Detalli Participació Pública

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Reial decret de Consell de Ministres
Caràcter de la consulta:
Normatives
Tipus de participació
Audiència i informació pública

Resumen

En compliment del que es disposa en l'article 26.6 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, es procedeix a realitzar l'audiència pública del projecte de Reial decret pel qual s'aprova la Instrucció Tècnica Complementària AEM 1 «ASCENSORS» del Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció, aprovat per Reial decret 229/1985, de 8 de novembre.

Aquesta norma s'ha elaborat tenint en compte els principis que conformen la bona regulació, al fet que es refereix l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

En particular, es compleixen els principis de necessitat i eficàcia en considerar-se que l'aprovació d'aquest reial decret és l'instrument necessari per aconseguir l'objectiu perseguit que és actualitzar la normativa de seguretat industrial a Espanya quant al manteniment, inspecció i modernització dels aparells elevadors existents. El principi de proporcionalitat es considera complert atès que el reial decret conté la regulació imprescindible per atendre a la seva finalitat.

L'objectiu és l'adaptació de la reglamentació de seguretat dels ascensors, establint prescripcions tècniques que afecten al manteniment i a les inspeccions periòdiques; millorar la reglamentació tenint en compte l'evolució de la tècnica i l'experiència que s'ha anat acumulant amb l'aplicació de la mateixa que obliga a reconsiderar les maneres en els quals dur a terme les revisions de manteniment.

Així mateix, s'ha considerat necessari tornar a incloure una sèrie de mesures mínimes que millorin la seguretat dels ascensors existents sobre la base de les noves prescripcions tècniques en vigor a l'hora de la publicació d'aquest Reial decret.

El projecte de reial decret consta d'un preàmbul, un article únic, vuit disposicions addicionals, tres disposicions transitòries, una disposició derogatòria única i dues disposicions finals.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions fins al dia divendres, 29 de gener de 2021

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions podran remetre's a l'adreça de correu: participacion_csegind@mincotur.es

Deberá indicarse en el asunto el título del proyecto.

Sólo serán consideradas las respuestas en las que el remitente esté identificado, haciendo constar en ellas:

  • Nombre y apellidos/denominación o razón social del participante
  • Organización o asociación (si corresponde)
  • Contacto (correo electrónico)

Con carácter general, las contribuciones recibidas se considerarán susceptibles de difusión pública. Las partes de la información remitida que, a juicio del interesado deban ser tratadas con carácter confidencial y en consecuencia no proceda su libre difusión, deberán ser específicamente señaladas en el propio texto de la contribución, no considerándose a estos efectos los mensajes genéricos de confidencialidad de la información.

Annexos