DetalleParticipacionPublica

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Reial decret de Consell de Ministres
Caràcter de la consulta:
Normatives
Tipus de participació
Audiència i informació pública

Resumen

L'aprovació del Reglament (UE) 2019/515 del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de març de 2019, relatiu al reconeixement mutu de mercaderies comercialitzades legalment en un altre Estat membre i pel qual es deroga el Reglament (CE) n.° 764/2008, ha vingut a aclarir l'aplicació del principi del reconeixement mutu per a aquells productes no coberts per la legislació de la UE.

Analitzada la reglamentació nacional de seguretat industrial i el propi Reglament 2019/515, de 19 de març de 2019, es fa necessari modificar les disposicions de reconeixement mutu inclosos en determinats reglaments de seguretat per alinear les mateixes amb el Reglament europeu.

Així mateix, s'aprofita aquest projecte de Reial decret per modificar la disposició transitòria quarta del Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Infraestructura per a la Qualitat i la Seguretat Industrial. Aquesta disposició va ser modificada recentment pel Reial decret 542/2020, de 26 de maig, pel qual es modifiquen i deroguen diferents disposicions en matèria de qualitat i seguretat industrial, en el qual s'adaptava a la distribució de competències entre les Comunitats Autònomes i l'Estat. No obstant això, algunes Comunitats Autònomes no incloïen l'homologació de productes (i per tant la certificació que substitueix a l'homologació) en les competències incloses en els reials decrets sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a les Comunitats Autònomes.

Per tant, a fi d'adequar la situació a l'ordre competencial actual, mentre no existeixin Organismes de control acreditats per a la certificació de determinats productes, els fabricants podran presentar una declaració responsable indicant el compliment dels requisits reglamentaris. Les Comunitats Autònomes, com a òrgans competents en la vigilància de mercat podran dur a terme actuacions d'inspecció i control sobre aquests productes.

Finalment, advertits errors en el recentment aprovat Reial decret 809/2021, de 21 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries, es procedeix a la correcció dels mateixos.

Estructura del Reial decret

El projecte de reial decret consta d'una part expositiva, vuit articles, una disposició addicional, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i tres disposicions finals.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions des del dia dilluns, 7 de febrer de 2022 fins al dia divendres, 4 de març de 2022

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions podran remetre's a l'adreça de correu: participacion_csegind@mincotur.es

O en defecte d'això per correu ordinari a la Sotsdirecció General de Qualitat i Seguretat Industrial (Pº de la Castellana, 160 - planta 12, 28071 Madrid)

Només seran considerades les respostes en les quals el remitent estigui identificat, fent constar en elles:

  • Nom i cognoms/denominació o raó social del participant
  • Organització o associació (si correspon)
  • Contacte (correu electrònic).

Amb caràcter general, les contribucions rebudes es consideraran susceptibles de difusió pública. Les parts de la informació remesa que, segons el parer de l'interessat hagin de ser tractades amb caràcter confidencial i en conseqüència no procedeixi la seva lliure difusió, hauran de ser específicament assenyalades en el propi text de la contribució, no considerant-se a aquests efectes els missatges genèrics de confidencialitat de la informació.

Annexos