Detalle Participación Pública

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Disposición doutras autoridades
Carácter da consulta:
Non Normativas
Tipo de participación:
Proxectos non normativos

Resumen

A crise sanitaria provocada pola COVID-19 cambiou por completo o escenario da economía mundial, que se enfronta a unha crise sen precedentes. A disrupción das cadeas de valor internacionais, as restricións á oferta de certas actividades e a caída da demanda polas necesarias medidas de distanciamento físico e restrición de mobilidade levaron a unha recesión sen precedentes en boa parte do mundo.

No caso de España, o impacto económico e social foi particularmente intenso desde mediados de marzo, debido ás medidas de contención adoptadas e ao importante peso dos sectores máis directamente afectados.

O pasado 21 de xullo, en resposta a esta situación excepcional, alcanzouse un histórico acordo no Consello Europeo sobre un novo Fondo de Recuperación, que permitirá a España mobilizar un volume de investimento sen precedentes nos próximos anos. O Fondo de Recuperación permitirá, non só a superación da crise e a recuperación do emprego, senón que facilitará a modernización da nosa economía, para que esa recuperación sexa verde, dixital, inclusiva e social. Poranse en marcha transformacións e reformas estruturais dirixidas á transición cara a unha economía e sociedade climáticamente neutras, sustentables, circulares, respectuosas cos límites impostos polo medio natural e eficientes no uso de recursos.

Por outra banda, a Unión Europea na súa Estratexia de política industrial de 10/03/2020 establece que se debe examinar detidamente as oportunidades e os retos que se presentan aos ecosistemas industriais. Estes ecosistemas engloban a todas as partes que operan nunha cadea de valor: desde as empresas emerxentes máis pequenas ata as compañías máis grandes, desde o mundo académico ata o persoal investigador e desde os prestadores de servizos ata os provedores, e cada un deles coas súas propias características.O propio documento de traballo de preparación do Plan de Recuperación, , establece a necesidade de facer un enfoque por ecosistema e analiza as necesidades de investimento de 14 ecosistemas industriais.

Neste contexto, o pasado 7 de outubro o Goberno presentou o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR). Trátase dun proxecto de país, que traza a folla de ruta para a modernización da economía española, a recuperación do crecemento económico e a creación de emprego, para a reconstrución económica sólida, inclusiva e resiliente tras a crise da COVID, e para responder os retos da próxima década.

O PRTR está estruturado ao redor de dez políticas panca, entre das cales se atopa o política número 5, referida a a Modernización e dixitalización do tecido industrial e da peme, recuperación do turismo e impulso a unha España Nación Emprendedora. Á súa vez, esta integra unha compoñente sobre “Política Industrial España 2030”, cuxo obxectivo é impulsar a modernización e a produtividade do ecosistema español de industria – servizos, mediante a dixitalización da cadea de valor, o impulso da produtividade e da competitividade dos sectores estratéxicos claves na transición ecolóxica e a transformación dixital.

Dentro da referida Política Industrial España 2030, atópase o Programa de Impulso de proxectos tractores de Competitividade e Sustentabilidade Industrial, que apoiará a empresas do sector industrial, incluíndo os servizos industriais, de modo que se cubra a maior parte dos compoñentes das cadeas de valor estratéxicas que conforman os ecosistemas de oportunidade definidos pola Comisión Europea.

Este programa terá como elemento central unha liña de financiamento en forma de préstamos e subvencións a proxectos estratéxicos para a transición industrial. Perséguese apoiar a realización de proxectos centrados en innovación e dixitalización nos seguintes ámbitos: eficiencia enerxética e novas fontes de enerxía sustentable, economía circular e o eco-innovación, mellora das cadeas de valor; descarbonización; materiais e produtos avanzados; mellora dos procesos de calidade e seguridade industrial; plataformas de interconexión da cadea de valor da empresa; solucións para o tratamento avanzado de datos; solucións de intelixencia artificial; proxectos de simulación industrial; deseño e fabricación aditiva; proxectos industriais de realidade aumentada, realidade virtual e visión artificial; robótica colaborativa e cognitiva; sensórica.

Estas actuacións exponse como proxectos tractores con efectos a longo prazo, realizados de forma cooperativa, involucrando a todos ou case todos os elos da cadea de valor industrial na que teña intención de inserirse e cun carácter vertebrador do territorio, así como implicación de Pemes. Á súa vez, deben ter un impacto significativo na competitividade, e contribuír á dobre transición verde e dixital establecidos pola Unión Europea. Os beneficios da actuación non se limitarán ás empresas ou sectores en cuestión, senón a toda a economía ou sociedade a través de efectos indirectos positivos.

Aviso de manifestación de interese (MDI)

O obxectivo deste aviso de MDI é identificar áreas de interese dentro do Programa de Impulso de proxectos tractores de Competitividade e Sustentabilidade Industrial, que permitan realizar un mapeo dos posibles grandes proxectos; dos seus condicionantes; dos obxectivos ambiental, de eficiencia enerxética, de cambio climático e de dixitalización; das empresas participantes no proxecto e a xustificación do seu efecto tractor en toda a cadea de valor; dunha análise de impactos estimados sobre crecemento, creación de emprego, cohesión social e territorial e mitigación da crise; e dunha programación a través de fitos e metas de investimento; a definición de indicadores de cumprimento, etc. de forma que se teña un enfoque non nesgado que permita o impulso daqueles proxectos estratéxicos de máximo impacto.

Tras a análise e avaliación de todas as propostas recibidas, o Ministerio de Industria, Comercio e Turismo definirá as áreas de interese para a realización de futuras convocatorias de axudas para proxectos estratéxicos para a transición industrial.

A participación neste aviso de MDI non xera ningún dereito ao acceso ao potencial financiamento que poida convocarse pola Administración para o apoio de proxectos tractores, nin ningunha obrigación á Administración.

Requisitos que deben cumprir os proxectos presentados a esta manifestación de interese

 • Debe involucrar a unha parte substancial dunha determinada cadea de valor industrial que deberá identificarse. Esta representatividade xustificarase mediante un número suficiente de empresas e entidades da este cadea, incluíndo PEMES, e a súa adecuada representación territorial.
 • O proxecto debe ser tractor e cooperativo. Para iso esixirase que se detalle unha empresa líder vertebradora do proxecto conxunto, así como un número mínimo adicional de 5 entidades participantes. Adicionalmente do conxunto de empresas ou entidades interesadas en realizar o proxecto, polo menos o 40% deberán responder á categoría de PEME.
 • Entre as entidades participantes deberá existir polo menos una que sexa provedora de coñecemento, e que, como tal, teña a capacidade técnica e organizativa suficiente para a realización das actividades de I+D que incorpore o proxecto tractor.
 • O proxecto debe ter un marcado carácter innovador e/ou achegar un importante valor engadido en termos de I+D+i, que permita que se desenvolvan produtos ou servizos novos cun elevado contido de investigación ou que se desenvolva un proceso de produción fundamentalmente innovador. As actualizacións regulares sen unha dimensión innovadora de instalacións existentes e o desenvolvemento de novas versións de produtos existentes non se consideran proxectos tractores.
 • O proxecto debe ter carácter vertebrador no territorio, con impacto en máis dunha comunidade autónoma.
 • Os proxectos deben ter entre os seus obxectivos a eficiencia enerxética, a mellora da sustentabilidade do seu proceso ou produto, a descarbonización da súa actividade, a incorporación de aspectos de economía circular, o mellor aproveitamento de recursos ou a dixitalización da cadea de valor.
 • Los beneficios del proyecto no deben limitarse a las empresas o al sector directamente involucrados en el proyecto, sino que deben ser de mayor relevancia y aplicación en la economía o sociedad a través de efectos de arrastre positivos definidos claramente, de manera concreta e identificable.
 • Os beneficiarios deben participar no cofinanciamento do proxecto.
 • A empresa líder do proxecto e as entidades participantes deben comprometerse a difundir os novos coñecementos adquiridos no contexto do traballo financiado máis aló dos seus únicos clientes e provedores. O proxecto debe permitir a ampla difusión dos coñecementos adquiridos, estean ou non protexidos por un título ou un dereito de propiedade intelectual.
 • As empresas que conformen cada proposta de proxecto tractor deberán estar válidamente constituídas en España, non estar suxeitas a unha orde xudicial para recuperar axudas que se considerou ilegais e incompatibles no contexto dunha decisión da Comisión Europea. Ningunha das entidades involucradas no proxecto debe ter dificultades no sentido das directrices da Comisión Europea sobre axudas para o rescate e a reestruturación de empresas en crises.
 • O orzamento mínimo dos proxectos será de 40.000.000€

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día xoves, 10 de decembro de 2020 ata o día mércores, 20 de xaneiro de 2021

Presentación de alegacións

As alegacións pódense enviar ao enderezo de correo electrónico: pertes_sgipyme@mincotur.es indicando no asunto: "PROYECTO TRACTOR - Nombre de la empresa/entidad –"

Débese achegar ao correo a Memoria de Proxecto Tractor cumprimentada, así como a ficha de orzamento, segundo os formatos establecidos. O tamaño máximo dos arquivos non excederá o 5 MB.

Todas as MDIs recibidas en prazo serán revisadas para comprobar que a información contida nelas axústase ao indicado no persoal anexo. Durante a revisión, poderase, no seu caso, solicitar información ou documentación adicional que poida considerar útil ou necesaria. Tras este trámite se persiste a ausencia de calquera información esixida no documento de proposta de proxecto ou o non cumprimento dos requisitos anteriores suporá a exclusión do mesmo en análises posteriores e no mapeo de grandes proxectos.

A información obtida polo Ministerio de Industria, Comercio e Turismo durante a recepción e revisión de solicitudes considerarase propiedade exclusiva dos interesados e será tratada como confidencial para todos os efectos. Esta información só poderá facerse pública previa autorización dos mesmos.

As empresas interesadas deben presentar as súas propostas de proxectos ao Ministerio de Industria, Comercio e Turismo ata o día 20 de xaneiro de 2021 (23:59, hora peninsular).

Dispoñen adicionalmente dun servizo de asesoramento previo para consultar as súas dúbidas no mesmo caixa de correos financia_industria@mincotur.es indicando no asunto: "CONSULTA PROXECTO TRACTOR – Breve descrición de consulta"

Anexos