Detalli Participació Pública

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Ordre Ministerial
Caràcter de la consulta:
Normatives
Tipus de participació
Audiència i informació pública

Resumen

Els Centres d'Innovació Digital o Digital Innovation Hubs (DIH) estan cridats a convertir-se en un important mecanisme de suport a la transformació digital de les empreses en la present dècada. Aquests centres es conceben a manera de “finestretes úniques” a través de les quals, les empreses puguin accedir a la informació, els serveis, i les instal·lacions que precisen per abordar els seus processos de transformació digital. 

Està previst que, en el proper Marco Financer Plurianual  2021-2027 de la Unió Europea, es reforci el finançament als DIH com a catalitzadors essencials de la transformació digital de la indústria europea, especialment a través del Programa Europa Digital.

El Programa Europa Digital de la Comissió Europea, té entre els seus objectius, la creació d'una xarxa europea de DIH. Per garantir una distribució uniforme d'aquests centres en tot el territori, la Comissió Europea sol·licitarà als Estats membres, al llarg de l'últim trimestre de 2020, un llistat de potencials candidats que responguin a la demanda de la indústria i del sector públic.

Amb el propòsit d'establir un procés obert i competitiu per a l'elaboració de l'esmentat llistat, aquesta ordre ministerial té per objecte regular la designació de potencials candidats a la xarxa europea de DIH, per a això es pretén crear un registre nacional de Centres d'Innovació Digital que compleixin amb els requisits exigits per la Comissió Europea. Així mateix, la inscripció en el registre constituirà un requisit necessari per a la participació en els futurs règims d'ajudes del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme als centres d'innovació digital.

Objectius de la norma

Aquest tràmit té per objecte recaptar l'opinió dels ciutadans titulars de drets i interessos legítims afectats per un projecte normatiu ja redactat, directament o a través de les organitzacions o associacions que els representin, així com obtenir quantes aportacions addicionals puguin realitzar altres persones o entitats.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions des del dia dijous, 11 de juny de 2020 fins al dia dimecres, 1 de juliol de 2020

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions es poden enviar a l'adreça de correu: industriaconectada4.0@mincotur.es indicant a l'assumpte: "Proyecto de Orden ministerial por la que se establece la regulación del registro de centros de innovación digital (CID)"

Només seran considerades les respostes en les quals el remitent estigui identificat, fent constar en elles:

  • Nom i cognoms/denominació o raó social del participant.
  • Organització o associació (si correspon).
  • Contacte (correu electrònic).

Amb caràcter general, les contribucions rebudes es consideraran no confidencials i de lliure difusió. Les parts de la informació remesa que, segons el parer de l'interessat hagin de ser tractades amb caràcter confidencial i en conseqüència no procedeixi la seva lliure difusió, hauran de ser específicament assenyalades en el propi text de la contribució, no considerant-se a aquests efectes els missatges genèrics de confidencialitat de la informació

Annexos