Detalle Participación Pública

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Regulamento Comunitario
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Consulta pública previa

Resumen

De conformidade co Acordo do Consello de Ministros do 23 de febreiro de 2021 para a mellora do proceso de negociación e incorporación do dereito da Unión Europea ao ordenamento xurídico interno, procédese a someter a consulta a Proposta de Directiva do Parlamento Europeo e do Consello sobre a protección xurídica dos debuxos e modelos (refundición) e a Proposta de Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se modifica o Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Consello, sobre os debuxos e modelos comunitarios, e derrógase o Regulamento (CE) n.º 2246/2002 da Comisión.

Os dereitos sobre os debuxos e modelos industriais protexen a aparencia dun produto. Para fomentar a innovación e a creación de novos debuxos e modelos de produtos na era dixital, cada vez é máis necesario que a protección xurídica dos dereitos sobre os debuxos e modelos sexa accesible, teña perspectivas de futuro e resulte eficaz e coherente.

O sistema de protección dos debuxos e modelos industriais en Europa ten máis de vinte anos de antigüidade. Na Directiva 98/71/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 13 de outubro de 1998 (en diante, «a Directiva»), adaptáronse parcialmente as lexislacións dos Estados membros en materia de debuxos e modelos industriais. Xunto aos sistemas nacionais de protección dos debuxos e modelos, no Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Consello, do 12 de decembro de 2001, (en diante, «o Regulamento») estableceuse un sistema autónomo de protección dos dereitos unitarios que fornece os mesmos efectos en toda a UE. O Regulamento só foi modificado unha vez, en 2006, para dar efecto á adhesión da UE ao sistema de rexistro internacional da Haia.

Obxectivos da norma

Considerado conxuntamente como un paquete no marco do Programa de Adecuación e Eficacia da Regulamentación (REFIT), o principal obxectivo común desta iniciativa e da proposta paralela de modificación do Regulamento é promover a excelencia, a innovación e a competitividade dos debuxos e modelos na UE. Isto debe facerse garantindo que o sistema de protección dos debuxos e modelos sexa adecuado para os fins perseguidos na era dixital e sexa moito máis accesible e eficiente para os autores individuais, as pemes e as industrias con gran dependencia dos debuxos e modelos por supor custos e complexidade inferiores, unha maior rapidez, e unha previsibilidad e unha seguridade xurídica maiores.

Máis concretamente, a presente iniciativa de refundición da Directiva responde aos seguintes obxectivos:

  1. Modernizar e mellorar as disposicións vixentes da Directiva, modificando as disposicións obsoletas, aumentando a seguridade xurídica e aclarando os dereitos en canto ao seu alcance e as súas limitacións;
  2. Lograr unha maior aproximación das lexislacións e procedementos nacionais en materia de debuxos e modelos para reforzar a interoperabilidade e a complementariedade co sistema de debuxos e modelos comunitarios, engadindo novas normas sustantivas e introducindo nas Directiva normas de procedemento principais conformes coas disposicións do Regulamento;
  3. Lograr a realización do mercado único de pezas de recambio para reparacións mediante a introdución dunha cláusula de reparación na Directiva, similar á que xa figura no Regulamento.

Pola súa banda, a proposta de Regulamento responde aos seguintes obxectivos.

  1. Modernizar e mellorar as disposicións existentes, modificando as disposicións obsoletas, aumentando a seguridade xurídica e aclarando os dereitos en canto ao seu alcance e as súas limitacións;
  2. Mellorar a accesibilidade, a eficiencia e a asequibilidad da protección dos DCR, simplificando e racionalizando os procedementos, e axustando e optimizando o nivel e a estrutura das taxas que deben aboarse.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día xoves, 12 de xaneiro de 2023 ata o día xoves, 9 de febreiro de 2023

Presentación de alegacións

As alegacións pódense enviar ao enderezo de correo electrónico: ConsultaDibujosModelosEU@oepm.es

Só serán consideradas as observacións nas que o remitente estea identificado.

Con carácter xeral as respostas consideraranse non confidenciais e, en consecuencia, de libre difusión. As partes da información que se desexe que sexan consideradas confidenciais deberán ser especificamente sinaladas e delimitadas no propio texto, motivando as razóns da este cualificación.

Anexos