Detalle da participación pública

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Orde Ministerial
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Audiencia e información pública

Resumen

Os Centros de Innovación Dixital ou Dixital Innovation Hubs (DIH) están chamados a converterse nun importante mecanismo de apoio á transformación dixital das empresas na presente década. Estes centros concíbense a modo de portelos “” únicos a través das cales, as empresas poidan acceder á información, os servizos, e as instalacións que precisan para abordar os seus procesos de transformación dixital. 

Está previsto que, no próximo Marco Financeiro Plurianual  2021-2027 da Unión Europea, refórcese o financiamento aos DIH como catalizadores esenciais da transformación dixital da industria europea, especialmente a través do Programa Europa Dixital.

O Programa Europa Dixital da Comisión Europea, ten entre os seus obxectivos, a creación dunha rede europea de DIH. Para garantir unha distribución uniforme destes centros en todo o territorio, a Comisión Europea solicitará aos Estados membros, ao longo do último trimestre de 2020, unha listaxe de potenciais candidatos que respondan á demanda da industria e do sector público.

Co propósito de establecer un proceso aberto e competitivo para a elaboración da mencionada listaxe, esta orde ministerial ten por obxecto regular a designación de potenciais candidatos á rede europea de DIH, para o que se pretende crear un rexistro nacional de Centros de Innovación Dixital que cumpran cos requisitos esixidos pola Comisión Europea. Así mesmo, a inscrición no rexistro constituirá un requisito necesario para a participación nos futuros réximes de axudas do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo aos centros de innovación dixital.

Obxectivos da norma

Este trámite ten por obxecto solicitar a opinión dos cidadáns titulares de dereitos e intereses lexítimos afectados por un proxecto normativo xa redactado, directamente ou a través das organizacións ou asociacións que os representen, así como obter cantas achegas adicionais poidan realizar outras persoas ou entidades.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día xoves, 11 de xuño de 2020 ata o día mércores, 1 de xullo de 2020

Presentación de alegacións

As alegacións pódense enviar ao enderezo de correo electrónico: industriaconectada4.0@mincotur.es indicando no asunto: "Proyecto de Orden ministerial por la que se establece la regulación del registro de centros de innovación digital (CID)"

Só serán consideradas as respostas nas que o remitente estea identificado, facendo constar nelas:

  • Nome e apelidos/denominación ou razón social do participante.
  • Organización ou asociación (se corresponde).
  • Contacto (correo electrónico).

Con carácter xeral, as contribucións recibidas consideraranse non confidenciais e de libre difusión. As partes da información remitida que, a xuízo do interesado deban ser tratadas con carácter confidencial e en consecuencia non proceda a súa libre difusión, deberán ser especificamente sinaladas no propio texto da contribución, non considerándose a estes efectos as mensaxes xenéricas de confidencialidade da información

Anexos