DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Orde Ministerial
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Consulta pública previa

Antecedentes da norma

O obxectivo fundamental do novo anexo é regular o control metrológico do Estado nas fases de avaliación da conformidade e de instrumentos en servizo das estacións de carga destinadas á subministración pública de transacción comercial directa de enerxía eléctrica a distintos clientes para a carga das baterías dos vehículos eléctricos, actualmente non regulados.

De acordo co artigo 8 da Lei 32/2014, de 22 de decembro, de Metrología:

Artigo 8. Elementos sometidos ao control metrológico do Estado.

Os instrumentos, medios, materiais de referencia, sistemas de medida e programas informáticos que sirvan para medir ou contar e que sexan utilizados por razóns de interese público, saúde e seguridade pública, orde pública, protección do medio ambiente, protección ou información aos consumidores e usuarios, recadación de tributos, cálculo de aranceis, canons, sancións administrativas, realización de peritaxes xudiciais, establecemento das garantías básicas para un comercio leal, e todas aquelas que se determinen con carácter regulamentario, estarán sometidos ao control metrológico do Estado nos termos que se estableza na súa regulamentación específica.

Problemas que se pretenden resolver co novo estándar

A principal causa que motiva a elaboración deste anexo é regular as estacións de carga para vehículos eléctricos. O parque de coches de vehículos eléctricos vaise a incrementar de maneira significativa, a política ambiental do Estado ten como obxectivo reducir as emisións dos vehículos e potenciar a utilización dos vehículos eléctricos.

Estes vehículos necesitan cargarse en estacións de carga, producíndose unha transacción económica, por tanto, estaría incluído nos supostos definidos no artigo 8 da Lei 32/2014, de 22 de decembro, de igual maneira que están sometidos a control metrológico do Estado os chafarices de combustible.

Estas estacións de carga non están actualmente reguladas metrológicamente.

Necesidade e oportunidade para a aprobación

As necesidades que pretende cubrir este proxecto de anexo é a protección dos consumidores para que as estacións de carga para vehículos eléctricos teñan a fiabilidade e exactitude adecuada.

Obxectivos da norma

Regular e aplicar o control metrológico do Estado a uns instrumentos, as estacións de carga de vehículos eléctricos que actualmente non están regulados.

Posibles solucións alternativas, reguladoras e non reguladoras

Non regular estes instrumentos. 

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día martes, 26 de maio de 2020 ata o día martes, 9 de xuño de 2020

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: bc_estaciones_de_carga_electrica@cem.es indicando en el asunto: "Proyecto de Anexo de Estaciones de Carga"

Só serán consideradas as respostas nas que o remitente estea identificado.

Con carácter xeral, as contribucións recibidas consideraranse susceptibles de difusión pública. As partes da información remitida que, a xuízo do interesado deban ser tratadas con carácter confidencial e en consecuencia non proceda a súa libre difusión, deberán ser especificamente sinaladas no propio texto da contribución, non considerándose a estes efectos as mensaxes xenéricas de confidencialidade da información.

Anexos