DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Real Decreto de Consello de Ministros
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Audiencia e información pública

Resumen

A aprobación do Regulamento (UE) 2019/515 do Parlamento Europeo e do Consello, do 19 de marzo de 2019, relativo ao recoñecemento mutuo de mercadorías comercializadas legalmente noutro Estado membro e polo que se derroga o Regulamento (CE) n.° 764/2008, veu a clarificar a aplicación do principio do recoñecemento mutuo para aqueles produtos non cubertos pola lexislación da UE.

Analizada a regulamentación nacional de seguridade industrial e o propio Regulamento 2019/515, do 19 de marzo de 2019, faise necesario modificar as disposicións de recoñecemento mutuo incluídos en determinados regulamentos de seguridade para aliñar as mesmas co Regulamento europeo.

Así mesmo, aprovéitase este proxecto de Real Decreto para modificar a disposición transitoria cuarta do Real Decreto 2200/1995, do 28 de decembro, polo que se aproba o Regulamento da Infraestrutura para a Calidade e a Seguridade Industrial. Dita disposición foi modificada recentemente polo Real Decreto 542/2020, do 26 de maio, polo que se modifican e derrogan diferentes disposicións en materia de calidade e seguridade industrial, no cal se adaptaba á distribución de competencias entre as Comunidades Autónomas e o Estado. No entanto, algunhas Comunidades Autónomas non incluían a homologación de produtos (e por tanto a certificación que substitúe á homologación) nas competencias incluídas nos reais decretos sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado ás Comunidades Autónomas.

Por tanto, con obxecto de adecuar a situación á orde competencial actual, sempre que non existan Organismos de control acreditados para a certificación de determinados produtos, os fabricantes poderán presentar unha declaración responsable indicando o cumprimento dos requisitos regulamentarios. As Comunidades Autónomas, como órganos competentes na vixilancia de mercado poderán levar a cabo actuacións de inspección e control sobre os este produtos.

Finalmente, advertidos erros no recentemente aprobado Real Decreto 809/2021, do 21 de setembro, polo que se aproba o Regulamento de equipos a presión e as súas instrucións técnicas complementarias, procédese á corrección dos mesmos.

Estrutura do Real Decreto

O proxecto de real decreto consta dunha parte expositiva, oito artigos, unha disposición adicional, unha disposición transitoria, unha disposición derrogatoria e tres disposicións finais.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día luns, 7 de febreiro de 2022 ata o día venres, 4 de marzo de 2022

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: participacion_csegind@mincotur.es indicando en el asunto: "Real Decreto reconocimiento mutuo"

Ou na súa falta por correo ordinario á Subdirección Xeral de Calidade e Seguridade Industrial (Pº da Castelá, 160 - planta 12, 28071 Madrid)

Só serán consideradas as respostas nas que o remitente estea identificado, facendo constar nelas:

  • Nome e apelidos/denominación ou razón social do participante
  • Organización ou asociación (se corresponde)
  • Contacto (correo electrónico).

Con carácter xeral, as contribucións recibidas consideraranse susceptibles de difusión pública. As partes da información remitida que, a xuízo do interesado deban ser tratadas con carácter confidencial e en consecuencia non proceda a súa libre difusión, deberán ser especificamente sinaladas no propio texto da contribución, non considerándose para estes efectos as mensaxes xenéricas de confidencialidade da información.

Anexos