Detalle Participación Pública

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Real Decreto de Consello de Ministros
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Audiencia e información pública

Resumen

En cumprimento do disposto no artigo 26.6 da Lei 50/1997, de 27 de novembro, do Goberno, procédese a realizar a audiencia pública do proxecto de Real Decreto polo que se aproba a Instrución Técnica Complementaria AEM 1 «ASCENSORES» do Regulamento de Aparellos de Elevación e Manutención, aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de novembro.

Esta norma elaborouse tendo en conta os principios que conforman a boa regulación, a que refírese o artigo 129 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

En particular, cúmprense os principios de necesidade e eficacia ao considerarse que a aprobación deste real decreto é o instrumento necesario para conseguir o obxectivo perseguido que é actualizar a normativa de seguridade industrial en España no relativo ao mantemento, inspección e modernización dos aparellos elevadores existentes. O principio de proporcionalidade considérase cumprido tendo en conta que o real decreto contén a regulación imprescindible para atender á súa finalidade.

O obxectivo é a adaptación da regulamentación de seguridade dos ascensores, establecendo prescricións técnicas que afectan o mantemento e ás inspeccións periódicas; mellorar a regulamentación tendo en conta a evolución da técnica e a experiencia que se ha ido acumulando coa aplicación da mesma que obriga a reconsiderar os modos nos que levar a cabo as revisións de mantemento.

Así mesmo, considerouse necesario volver incluír unha serie de medidas mínimas que melloren a seguridade dos ascensores existentes en base ás novas prescricións técnicas en vigor á hora da publicación deste Real Decreto.

O proxecto de real decreto consta dun preámbulo, un artigo único, oito disposicións adicionais, tres disposicións transitorias, unha disposición derogatoria única e dúas disposicións finais.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos ata o día venres, 29 de xaneiro de 2021

Presentación de alegacións

As alegacións pódense enviar ao enderezo de correo electrónico: participacion_csegind@mincotur.es

Deberá indicarse en el asunto el título del proyecto.

Sólo serán consideradas las respuestas en las que el remitente esté identificado, haciendo constar en ellas:

  • Nombre y apellidos/denominación o razón social del participante
  • Organización o asociación (si corresponde)
  • Contacto (correo electrónico)

Con carácter general, las contribuciones recibidas se considerarán susceptibles de difusión pública. Las partes de la información remitida que, a juicio del interesado deban ser tratadas con carácter confidencial y en consecuencia no proceda su libre difusión, deberán ser específicamente señaladas en el propio texto de la contribución, no considerándose a estos efectos los mensajes genéricos de confidencialidad de la información.

Anexos