Detalle Participación Pública

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Real Decreto de Consello de Ministros
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Consulta pública previa

Antecedentes da norma

A publicación do Real Decreto 948/2003, do 18 de xullo, polo que se establecen as condicións mínimas que deben reunir as instalacións de lavado interior ou desgasificación e despresurización, así como as de reparación ou modificación, de cisternas de mercadorías perigosas, introduciu as condicións que debían cumprir as instalacións de lavado interior ou desgasificación de cisternas de mercadorías perigosas.

Posteriormente, mediante a Orde ITC/2765/2005, de 2 setembro, actualizáronse o anexos I, II e IV do mencionado real decreto, para adecuar ao estado actual da técnica os requisitos técnicos esixidos ás instalacións de lavado interior de cisternas de mercadorías perigosas e os procedementos técnicos de desgasificación e despresurización. Por último, o Real Decreto 340/2010, do 19 de marzo, modifica o citado real decreto para adaptalo o disposto na Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro 2006, relativa aos servizos do mercado interior (Directiva de Servizos).

Problemas que se pretenden resolver co novo estándar

A experiencia acumulada ao longo da aplicación do Real Decreto 948/2003, puxo de manifesto a necesidade de actualizar as disposicións relativas ao réxime de control periódico ao que están sometidas as instalacións de lavado interior ou desgasificación e despresurización, así como as de reparación ou modificación, de cisternas de mercadorías perigosas, co obxectivo de asegurar a conformidade das mesmas coas disposicións esixidas ás este instalacións pola regulamentación.

Adicionalmente, preténdese coa norma adaptar a terminoloxía relativa ás reparacións e modificacións, así como os procedementos a seguir para efectuar as ditas operacións, ao esixido na normativa en vigor sobre inspección de cisternas recollida nos acordos sobre transporte internacional de mercadorías perigosas (ADR, RID…).

Por último, resulta necesario revisar os requisitos técnicos esixibles ás este instalacións para adecualos á evolución tecnolóxica e ao marco normativo actual.

Necesidade e oportunidade para a aprobación

A actualización do Real Decreto 948/2003, do 18 de xullo, polo que se establecen as condicións mínimas que deben reunir as instalacións de lavado interior ou desgasificación e despresurización, así como as de reparación ou modificación, de cisternas de mercadorías perigosas, permitirá adaptar a regulamentación española no ámbito das instalacións de lavado interior, así como de reparación de cisternas de transporte de mercadorías perigosas á evolución da técnica contribuíndo a garantir a seguridade e a protección do medio ambiente.

Obxectivos da norma

O obxectivo fundamental desta norma é incorporar as melloras identificadas desde a entrada en vigor do Real Decreto 948/2003, aliñando os requisitos esixibles coa normativa aplicable en materia de transporte de mercadorías perigosas.

Posibles solucións alternativas, reguladoras e non reguladoras

Valóranse catro posibles alternativas:

  1. Elaboración dun novo regulamento que derrogue e substitúa ao anterior.
  2. Modificación parcial do regulamento actual de 2003.
  3. Non facer nada.

De alternativas citadas, neste momento considérase que a máis adecuada é a b)

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos ata o día xoves, 7 de marzo de 2024

Presentación de alegacións

As alegacións pódense enviar ao enderezo de correo electrónico: participacion_csegind@mincotur.es indicando no asunto: "PROXECTO DE REAL DECRETO POLO QUE SE MODIFICA O REAL DECRETO 948/2003, DO 18 DE XULLO"

Só serán consideradas as respostas nas que o remitente estea identificado.

Con carácter xeral, as contribucións recibidas consideraranse susceptibles de difusión pública. As partes da información remitida que, a xuízo do interesado deban ser tratadas con carácter confidencial e en consecuencia non proceda a súa libre difusión, deberán ser especificamente sinaladas no propio texto da contribución, non considerándose para estes efectos as mensaxes xenéricas de confidencialidade da información.

Anexos