Estatísticas e publicacións sobre PEME

A Subdirección Xeral de Apoio á PEME publica con periodicidade mensual e anual diversas estatísticas e informes, tanto co fin de difundir as cifras e indicadores máis relevantes da PEME españolas, como para o seguimento e avaliación das políticas realizadas pola Dirección Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa.

Con periodicidade anual, publícase o informe "Estrutura e dinámica empresarial en España" a partir da explotación a medida1 do Directorio Central de Empresas (DIRCE) a 1 de xaneiro de cada exercicio, proporcionada polo Instituto Nacional de Estatística (INE). Este informe viña publicando anteriormente baixo o nome de "Estatísticas PEME: evolución e indicadores".

O "Informe sobre a PEME" forma parte da colección Panorama PEME, que con carácter anual veu publicándose, co obxectivo de efectuar unha análise da actividade empresarial en España, prestando especial atención ao comportamento PEME.

Así mesmo, con carácter anual elabórase o "Retrato da PEME" no que se resume o sector da PEME tamén en base á información a medida do DIRCE, sobre os seguintes parámetros: 1. Empresas, 2. Sectores, 3. Volume de ingresos, e 5. Tipoloxía de empresa pola súa condición xurídica, 5. Empresas por CCAA.

De forma mensual, publícase o documento "Cifras PEME" elaborado a partir de datos mensuais publicados polo Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións sobre as empresas rexistradas na Seguridade Social.

Evolución del empleo por tamañoCifras PYME. Datos diciembre 2020PYME sin asalariados PYME con asalariados Grande dic19ene20feb20mar20abr20may20jun20jul20ago20sep20oct20nov20dic209095100105Fuente: Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.
Fecha PYME sin asalariados PYME con asalariados Grande
dic19 100,0 100,0 100,0
ene20 100,7 98,5 98,4
feb20 101,3 99,6 100,0
mar20 102,0 92,2 97,2
abr20 101,6 92,3 97,1
may20 101,1 94,0 97,5
jun20 100,7 94,2 94,5
jul20 100,8 95,1 95,7
ago20 101,0 94,5 95,2
sep20 101,2 95,5 98,7
oct20 101,2 95,2 101,0
nov20 101,2 95,2 101,5
dic20 101,2 95,2 101,0
 

O número de pemes con empregados en decembro foi de 1.290.900, o que supón un aumento con respecto ao mes anterior do 0,61% e de 7.888 empresas máis; Pola súa banda, o número de grandes empresas é de 4.756, o que implica unha diminución do -0,73% (35 empresas menos), o que resulta nun total de 1.295.656 empresas con empregados, cunha variación mensual de 0,61 % e 7.853 empresas máis.

Por outra banda, as pemes con asalariados empregaron en setembro a 8.579.638 asalariados, o que se traduce nunha variación do -0,07% e unha diminución de 5.991 empregados. O número de empregados nas grandes empresas é de 5.677.640, supoñendo esta cifra un descenso do -0,50% (28.691 empregados menos). En total, as empresas con asalariados empregaron a 14.257.278 asalariados, cunha taxa de variación mensual do -0,24% e 34.682 empregados menos.

Entre as pemes con empregados, o segmento de microempresas (1-9 empregados) é o único que experimentou un aumento tanto no número de empresas (0,73%) como en termos de emprego (1,12%).

Os datos anteriores, referidos a empresas con asalariados, extráense das estatísticas mensuais de "Empresas rexistradas na Seguridade Social", actualizadas mensualmente.


1 Datos que o INE elabora especificamente a petición da DGIPYME, como a desagregación de empresas ata 249 asalariados para a homologación coa definición Eurostat e a súa comparación coa UE.

Informes