio, proporcionada polo Instituto Nacional de Estatística (INE). Este informe viña publicando anteriormente baixo o nome de "Estatísticas PEME: evolución e indicadores".

O “Informe sobre a PEME” forma parte da colección Panorama PEME, que con carácter anual veu publicándose, co obxectivo de efectuar unha análise da actividade empresarial en España, prestando especial atención ao comportamento PEME.

Así mesmo, con carácter anual elabórase o “Retrato da PEME” no que se resume o sector da PEME tamén con base na información a medida do DIRCE, sobre os seguintes parámetros: 1. Empresas, 2. Sectores, 3. Volume de ingresos, e 5. Tipoloxía de empresa pola súa condición xurídica, 6. Empresas por CCAA

De forma mensual, publícase o documento “Cifras PEME” elaborado a partir de datos mensuais publicados polo Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións sobre as empresas rexistradas na Seguridade Social.

Evolución del empleo por tamañoCifras PYME. Datos abril 2021PYME sin asalariados PYME con asalariados Grande may20jun20jul20ago20sep20oct20nov20dic20ene21feb21mar21abr2195100105Fuente: Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.
Fecha PYME sin asalariados PYME con asalariados Grande
may20 99,6 101,9 100,4
jun20 99,1 102,1 97,3
jul20 99,3 103,1 98,5
ago20 99,5 102,4 98,0
sep20 99,6 103,5 101,6
oct20 99,9 103,2 103,9
nov20 100,2 103,2 104,5
dic20 100,5 103,1 104,0
ene21 100,6 102,6 103,6
feb21 100,7 102,0 103,5
mar21 100,8 101,9 102,2
abr21 100,8 103,1 103,7
 

O número pemes con asalariados en abril é de 1.280.225, o que supón un incremento con respecto ao mes anterior do 0,77% e de 9.804 empresas máis; pola súa banda, o número de grandes empresas é 4.829, o que implica un aumento do 1,58% (75 empresas máis), dando como resultado un total de 1.285.054 empresas con asalariados, cunha variación mensual do 0,77% e 9.879 empresas máis.

Por outra banda, as pemes con asalariados deron emprego en abril a 8.570.913 asalariados, iso tradúcese nunha variación do 1,14%, e un incremento de 96.332 empregados. O número de asalariados das grandes empresas é 5.661.479, supondo esta cifra un aumento do 1,47% (82.068 empregados máis). En total, as empresas con asalariados deron emprego a 14.232.392 asalariados, cunha taxa de variación mensual do 1,27%, e 178.400 empregados máis.

Dentro das pemes con asalariados, o tramo das medianas (50-249 asalariados) é o que experimenta maior crecemento no número de empresas (1,61%), e en termos de emprego (1,32%).

Os datos anteriores, referidos a empresas con asalariados, extráense das estatísticas mensuais de "Empresas rexistradas na Seguridade Social", actualizadas mensualmente.


1 Datos que o INE elabora especificamente a petición da DGIPYME, como a desagregación de empresas ata 249 asalariados para a homologación coa definición Eurostat e a súa comparación coa UE.

Informes