Detalli Participació Pública

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Disposició d'altres autoritats
Caràcter de la consulta:
No Normatives
Tipus de participació
Projectes no normatius

Resumen

La crisi sanitària provocada per la COVID-19 ha canviat per complet l'escenari de l'economia mundial, que s'enfronta a una crisi sense precedents. La disrupció de les cadenes de valor internacionals, les restriccions a l'oferta de certes activitats i la caiguda de la demanda per les necessàries mesures de distanciament físic i restricció de mobilitat han portat a una recessió sense precedents en bona part del món.

En el cas d'Espanya, l'impacte econòmic i social ha estat particularment intens des de mitjan març, a causa de les mesures de contenció adoptades i a l'important pes dels sectors més directament afectats.

El passat 21 de juliol, en resposta a aquesta situació excepcional, es va aconseguir un històric acord en el Consell Europeu sobre un nou Fons de Recuperació, que permetrà a Espanya mobilitzar un volum d'inversió sense precedents en els propers anys. El Fons de Recuperació permetrà, no solament la superació de la crisi i la recuperació de l'ocupació, sinó que facilitarà la modernització de la nostra economia, perquè aquesta recuperació sigui verda, digital, inclusiva i social. S'engegaran transformacions i reformes estructurals dirigides a la transició cap a una economia i societat climàticament neutres, sostenibles, circulars, respectuoses amb els límits imposats pel mitjà natural i eficients en l'ús de recursos.

D'altra banda, la Unió Europea en la seva Estratègia de política industrial de 10/03/2020 estableix que s'ha d'examinar detingudament les oportunitats i els reptes que es presenten als ecosistemes industrials. Aquests ecosistemes engloben a totes les parts que operen en una cadena de valor: des de les empreses emergents més petites fins a les companyies més grans, des del món acadèmic fins al personal investigador i des dels prestadors de serveis fins als proveïdors, i cadascun d'ells amb les seves pròpies característiques. El propi document de treball de preparació del Pla de Recuperació, estableix la necessitat de fer un enfocament per ecosistema i analitza les necessitats d'inversió de 14 ecosistemes industrials.

En aquest context, el passat 7 d'octubre el Govern va presentar el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). Es tracta d'un projecte de país, que traça el full de ruta per a la modernització de l'economia espanyola, la recuperació del creixement econòmic i la creació d'ocupació, per a la reconstrucció econòmica sòlida, inclusiva i resiliente després de la crisi de la COVID, i per respondre als reptes de la propera dècada.

El PRTR està estructurat entorn de/entorn de deu polítiques palanca, entri de les quals es troba la política nombre 5, referida a la Modernització i digitalització del teixit industrial i de la pime, recuperació del turisme i impuls a una Espanya Nació Emprenedora. Al seu torn, aquesta integra una component sobre “Política Industrial Espanya 2030”, que el seu objectiu és impulsar la modernització i la productivitat de l'ecosistema espanyol d'indústria – serveis, mitjançant la digitalització de la cadena de valor, l'impuls de la productivitat i de la competitivitat dels sectors estratègics claus en la transició ecològica i la transformació digital.

Dins de la referida Política Industrial Espanya 2030, es troba el Programa d'Impuls de projectes tractors de Competitivitat i Sostenibilitat Industrial, que recolzarà a empreses del sector industrial, incloent els serveis industrials, de manera que es cobreixi la major part dels components de les cadenes de valor estratègiques que conformen els ecosistemes d'oportunitat definits per la Comissió Europea.

Aquest programa tindrà com a element central una línia de finançament en forma de préstecs i subvencions a projectes estratègics per a la transició industrial. Es persegueix recolzar la realització de projectes centrats en innovació i digitalització en els següents àmbits: eficiència energètica i noves fonts d'energia sostenible, economia circular i l'ecoinnovació, millora de les cadenes de valor; descarbonización; materials i productes avançats; millora dels processos de qualitat i seguretat industrial; plataformes d'interconnexió de la cadena de valor de l'empresa; solucions per al tractament avançat de dades; solucions d'intel·ligència artificial; projectes de simulació industrial; disseny i fabricació additiva; projectes industrials de realitat augmentada, realitat virtual i visió artificial; robòtica col·laborativa i cognitiva; sensórica.

Aquestes actuacions es plantegen com a projectes tractors amb efectes a llarg termini, realitzats de forma cooperativa, involucrant a tots o gairebé totes les baules de la cadena de valor industrial en la qual tingui intenció d'inserir-se i amb un caràcter vertebrador del territori, així com implicació de PIMES. Al seu torn, han de tenir un impacte significatiu en la competitivitat, i contribuir a la doble transició verda i digital establerts per la Unió Europea. Els beneficis de l'actuació no es limitaran a les empreses o sectors en qüestió, sinó a tota l'economia o societat a través d'efectes indirectes positius.

Avís de manifestació d'interès (MDI)

L'objectiu d'aquest avís de MDI és identificar àrees d'interès dins del Programa d'Impuls de projectes tractors de Competitivitat i Sostenibilitat Industrial, que permetin realitzar un mapatge dels possibles grans projectes; dels seus condicionants; dels objectius mediambientals, d'eficiència energètica, de canvi climàtic i de digitalització; de les empreses participants en el projecte i la justificació del seu efecte tractor en tota la cadena de valor; d'una anàlisi d'impactes benvolguts sobre creixement, creació d'ocupació, cohesió social i territorial i mitigació de la crisi; i d'una programació a través de fites i metes d'inversió; la definició d'indicadors de compliment, etc de manera que es tingui un enfocament no esbiaixat que permeti l'impuls d'aquells projectes estratègics de màxim impacte.

Després de l'anàlisi i avaluació de totes les propostes rebudes, el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme definirà les àrees d'interès per a la realització de futures convocatòries d'ajudes per a projectes estratègics per a la transició industrial.

La participació en aquest avís de MDI no genera cap dret a l'accés al potencial finançament que pugui convocar-se per l'Administració per al suport de projectes tractors, ni cap obligació a l'Administració.

Requisits que han de complir els projectes presentats a aquesta manifestació d'interès

 • Ha d'involucrar a una part substancial d'una determinada cadena de valor industrial que haurà d'identificar-se. Aquesta representativitat es justificarà mitjançant un nombre suficient d'empreses i entitats d'aquesta cadena, incloent PIMES, i la seva adequada representació territorial.
 • El projecte ha de ser tractor i cooperatiu. Per a això s'exigirà que es detalli una empresa líder vertebradora del projecte conjunt, així com un nombre mínim addicional de 5 entitats participants. Addicionalment del conjunt d'empreses o entitats interessades a realitzar el projecte, almenys el 40% hauran de respondre a la categoria de PIME.
 • Entre les entitats participants haurà d'existir almenys una que sigui proveïdora de coneixement, i que, com a tal, tingui la capacitat tècnica i organitzativa suficient per a la realització de les activitats de R+D que incorpori el projecte tractor.
 • El projecte ha de tenir un marcat caràcter innovador i/o aportar un important valor afegit en termes de R+D+i, que permeti que es desenvolupin productes o serveis nous amb un elevat contingut de recerca o que es desenvolupi un procés de producció fonamentalment innovador. Les actualitzacions regulars sense una dimensió innovadora d'instal·lacions existents i el desenvolupament de noves versions de productes existents no es consideren projectes tractors.
 • El projecte ha de tenir caràcter vertebrador al territori, amb impacte en més d'una comunitat autònoma.
 • Els projectes han de tenir entre els seus objectius l'eficiència energètica, la millora de la sostenibilitat del seu procés o producte, la descarbonización de la seva activitat, la incorporació d'aspectes d'economia circular, el millor aprofitament de recursos o la digitalització de la cadena de valor.
 • Els beneficis del projecte no han de limitar-se a les empreses o al sector directament involucrats en el projecte, sinó que han de ser de major rellevància i aplicació en l'economia o societat a través d'efectes d'arrossegament positius definits clarament, de manera concreta i identificable.
 • Els beneficiaris han de participar en el cofinançament del projecte.
 • L'empresa líder del projecte i les entitats participants han de comprometre's a difondre els nous coneixements adquirits en el context del treball finançat més enllà dels seus únics clients i proveïdors. El projecte ha de permetre l'àmplia difusió dels coneixements adquirits, estiguin o no protegits per un títol o un dret de propietat intel·lectual.
 • Les empreses que conformin cada proposta de projecte tractor hauran d'estar vàlidament constituïdes a Espanya, no estar subjectes a una ordre judicial per recuperar ajudes que s'hagi considerat il·legals i incompatibles en el context d'una decisió de la Comissió Europea. Cap de les entitats involucrades en el projecte ha de tenir dificultats en el sentit de les directrius de la Comissió Europea sobre ajudes per al rescat i la reestructuració d'empreses en crisi.
 • El pressupost mínim dels projectes serà de 40.000.000€

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions des del dia dijous, 10 de desembre de 2020 fins al dia dimecres, 20 de gener de 2021

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions es poden enviar a l'adreça de correu: pertes_sgipyme@mincotur.es indicant a l'assumpte: "PROYECTO TRACTOR - Nombre de la empresa/entidad –"

S'ha d'adjuntar al correu la Memòria de Projecte Tractor emplenada, així com la fitxa de pressupost, segons els formats establerts. La grandària màxima dels arxius no excedirà els 5 MB.

Totes les MDIs rebudes en termini seran revisades per comprovar que la informació continguda en elles s'ajusta a l'indicat en la plantilla annexa. Durant la revisió, es podrà, si escau, sol·licitar informació o documentació addicional que pugui considerar útil o necessària. Després d'aquest tràmit si persisteix l'absència de qualsevol informació exigida en el document de proposta de projecte o el no compliment dels requisits anteriors suposarà l'exclusió del mateix en anàlisis posteriors i en el mapatge de grans projectes.

La informació obtinguda pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme durant la recepció i revisió de sol·licituds es considerarà propietat exclusiva dels interessats i serà tractada com a confidencial amb caràcter general. Aquesta informació només podrà fer-se pública prèvia autorització dels mateixos.

Les empreses interessades han de presentar les seves propostes de projectes al Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme fins al dia 20 de gener de 2021 (23:59, hora peninsular).

Disposen addicionalment d'un servei d'assessorament previ per consultar els seus dubtes en la mateixa bústia financia_industria@mincotur.es indicant en l'assumpte: "CONSULTA PROJECTO TRACTOR – Breu descripció de consulta"

Annexos