Detalli Participació Pública

Consulta
Tancada
Rang de la Norma:
Reglament Comunitari
Caràcter de la consulta:
Normatives
Tipus de participació
Consulta pública prèvia

Resumen

De conformitat amb l'Acord del Consell de Ministres de 23 de febrer de 2021 per a la millora del procés de negociació i incorporació del dret de la Unió Europea a l'ordenament jurídic intern, es procedeix a sotmetre a consulta la Proposta de Directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre la protecció jurídica dels dibuixos i models (refundición) i la Proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (CE) n.º 6/2002 del Consell, sobre els dibuixos i models comunitaris, i es deroga el Reglament (CE) n.º 2246/2002 de la Comissió.

Els drets sobre els dibuixos i models industrials protegeixen l'aparença d'un producte. Per fomentar la innovació i la creació de nous dibuixos i models de productes en l'era digital, cada vegada és més necessari que la protecció jurídica dels drets sobre els dibuixos i models sigui accessible, tingui perspectives de futur i resulti eficaç i coherent.

El sistema de protecció dels dibuixos i models industrials a Europa té més de vint anys d'antiguitat. En la Directiva 98/71/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 d'octubre de 1998 (en endavant, «la Directiva»), es van adaptar parcialment les legislacions dels Estats membres en matèria de dibuixos i models industrials. Al costat dels sistemes nacionals de protecció dels dibuixos i models, en el Reglament (CE) n.º 6/2002 del Consell, de 12 de desembre de 2001, (en endavant, «el Reglament») es va establir un sistema autònom de protecció dels drets unitaris que assorteix els mateixos efectes en tota la UE. El Reglament sol ha estat modificat una vegada, en 2006, per donar efecte a l'adhesió de la UE al sistema de registre internacional de l'Haia .

Objectius de la norma

Considerat conjuntament com un paquet en el marc del Programa d'Adequació i Eficàcia de la Reglamentació (REFIT), el principal objectiu comú d'aquesta iniciativa i de la proposta paral·lela de modificació del Reglament és promoure l'excel·lència, la innovació i la competitivitat dels dibuixos i models en la UE. Això ha de fer-se garantint que el sistema de protecció dels dibuixos i models sigui adequat per a les finalitats perseguides en l'era digital i sigui molt més accessible i eficient per als autors individuals, les pimes i les indústries amb gran dependència dels dibuixos i models per suposar costos i complexitat inferiors, una major rapidesa, i una previsibilidad i una seguretat jurídica majors.

Més concretament, la present iniciativa de refundición de la Directiva respon als següents objectius:

  1. Modernitzar i millorar les disposicions vigents de la Directiva, modificant les disposicions obsoletes, augmentant la seguretat jurídica i aclarint els drets quant al seu abast i les seves limitacions;
  2. Aconseguir una major aproximació de les legislacions i procediments nacionals en matèria de dibuixos i models per reforçar la interoperabilitat i la complementarietat amb el sistema de dibuixos i models comunitaris, afegint noves normes substantives i introduint en la Directiva normes de procediment principals conformes amb les disposicions del Reglament;
  3. Aconseguir la realització del mercat únic de peces de recanvi per a reparacions mitjançant la introducció d'una clàusula de reparació en la Directiva, similar a la qual ja figura en el Reglament.

Per la seva banda, la proposta de Reglament respon als següents objectius.

  1. Modernitzar i millorar les disposicions existents, modificant les disposicions obsoletes, augmentant la seguretat jurídica i aclarint els drets quant al seu abast i les seves limitacions;
  2. Millorar l'accessibilitat, l'eficiència i l'asequibilidad de la protecció dels DCR, simplificant i racionalitzant els procediments, i ajustant i optimitzant el nivell i l'estructura de les taxes que han d'abonar-se.

Termini de remissió

Termini per presentar al·legacions des del dia dijous, 12 de gener de 2023 fins al dia dijous, 9 de febrer de 2023

Presentació d'al·legacions

Les al·legacions podran remetre's a l'adreça de correu: ConsultaDibujosModelosEU@oepm.es

Només seran considerades les observacions en les quals el remitent estigui identificat.

Amb caràcter general les respostes es consideraran no confidencials i, en conseqüència, de lliure difusió. Les parts de la informació que es desitgi que siguin considerades confidencials hauran de ser específicament assenyalades i delimitades en el propi text, motivant les raons d'aquesta qualificació.

Annexos