Estatísticas e publicacións sobre PEME

A Subdirección Xeral de Apoio á PEME publica con periodicidade mensual e anual diversas estatísticas e informes, tanto co fin de difundir as cifras e indicadores máis relevantes da PEME españolas, como para o seguimento e avaliación das políticas realizadas pola Dirección Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa.

Con periodicidade anual, publícase o informe "Estrutura e dinámica empresarial en España" a partir da explotación a medida1 do Directorio Central de Empresas (DIRCE) ao 1 de xaneiro de cada exercicio, proporcionada polo Instituto Nacional de Estatística (INE). Este informe viña publicando anteriormente baixo o nome de "Estatísticas PEME: evolución e indicadores".

O “Informe sobre a PEME” forma parte da colección Panorama PEME, que con carácter anual veu publicándose, co obxectivo de efectuar unha análise da actividade empresarial en España, prestando especial atención ao comportamento PEME.

Así mesmo, con carácter anual elabórase o "Retrato da PEME" no que se resume o sector da PEME tamén con base na información a medida do DIRCE, sobre os seguintes parámetros: 1. Empresas, 2. Sectores, 3. Altas e baixas de empresas, 4. Volume de ingresos, e 5. Tipoloxía de empresa pola súa condición xurídica, 6. Empresas por CCAA.

De forma mensual, publícase o documento “Cifras PEME” elaborado a partir de datos mensuais publicados polo Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións sobre as empresas rexistradas na Seguridade Social.

Evolución del empleo por tamañoCifras PYME. Datos septiembre 2021PYME sin asalariados PYME con asalariados Grande oct20nov20dic20ene21feb21mar21abr21may21jun21jul21ago21sep2195100105Fuente: Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.
Fecha PYME sin asalariados PYME con asalariados Grande
oct20 100,3 99,7 102,3
nov20 100,6 99,8 102,8
dic20 100,8 99,7 102,3
ene21 101,0 99,2 102,0
feb21 101,1 98,6 101,9
mar21 101,2 98,5 100,5
abr21 101,4 99,7 102,0
may21 101,5 101,8 103,1
jun21 101,7 102,8 101,5
jul21 101,7 103,9 103,7
ago21 101,7 102,0 101,0
sep21 101,7 103,6 103,8
 

O número de pemes con asalariados en outubro é de 1.313.765, o que supón un incremento con respecto ao mes anterior do 0,70% e de 9.074 empresas máis; Pola súa banda, o número de grandes empresas é de 5.012, o que supón un incremento do 2,75% (134 empresas máis), resultando un total de 1.318.777 empresas con asalariados, cunha variación mensual do 0,70% e outras 9.208 empresas.

Pola súa banda, as pemes con asalariados ocuparon en outubro a 9.002.315 asalariados, o que se traduce nunha variación do 1,06%, e nun incremento de 94.141 asalariados. O número de asalariados nas grandes empresas é de 5.890.326, asumindo esta cifra un incremento do 2,21% (127.518 asalariados máis). En total, as empresas con asalariados ocuparon 14.892.641 asalariados, cunha taxa de variación mensual do 1,51%, e 221.659 asalariados máis.

Entre as pemes con asalariados, o segmento pequeno (10-49 asalariados) é o que experimenta un maior incremento do número de empresas (1,03%) e o das medianas empresas (50-249 asalariados) o que máis crece. en termos de emprego (2,41%).

Os datos anteriores, referidos a empresas con asalariados, extráense das estatísticas mensuais de "Empresas rexistradas na Seguridade Social", actualizadas mensualmente.


1 Datos que o INE elabora especificamente a petición da DGIPYME, como a desagregación de empresas ata 249 asalariados para a homologación coa definición Eurostat e a súa comparación coa UE.

Informes