Detalle Participación Pública

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Real Decreto de Consello de Ministros
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Consulta pública previa

Antecedentes da norma

O vixente Regulamento electrotécnico para baixa tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, do 2 de agosto, en diante REBT, contribuíu en gran medida a potenciar e fomentar a seguridade nas instalacións eléctricas de baixa tensión incluídas no seu ámbito de aplicación. Nel introducíanse novos tipos de instalacións: desde as correspondentes a establecementos agrícolas e hortícolas ata as de automatización, xestión técnica da enerxía e seguridade para vivendas en edificios, de acordo con as técnicas máis avanzadas do momento, pasando por un novo concepto de instalacións en piscinas, onde se introducían as tensións que proporcionaban seguridade intrínseca, entre outras moitas melloras en seguridade, como a de aumentar o número mínimo de circuítos en vivendas.

A normalización do sector permitiu dispor de instrumentos técnicos, cun alto grao de consenso previo, nos que o regulamento se apoiou aproveitando como referencia normas aprobadas por organismos acreditados tanto a nivel nacional como internacional para realizar esta actividade.

Problemas que se pretenden resolver co novo estándar

A experiencia na aplicación deste regulamento e a evolución da técnica fai necesario revisar estas condicións de seguridade, e incluír outro tipo de instalacións que xorden co paso do tempo. O Real Decreto 1053/2014, do 12 de decembro, polo que se aproba unha nova Instrución Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalacións con fins especiais. Infraestrutura para recárgaa de vehículos eléctricos" do Regulamento electrotécnico para baixa tensión é un bo exemplo disto. Adicionalmente, tras a publicación do Real Decreto 244/2019, do 5 de abril, polo que se regulan as condicións administrativas, técnicas e económicas do autoconsumo de enerxía eléctrica, faise necesario adecuar o REBT ás condicións recollidas no citado real decreto.

Doutra banda, o regulamento actual establece que nunha instrución técnica complementaria recóllanse todas as normas mencionadas no regulamento e os seus ITCs, co ano de edición a fin de que, cando aparezan novas versións, póidanse facer os respectivos cambios nesta lista, quedando automaticamente actualizadas no texto dispositivo, sen necesidade doutra intervención.

Con todo, esta metodoloxía presupón que unha norma só cambiará o seu ano de edición co paso do tempo, non cambiando nunca de enumeración, ou que normas nacionais non poidan ser substituídas por normas internacionais por coincidir no seu ámbito de aplicación. Isto puxo de manifesto ao longo das actualizacións da listaxe realizadas durante estes anos, a posibilidade real de perda de rastrexabilidade entre normas naqueles casos nos que se de algunha das circunstancias anteriores, quedando o texto da ITC correspondente co código de norma orixinal sen posibilidade de atopar na táboa de normas a súa equivalencia actual. Este novo regulamento pretende incluír un novo método de referencia a normas a través dun código alfanumérico propio que non se vexa afectado por eses cambios.

Igualmente é necesario levar a cabo unha revisión xeral que permita aclarar determinados preceptos do regulamento e resolver así problemas de aplicación do mesmo.

Necesidade e oportunidade para a aprobación

As anteriores consideracións aconsellan abordar a revisión do mencionado regulamento vixente de 2002, actualizando e ampliando o marco regulatorio relativo ás condicións de seguridade das instalacións eléctricas de baixa tensión, por medio da aprobación dun novo regulamento que derrogue e substitúa ao anterior.

A necesidade de adaptar o REBT ao citado Real Decreto 244/2019 de autoconsumo é evidente debido á rapidez coa que se están xeneralizando este tipo de instalacións.

Isto debe facerse, por unha banda, desde o punto de vista da xeración de enerxía eléctrica, modificando as instrucións do REBT directamente relacionadas cos xeradores de autoconsumo, os seus requisitos, tipoloxías posibles e probas esenciais para garantir a seguridade de todas as posibles opcións que se poidan prever nun futuro inmediato, a partir da nova lexislación sobre o uso e instalación de xeración renovable e, en particular, as derivadas dos novos decretos nacionais de autoconsumo e europeos de códigos de rede, os cales regulan os requisitos técnicos que deberán cumprir as instalacións de xeración e as de demanda para a súa conexión á rede.

Doutra banda, desde o punto de vista de instalacións, deberanse modificar ou engadir ao regulamento as instrucións necesarias relativas ás condicións de instalación directamente relacionadas coas novas regulacións de uso e instalación de xeradores con autoconsumo e os seus requisitos esenciais.

Complementarán, por tanto, ás instrucións técnicas que teñen que ver coa xeración para garantir a seguridade de todas as opcións cubertas por elas, e deberán incluír outros aspectos relacionados da instalación, como os posibles esquemas de conexión coa rede, o uso de instalacións de corrente continua, ou as instalacións para o almacenamento de enerxía, que igualmente se prevén como complemento á xeración renovable.

A actualización das instrucións técnicas complementarias, así como a inclusión dalgunha nova, permitirá adaptar a regulamentación española neste ámbito á evolución da técnica contribuíndo a unha mellora na seguridade das instalacións eléctricas de baixa tensión.

Obxectivos da norma

O obxectivo da norma é a mellora da regulamentación de instalacións eléctricas de baixa tensión tendo en conta a evolución da técnica e a experiencia que se ha ido acumulando coa aplicación do regulamento actual.

Posibles solucións alternativas, reguladoras e non reguladoras

Valóranse catro posibles alternativas:

  1. Elaboración dun novo regulamento que derrogue e substitúa ao anterior.
  2. Modificación parcial do regulamento actual de 2002.
  3. Non modificar o regulamento de 2002, e crear documentos de apoio (guías) coas aclaracións e orientacións que sexan precisas, apoiándose no regulamento xa existente.
  4. Non facer nada.

De alternativas citadas, neste momento considérase que a máis adecuada é a 1).

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día luns, 8 de marzo de 2021 ata o día luns, 29 de marzo de 2021

Presentación de alegacións

As alegacións pódense enviar ao enderezo de correo electrónico: participacion_csegind@mincotur.es indicando no asunto: "Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión "

Só serán consideradas as respostas nas que o remitente estea identificado.

Con carácter xeral, as contribucións recibidas consideraranse susceptibles de difusión pública. As partes da información remitida que, a xuízo do interesado deban ser tratadas con carácter confidencial e en consecuencia non proceda a súa libre difusión, deberán ser especificamente sinaladas no propio texto da contribución, non considerándose para estes efectos as mensaxes xenéricas de confidencialidade da información.

Anexos